Опти­маль­не рі­ше­н­ня

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

На часі — за­про­ва­дже­н­ня ре­сур­со­о­ща­дних те­хно­ло­гій обро­бі­тку ґрун­ту й від­нов­ле­н­ня йо­го ро­дю­чо­сті

Який го­спо­дар не хо­тів би під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність сво­єї спра­ви? В не­про­стих еко­но­мі­чних умо­вах сьо­го­де­н­ня ця тема осо­бли­во го­стра. Від­так, ви­рі­шаль­ним чин­ни­ком пра­кти­чно на всіх ета­пах роз­ви­тку ком­па­нії є шлях ін­но­ва­цій. Про­гре­сив­ні те­хно­ло­гії ви­пра­вда­ли се­бе й до­по­ма­га­ють до­ся­га­ти ре­зуль­та­ту. А втім, по­шук но­вих мо­жли­во­стей — да­ле­ко не єди­ний ви­клик, що по­стає ни­ні пе­ред агро­бі­зне­сом

З тур­бо­тою про зем­лю

За­сто­со­ву­ва­на ни­ні ба­га­тьма го­спо­дар­ства­ми ін­тен­сив­на си­сте­ма зем­ле­роб­ства по­с­при­я­ла сут­тє­во­му збіль­шен­ню вро­жай­но­сті й, від­по­від­но, опти­мі­за­ції со­бі­вар­то­сті сіль­госп­про­ду­кції. Утім, схо­же, подаль­ші пер­спе­кти­ви ви­ма­льо­ву­ю­ться да­ле­ко не та­кі опти­мі­сти­чні, як хо­ті­ло­ся б. Річ у тім — і це на­вряд чи для ко­гось се­крет — що якість укра­їн­ських чор­но­зе­мів рік у рік по­гір­шу­є­ться. За час від­валь­ної оран­ки та ін­тен­сив­но­го роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ти ви­сна­жу­ю­ться чи, як ка­жуть на­у­ков­ці, втра­ча­ють свою стру­ктур­ність, по­гір­шу­є­ться їх во­дно-по­ві­тря­ний ре­жим. До­дай­мо до цьо­го по­до­рож­ча­н­ня всіх скла­до­вих аграр­ної те­хно­ло­гії та си­ту­а­цію на си­ро­вин­них бір­жах, де, вла­сне, фор­му­є­ться рин­ко­ва ці­на на сіль­госп­про­дукт, і стає ціл­ком зро­зумі­ло, чо­му прі­о­ри­те­ти ви­ро­бни­ків ни­ні по­сту­по­во змі­щу­ю­ться у пло­щи­ну під­ви­ще­н­ня ро­дю­чо­сті зем­лі й пе­ре­гля­ду за­сто­со­ву­ва­них спосо­бів обро­бі­тку ґрун­ту.

То як до­мог­ти­ся від­нов­ле­н­ня зни­ще­но­го гу­му­су? На­у­ков­ці пе­ре­ко­на­ні, що для цьо­го пе­ре­д­усім тре­ба ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ро­сли­ні реш­тки як муль­чу, а та­кож збіль­ши­ти ко­е­фі­ці­єнт гу­мі­фі­ка­ції гною та по­жнив­них ре­шток. У цен­трі ува­ги — по­си­ле­н­ня актив­но­сті ґрун­то­вої біо­ло­гі­чної скла­до­вої, ло­ка­лі­за­ція во­дної та ві­тро­вої еро­зії та ство­ре­н­ня на­ле­жних умов для на­ко­пи­че­н­ня во­ло­ги у ґрун­ті.

Те­хно­ло­гія в де­та­лях

Від­по­від­но до двох най­го­лов­ні­ших ти­пів мі­кро­ор­га­ні­змів — ае­ро­бів й ана­е­ро­бів — роз­рі­зня­ють і два основ­них ти­пи роз­кла­да­н­ня ор­га­ні­чних ре­чо­вин: гни­т­тя (ае­ро­бний) і бро­ді­н­ня (ана­е­ро­бний). Ае­ро­бний про­цес роз­кла­да­н­ня ви­ни­кає вна­слі­док жит­тє­ді­яль­но­сті мі­кро­фло­ри: гри­бів й ае­ро­бних (са­про­фі­тних) ба­кте­рій. Ана­е­ро­бний про­цес — жит­тє­ді­яль­но­сті ана-

еро­бних ба­кте­рій. Оби­два цих про­це­си від­бу­ва­ю­ться у ґрун­ті одно­ча­сно, але за­ле­жно від ха­ра­кте­ру ґрун­то­вих умов в одно­му ви­пад­ку пе­ре­ва­жа­ти­муть ае­ро­бні про­це­си, в дру­го­му — ана­е­ро­бні. У пу­хких, до­бре про­ві­трю­ва­них ґрун­тах зав­жди пе­ре­ва­жає ае­ро­бний про­цес. Нав­па­ки, в ущіль­не- них ґрун­тах, тяж­ких або за­бо­ло­че­них, із су­ціль­ним за­ля­га­н­ням ор­га­ні­чної ре­чо­ви­ни, не­ми­ну­че до­мі­ну­ва­ти­муть ана­е­ро­бні про­це­си. У будь-яко­му ґрун­ті у верх­ніх йо­го ча­сти­нах, ку­ди віль­ні­ше про­ни­кає по­ві­тря, в основ­но­му від­бу­ва­ю­ться про­це­си гни­т­тя, в ни­жніх ша­рах з ускла­дне­ним га­зооб­мі­ном — бро­ді­н­ня. За ае­ро­бно­го роз­кла­да­н­ня у верх­ньо­му ша­рі ґрун­ту зав­жди ви­хо­дять про­ду­кти ціл­ком оки­сле­ні, які, ре­а­гу­ю­чи з осно­ва­ми, да­ють рі­зні со­лі, що йдуть на жив­ле­н­ня ро­слин. За анае-

ро­бно­го про­це­су, що від­бу­ва­є­ться в без­ки­сне­во­му се­ре­до­ви­щі, утво­рю­ю­ться рі­зно­го ро­ду не­оки­сле­ні з’єд­на­н­ня.

Аби ви­зна­чи­ти вплив на ро­дю­чість ґрун­ту й роз­та­шу­ва­н­ня в ньо­му по­жнив­них ре­шток на рі­зній гли­би­ні, мі­кро­біо­лог І. С. Во­стров ще 1989 ро­ку про­вів та­кий по­льо­вий до­слід: одні реш­тки пше­ни­ці роз­мі­щу­ва­ли у верх­ньо­му ша­рі ґрун­ту (до 6 см), ін­ші за­орю­ва­ли в шар ґрун­ту ниж­чий за 14 см. З’ясу­ва­ло­ся, що про­цес на­ко­пи­че­н­ня гу­му­су у верх­ньо­му ша­рі зав­глиб­шки до 6 см від­бу­ва­є­ться в 24 ра­зи актив­ні­ше, ніж у ша­рі, ниж­чо­му від гли­би­ни 14 см; що за­орю­ва­н­ня ро­слин­них ре­шток на гли­би­ну по­над 14 см спри­чи­няє про­цес бро­ді­н­ня з утво­ре­н­ням отруй­них ре­чо­вин, згу­бних для май­бу­тньо­го вро­жаю, та­ких, на­при­клад, як ме­тан, фо­сфо­ри­стий во­день, сір­ко­во­день, за­кис за­лі­за й ін., що бу­ло до­ве­де­но подаль­ши­ми до­слі­да­ми. До ана­ло­гі­чних ви­снов­ків про по­тре­бу роз­мі­ще­н­ня не­то­вар­ної ча­сти­ни ро­слин­ної біо­ма­си у верх­ньо­му ша­рі ґрун­ту ді­йшов і про­фе­сор М. К. Ши­ку­ла.

За­зна­чи­мо, що зна­чної шко­ди, в основ­но­му зла­ко­вим куль­ту­рам, зав­да­ють мі­кро­ор­га­ні­зми-па­ра­зи­ти, які спри­чи­ня­ють ко­ре­не­ві гни­лі. Єди­ною на­дій­ною при­ро­дною пе­ре­шко­дою на шля­ху цьо­го за­хво­рю­ва­н­ня є са­про­фі­тні мі­кро­ор­га­ні­зми — ан­та­го­ні­сти мі­кро­ор­га­ні­змів, що спри­чи­ня­ють ко­ре­не­ві гни­лі. Для ефе­ктив­ної дії са­про­фі­тних мі­кро­ор­га­ні­змів ви­ма­га­є­ться що­рі­чне над­хо­дже­н­ня в ґрунт сві­жих ро­слин­них ре­шток.

Іде­аль­на машина

У сфор­мо­ва­них умо­вах ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства по­жнив­ні реш­тки зер­но­вих й ін­ших куль­тур, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на муль­чу, ма­ють бу­ти де­що по­дрі­бне­ні й час­тко­во за­кла­де­ні на гли­би­ну до 5–6 см. Чу­до­во спра­ви­ти­ся із цим мо­же RTS, до­бре ві­до­мий укра­їн­ським агро­ви­ро­бни­кам агре­гат для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту від ка­над­сько­го ви­ро­бни­ка SALFORD.

Агро­фір­ма «Обрій» (що в Ко­ло­мій­цях По­кров­сько­го р-ну на Дні­про­пе­тров­щи­ні) ви­ро­щує зер­но­ві куль­ту­ри, ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник, сор­го, ба­га­то­рі­чні тра­ви. Вже три ро­ки го­спо­дар­ство за­сто­со­вує та­кий агре­гат. На пе­ре­ко­на­н­ня агро­но­ма Ро­ма- на Ли­ма­на, це іде­аль­на машина для збе­ре­же­н­ня ґрун­тів. До то­го ж окрім дбай­ли­во­го обро­бі­тку ґрун­ту й ство­ре­н­ня до­брих умов для збе­ре­же­н­ня во­ло­ги він не­за­мін­ний, ко­ли по­го­дні умо­ви во­се­ни або на­ве­сні є кри­ти­чни­ми. «Два ро­ки то­му осінь бу­ла до­що- вою, ґрунт був пе­ре­зво­ло­же­ний, і ми про­сто не зна­ли, чи змо­же­мо по­сі­я­ти ози­мі, — при­га­дує він. — Зав­дя­ки RTS під­го­ту­ва­ли пло­щі й нор­маль­но від­сі­я­лись. Цьо­го ро­ку зно­ву про­бле­ми з во­ло­гою. Однак про­ти­ле­жні. Зем­ля пе­ре­со­хла, і бу­ло про­сто стра­шно сі­я­ти. Однак пі­сля гли­бо­кої куль­ти­ва­ції й обро­бі­тку агре­га­том RTS ґрунт став рів­ним і роз­пу­ше­ним, по­дрі­бне­ні ро­слин­ні реш­тки вкри­ли по­верх­ню і не ви­пу­сти­ли во­ло­гу. Цьо­го ви­ста­чи­ло для про­ро­ста­н­ня ози­мих куль­тур. До ре­чі, в нас бу­ло де­кіль­ка ді­ля­нок, по яких агре­гат RTS не пра­цю­вав, і на них схо­ди не та­кі гар­ні».

Як зі­зна­є­ться агро­ном, агре­гат пра­цює ду­же ба­га­то, то­му вже кіль­ка ра­зів за­мі­ню­ва­ли комплект ди­сків. Утім, за три ро­ки — жо­дних ре­мон­тів. Ця про­ста й ду­же на­дій­на машина мо­же до­бре під­го­ту­ва­ти ґрунт до сів­би за один про­хід. І — що ва­жли­во — ро­сли­ни по­чу­ва­ю­ться на по­лі ду­же ком­фор­тно. Пе­ре­йшов­ши на мі­ні­маль­ний обро­бі­ток ґрун­ту, агро­фір­ма не втра­ти­ла у вро­жай­но­сті, а ще й за­оща­ди­ла на ви­тра­тах.

Ши­ро­кий фун­кціо­нал

Ви­ро­бни­ки агре­га­та по­дба­ли про фун­кціо­наль­ну ефе­ктив­ність RTS. Він зни­жує опе­ра­цій­ні ви­тра­ти, як по­рів­ня­ти з тра­ди­цій­ною ґрун­то­об­ро­бною те­хні­кою, під­ви­щує ро­дю­чість ґрун­ту шля­хом при­ро­дно­го по­вер­не­н­ня у ньо­го ор­га­ні­чно­го ма­те­рі­а­лу. Вер­ти­каль­ний обро­бі­ток збіль­шує про­ни­кну зда­тність ґрун­ту й ство­рює умо­ви для актив­но­го на­ко­пи­че­н­ня гу­му­су, а зни­ще­н­ня ущіль­нень (плу­жної пі­до­шви) спри­яє роз­ви­тку здо­ро­вої ко­ре­не­вої си­сте­ми та за­без­пе­чує ро­сли­ни хар­чу­ва­н­ням і во­ло­гою в будь-яких умо­вах.

• по­дрі­бне­н­ня ро­слин­них ре­шток і за­кла­да­н­ня їх у верх­ній шар ґрун­ту; • ло­ка­лі­за­ція во­дної та ві­тро

вої еро­зії; • лі­кві­да­ція втрат гу­му­су; • від­нов­ле­н­ня й фор­му­ва­н­ня

ро­дю­чо­го ша­ру; • ство­ре­н­ня умов для збіль­ше­н­ня на­ко­пи­че­н­ня во­ло­ги; • за­кла­де­н­ня роз­ки­да­них на по­лі ор­га­ні­чних або мі­не­раль­них до­брив; • ство­ре­н­ня умов для ран­ньої

сів­би; • під­го­тов­ка на­сін­нє­во­го ло­жа,

ви­рів­ню­ва­н­ня по­ля; • руй­ну­ва­н­ня кір­ки на по­верх­ні ґрун­ту без по­ру­ше­н­ня ни­жньо­го ша­ру. Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми агре­га­та RTS є хви­ля­сті рі­заль­ні ди­ски на ви­тих стій­ках, які пра­цю­ють вер­ти­каль­но й мо­жуть ко­пі­ю­ва­ти не­рів­но­сті по­ля не­за­ле­жно один

За­сто­со­ву­ва­на ни­ні ба­га­тьма го­спо­дар­ства­ми ін­тен­сив­на си­сте­ма зем­ле­роб­ства по­с­при­я­ла сут­тє­во­му збіль­шен­ню вро­жай­но­сті й, від­по­від­но, опти­мі­за­ції со­бі­вар­то­сті сіль­госп­про­ду­кції. Утім, подаль­ші пер­спе­кти­ви ви­ма­льо­ву­ю­ться да­ле­ко не та­кі опти­мі­сти­чні

від одно­го. Кон­стру­кція стій­ки до­зво­ляє ди­ску під­ні­ма­ти­ся, від­хи­ли­ти­ся убік й об­хо­ди­ти пе­ре­шко­ди. Ди­ски роз­та­шо­ва­ні так, щоб за­без­пе­чи­ти віль­ний про­хід ро­слин­них ре­шток між ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми агре­га­та без за­би­ва­н­ня. Вер­ти­каль­на ві­бра­ція хви­ля­сто­го ди­ска, що ство­рю­є­ться на швид­ко­сті від 12 км/год і ви­ще, впли­ває на зем­лю як від­бій­ний мо­ло­ток, дро­бля­чи ґрунт ниж­че від ро­бо­чої гли­би­ни, зни­щу­ю­чи ущіль­не­н­ня та ство­рю­ю­чи умо­ви для актив­но­го на­ко­пи­че­н­ня во­ло­ги.

Агре­гат RTS по­дрі­бнює й за­кла­дає ро­слин­ні реш­тки у верх­ній шар ґрун­ту, що за­без­пе­чує ма­кси­маль­но швид­ке їх пе­ре­гни­ва­н­ня й до­зво­ляє ефе­ктив­но бо­ро­ти­ся з еро­зі­єю ґрун­ту.

До­бре ві­до­мий укра­їн­ським агро­ви­ро­бни­кам агре­гат для вер­ти­каль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту RTS мо­же ви­ко­ну­ва­ти рі­зні зав­да­н­ня, зокре­ма ство­рює до­брі умо­ви для збе­ре­же­н­ня во­ло­ги

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.