На­пів­на­чі­пні плу­ги KUHN Leader і Challenger

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Зро­бив­ши ви­бір на ко­ристь плу­га KUHN Ви:

• за­без­пе­чу­є­те які­сну стру­кту­ру грун­ту з ефе­ктив­ною за­роб­кою і рів­но­мір­ним роз­по­ді­лом по­жнив­них ре­шток по всьо­му ор­но­му ша­ру – ва­ша вро­жай­ність сут­тє­во зро­сте;

• отри­ма­є­те мі­цний агре­гат з ши­ро­ким ді­а­па­зо­ном ре­гу­лю­вань та вра­жа­ю­чою ма­нев­ре­ні­стю, рі­зно­ма­ні­тною ком­пле­кта­ці­єю для від­по­від­но­сті будь-яким умо­вам, мі­ні­маль­ни­ми ви­тра­та­ми па­ли­ва – опе­ра­цій­ні ви­тра­ти зни­зя­ться;

• з успі­хом за­сто­су­є­те на пра­кти­ці та­кі про­гре­сив­ні те­хні­чні рі­ше­н­ня, як під­си­ле­на ра­ма, сту­пін­ча­то або плав­но ре­гу­льо­ва­на ши­ри­на за­хва­ту, гі­драв­лі­чні без зу­пи­но­чні або бол­то­ві за­по­бі­жни­ки, зно­со­стій­кі ро­бо­чі ор­га­ни;

• ско­ри­ста­є­тесь пе­ре­ва­га­ми на­дій­но­сті та дов­го­ві­чно­сті, ква­лі­фі­ко­ва­но­го на­вча­н­ня та які­сно­го сер­ві­су.

Із плу­гів KUHN ви­го­тов­ляє на­ві­сні, на­пів­на­ві­сні та при­чі­пні мо­де­лі з кіль­кі­стю кор­пу­сів від 2 до 13. Агра­рі­ям, які ма­ють тра­кто­ри по­ту­жні­стю від 200 к.с. до 360 к.с., ми про­по­ну­є­мо на­пів­на­чі­пний обо­ро­тний плуг Leader від 6 до 8 кор­пу­сів одно­рам­ної кон­стру­кції, а для тра­кто­рів 240500 к.с. плуг Challenger від 7 до 13 кор­пу­сів дво­рам­ний з дво­ко­лі­сним віз­ком.

Для кра­щої ада­пта­ції до кон­кре­тних умов го­спо­дар­ства оби­два плу­га ма­ють чи­слен­ні мо­ди­фі­ка­ції. Так, Leader ви­пу­ска­є­ться в ва­рі­ан­тах Multi (ши­ри­на за­хва­ту на кор­пус 35, 40, 45 або 50 см) та Vari (плав­не ре­гу­лю­ва­н­ня ши­ри­ни з ка­бі­ни тра­кто­ра від 35 до 55 см), з бол­то­вим за­по­бі­жни­ком на від­рив або гі­дро­за­хи­стом non-stop, з ро­бо­тою тра­кто­ра ко­ле­са­ми «в бо­ро­зні» або «по по­лю». Плуг Challenger та­кож має мо­ди­фі­ка­ції з бол­то­ви­ми або гі­драв­лі­чни­ми за­по­бі­жни­ка­ми, «в бо­ро­зні» або «по по­лю», а та­кож опцію для ро­бо­ти плу­га в при­чі­пно­му ва­рі­ан­ті з тра­кто­ра­ми без за­дньої на­ві­ски. Оби­два плу­ги мо­жуть до­да­тко­во ком­пле­кту­ва­тись ко­тком. Ро­з­гля­не­мо осо­бли­во­сті цих плу­гів більш де­таль­но.

Плуг Leader (фо­то 1) має ра­му Z-по­ді­бної фор­ми 180х180 мм з клі­рен­сом 80 см та між­кор­пу­сною від­стан­ню 102 мм для віль­но­го про­хо­дже­н­ня зем­лі і ро­слин­них ре­шток, роз­та­шо­ва­не збо­ку ко­ле­со гли­би­ни і транс­пор­ту­ва­н­ня, ши­ро­кий ви­бір зчі­пних при­стро­їв ка­те­го­рії III або IV і змін­них паль­ців, в стан­дар­ті уні­каль­ну си­сте­му гі­драв­лі­чно­го під­йо­му- пе­ре­во­ро­ту, по­слі­дов­ність яко­го ав­то­ма­ти­чно за­без­пе­чу­є­ться спе­ці­аль­ним бло­ком, си­сте­му транс­порт­ної під­ві­ски, по­ли­ці по­дов­же­но­го «скан­ди­нав­сько­го» ти­пу LP. Ма­кси­маль­на по­ту­жність на один кор­пус до­рів­нює 45 к.с.

Зав­дя­ки кон­стру­кції зчі­пки та ори­гі­наль­но­го шар­нір­но­го з’єд­на­н­ня до­ся­га­є­ться ре­кор­дний кут роз­во­ро­ту в 110° в сму­зі до 15 м. На мал. 1 мо­жна по­ба­чи­ти тя­го­ву бал­ку, шар­ні­ри в го­ри­зон­таль­ній (для ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу) та вер­ти­каль­ній (для роз­во­ро­ту) пло­щи­нах, блок узго­дже­но­го під­йо­му-пе­ре­во­ро­ту (ви­клю­чає не­об­хі­дність ве­ли­кої кіль­ко­сті гі­дро­роз­по­ді­лю­ва­чів), но­вий за­хи­сний утри­му­вач гі­дро­шлан­гів, па­ру сто­я­но­чних опор.

Плав­ний обо­рот плу­га за­без­пе­чу­є­ться впер­ше дво­ма те­ле­ско­пі­чни­ми гі­дро­ци­лін­дра­ми (мал. 2). Вер­ти­каль­ність плу­га ре­гу­лю­є­ться без ін­стру­мен­ту дво­ма гвин­та­ми з ру­ко­я­тка­ми (злі­ва на мал. 2). Так са­мо про­сто без ін­стру­мен­тів від­бу­ва­є­ться на­ла­шту­ва­н­ня гли­би­ни оран­ки (фі­ксу­ю­чи­ми про­клад­ка­ми-клі­пса­ми на гі­дро­ци­лін­дрі під­йо­му) і ши­ри­ни (зсу­ву вбік).

Ко­ле­со транс­пор­ту­ва­н­ня / гли­би­ни має ве­ли­кий ді­а­метр 1000 мм та ши­ри­ну 500 мм для змен­ше­н­ня опо­ру грун­ту з кра­щою про­хі­дною зда­тні­стю (опціо­наль­но на­віть 1200 мм з сіль­сько­го­спо­дар­ським про­фі­лем про­те­кто­ру). Зав­дя­ки Z-по­ді­бній фор­мі ра­ми (мал. 3) ко­ле­со ма­кси­маль­но на­бли­жу­є­ться до осі ра­ми плу­га. Тим са­мим одно­ча­сно усу­ва­є­ться тер­тя ко­ле­са із ра­мою і на­ко­пи- че­н­ня між ни­ми ре­шток ро­слин, змен­шу­ю­ться від­стань між ко­ле­сом і остан­ньою бо­ро­зною та ра­ді­ус обо­ро­ту плу­га.

Для тих го­спо­дарств, в яких ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться тра­кто­ри на гу­се­ни­чно­му хо­ді або із спа­ре­ни­ми ко­ле­са­ми, плуг Leader ком­пле­кту­є­ться при­стро­єм для ро­бо­ти «по по­лю». Кон­троль гли­би­ни пе­ре­дніх кор­пу­сів ви­ко­ну­є­ться до­да­тко­вою па­рою ко­ліс ді­а­ме­тром 690 мм з окре­мим ре­гу­лю­ва­н­ням. Якщо ви при­дба­є­те плуг Leader з опці­єю «по по­лю», то в ра­зі не­об­хі­дно­сті мо­жна лег­ко пе­ре­йти на ро­бо­ту «в бо­ро­зні».

За­хист ро­бо­чих ор­га­нів, сті­йок та ра­ми всіх плу­гів KUHN від на­дмір­них на­ван­та­жень, які ви­ни­ка­ють під час ро­бо­ти на по­лях з ка­мі­н­ням, важ­ким чи пе­ре­у­щіль­не­ним грун­том або які є на­слід­ком не­рів­но­мір­но­го, з рив­ка­ми ру­ху тра­кто­ра, за­без­пе­чу­є­ться одним із двох ти­пів за­по­бі­жни­ків: бол­то­ви­ми «на від­рив» Т чи гі­драв­лі­чни­ми без зу­пи­но­чни­ми NSH. Ві­дрив­ні бол­то­ві за­по­бі­жни­ки є ви­на­хо­дом KUHN. Во­ни роз­та­шо­ву­ю­ться не впо­пе­рек, як тра­ди­цій­ні «на зріз», а в на­прям­ку ру­ху, і то­му при спра­цю­ва­н­нях во­ни не роз­би­ва­ють отвір та лег­ко за­мі­ню­ю­ться. Гли­би­на оран­ки за­ли­ша­є­ться ста­біль­ною. Не кли­нить бол­ти, як при зрі­зан­ні - не ла­ма­ю­ться стій­ки. Зу­си­л­ля спра­цю­ва­н­ня на ві­стрі до­ло­та скла­дає 4000 кГ. Та­ке ду­же про­сте те­хні­чне вдо­ско­на­ле­н­ня над­зви­чай­но по­лі­пши­ло на­дій­ність ро­бо­ти і якість оран­ки.

Плу­ги KUHN ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться та­кож рі­зно­ма­ні­т­тям ро­бо­чих ор­га­нів: ле­мі­ші, до­ло­та, по­ли­ці, гру­ди­ни по­лиць, по­льо­ві до­шки, пе­ре­д­плу­жни­ки або дер­но­зні­ми, но­жі, в то­му чи­слі ди­ско­ві, роз­ши­рю­ва­чі бо­ро­зни, то­що. Ро­бо­чі ор­га­ни є уні­вер­саль­ни­ми і успі­шно за­сто­со­ву­ю­ться в усіх на­чі­пних та на­пів­на­чі­пних плу­гах KUHN.

Напевно, най­більш кри­ти­чним (і до­ро­гим !) для які­сної, про­ду­ктив­ної і дов­го­три­ва­лої ро­бо­ти є по­ли­ця. KUHN ком­пле­ктує плу­ги уні­вер­саль­ни­ми по­ли­ця­ми NP, по­дов­же­ни­ми скан­ди­нав­ськи­ми LP, які з на­шо­го до­сві­ду най­кра­ще під­хо­дять для умов Укра­ї­ни, за­без­пе­чу­ю­чи які­сне кри­ше­н­ня і обо­рот пла­ста, ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні і за­орю­ва­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток, стрі­чко­ви­ми по­ли­ця­ми VP, які є не­за­мін­ни­ми в гли­ни­стих або во­ло­гих грун­тах, ром­бо­ви­дни­ми по­ли­ця­ми RH із вип’яче­ною гру­ди­ною-па­тен­том KUHN.

Для ви­го­тов­ле­н­ня по­ли­ці KUHN ви­ко­ри­сто­вує, на від­мі­ну від ба­га­тьох ін­ших, три­пле­ксний ма­те­рі­ал з ша­ра­ми не­рів­ної тов­щи­ни (мал. 4). Верх­ній шар ме­та­лу має тов­щи­ну 3,3 мм і твер­дість 900 ві­кер­сів, се­ре­дній з м’яко­го спла­ву – 2,3 мм, і ни­жній твер­дий – 1,5 мм. Та­кий три­плекс збіль­шує пе­рі­од зно­су по­ли­ці на 40-100% і за­без­пе­чує на­дій­ну ро­бо­ту в умо­вах змін­них ди­на­мі­чних на­ван­та­жень. На­віть при по­яві трі­щин від уда­ру по­ли­ця про­дов­жує від­мін­но пра­цю­ва­ти зав­дя­ки зче­плен­ню верх­ньо­го твер­до­го ша­ру з се­ре­днім пла­сти­чним.

Ви­со­ка якість і зно­со­стій­кість ро­бо­чих ор­га­нів плу­гів KUHN без­по­се­ре­дньо ви­зна­ча­ю­ться те­хно­ло­гі­єю їх ви­го­тов­ле­н­ня: на го­лов­но­му за­во­ді KUHN є вла­сне сер­ти­фі­ко­ва­не ли­вар­не ви­ро­бни­цтво, з яко­го і по­чи­на­є­ться дов­гий те­хно­ло­гі­чний лан­цюг, а пре­су­ва­н­ня ле­ме­шів, до­лот та ін­ших ва­жли­вих ор­га­нів від­бу­ва­є­ться на за­во­ді KUHN-Huard на най­біль­шо­му у Фран­ції (один із трьох в Єв­ро­пі) пре­сів по­ту­жні­стю 5500 тон. На всіх за­во­дах KUHN ефе­ктив­но пра­цює си­сте­ма на­скрі­зно­го кон­тро­лю ви­ро­бни­цтва.

Всі на­ве­де­ні ви­ще ха­ра­кте­ри­сти­ки, осо­бли­во­сті та пе­ре­ва­ги плу­гів Leader є при­чи­ною стрім­ко­го зро­ста­н­ня їх по­пу­ляр­но­сті се­ред агра­рі­їв Укра­ї­ни та ін­ших кра­їн. До­ста­тньо ска­за­ти, що на від­кри­то­му де­мо­по­ка­зі на­пів­на­чі­пних плу­гів, який від­був­ся в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку в При­лу­цько­му р-ні Чер­гі­нів­ської обл., се­ред одно­рам­них плу­гів ше­сти най­ві­до­мі­ших тор­го­вих ма­рок не бу­ло рів­них са­ме плу­гу Multi-Leader 8T ви­ро­бни­цтва KUHN.

На­пів­на­чі­пний плуг Challenger ви­пу­ска­є­ться вже 20 ро­ків для го­спо­дарств з ве­ли­ким об­ся­гом оран­ки, не­рів­ни­ми ре­льє­фа­ми та важ­ки­ми грун­та­ми, за на­яв­но­сті по­ту­жних тра­кто­рів до 500 к.с. То­му Challenger має мо­ди­фі­ка­ції від 7 до 13 кор­пу­сів, ра­му пе­ре­ти­ном 220х220 мм і тов­щи­ною 10 мм із двох ча­стин та віз­ком між ни­ми (фо­то 2).

Як і Leader, плуг Challenger мо­же ком­пле­кту­ва­тись бол­то­ви­ми «на від­рив» або без зу­пи­но­чни­ми гі­драв­лі­чни­ми за­по­бі­жни­ка­ми, при­стро­єм для ро­бо­ти «по по­лю», при­чі­пни­ми ко­тка­ми. Він має блок ав­то­ма­ти­чно­го під­йо­му-пе­ре­во­ро­ту, уні­каль­ні шар­нір­ні з’єд­на­н­ня, які до­зво­ля­ють отри­ма­ти ре­кор­дний кут роз­во­ро­ту 120°, ши­ро­кий ви­бір ро­бо­чих ор­га­нів, ана­ло­гі­чних плу­гу Leader, про­сті на­ла­шту­ва­н­ня, на­дій­ну кон­стру­кцію і до­ско­на­лу те­хно­ло­гію ви­го­тов­ле­н­ня. Challenger мо­жна пе­ре­тво­ри­ти на при­чі­пний плуг для ро­бо­ти з тра­кто­ра­ми, обла­дна­ни­ми ли­ше крю­ком.

Одна ли­ше осо­бли­вість Challenger, а са­ме, так зва­на «ло­ма­на ра­ма» із пе­ре­дньою та за­дньою ча­сти­на­ми, на­дає йо­му без­ліч пе­ре­ваг в по­рів­нян­ні з одно­рам­ним плу­гом і ро­бить йо­го най­кра­щим плу­гом в сві­ті, що під­твер­джу­є­ться над­зви­чай­ною по­пу­ляр­ні­стю Challenger се­ред укра­їн­ських агра­рії вже про­тя­гом 18 ро­ків.

Дво­ко­лі­сний ві­зок спри­яє ви­щій стій­ко­сті плу­га при оран­ці та транс­порт­них пе­ре­їздах, біль­шої зба­лан­со­ван­но­сті під час ма­нев­рів. Ко­ле­со віз­ка, яке ру­ха­є­ться у бо­ро­зні, за­без­пе­чує до­да­тко­ву по­пе­ре­чну стій­кість, осо­бли­во при ро­бо­ті на схи­лах. На­ві­ска тра­кто­ра, го­ри­зон­таль­на ча­сти­на шар­ні­ру, який з’єд­нує на­ві­ску з ра­мою плу­га, ві­зок із за­па­тен­то­ва­ним шар­нір­ним з’єд­на­н­ням обох се­кцій ра­ми та ко­ле­со гли­би­ни да­ють ра­зом змо­гу ко­пі­ю­ва­ти ре­льєф по­ля (мал. 4). При цьо­му гли­би­на оран­ки є рів­но­мір­ною на­віть при 13-ти кор­пу­сах. Зна­чно по­лег­шу­є­ться обер­та­н­ня плу­га, змен­шу­ю­ться ра­ді­ус роз­во­ро­ту та не­зо­ра­ні ді­лян­ки на кра­ях по­ля, адже вхід / ви­хід із грун­ту у пе­ре­дньої та за­дньої ча­стин плу­га від­бу­ва­є­ться по­слі­дов­но, а не одно­ча­сно, як у плу­гів із су­ціль­ною ра­мою.

Чим ке­ру­ва­ти­ся при ви­бо­рі плу­га? Хо­ро­ший плуг має до­бре ора­ти за будь-яких умов: важ­кий чи во­ло­гий грунт, ін­тен­сив­не ви­ко­ри­ста­н­ня, то­що. То­му перш за все плуг має бу­ти які­сним, мі­цним та на­дій­ним. Тоб­то плу­гом від KUHN! При­га­ду­є­ться ві­до­ме при­слів’я: «Най­лі­пший друг – мій кум, най­кра­щий плуг – це КУН!».

Фо­то 1. Плуг KUHN Leader з ра­мою Z-по­ді­бної фор­ми

Фо­то 2. На­пів­на­чі­пний плуг Challenger

Мал. 1.

Мал. 3.

Мал. 2.

Мал. 4.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.