ГЕРОЇ НА­ШО­ГО ЧА­СУ

Но­мі­нан­тів про­е­кту «Аграр­на Елі­та Укра­ї­ни» вша­ну­ва­ли ди­пло­ма­ти й бан­кі­ри, ві­до­мі ді­я­чі куль­ту­ри й по­лі­ти­ки, пред­став­ни­ки між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій і бі­зне­сме­ни

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Уже вшо­сте зна­ний га­лу­зе­вий жур­нал The Ukrainian Farmer на­звав 100 про­від­них сіль­госп­під­при­ємств, ко­трі за ре­зуль­та­та­ми 2015 ро­ку зро­би­ли крок упе­ред в роз­ви­тку вла­сно­го бі­зне­су, до­ся­гли зна­чних здо­бу­тків у сво­їй рин­ко­вій ні­ші, за­сто­су­ва­ли у пра­кти­чній ді­яль­но­сті но­ві те­хно­ло­гії, зро­би­ли сут­тє­вий вне­сок в со­ці­аль­ній сфе­рі, роз­ви­ва­ли ко­опе­ра­тив­ну ді­яль­ність, за­лу­чи­ли зна­чні ре­сур­си для роз­бу­до­ви ін­фра­стру­кту­ри АПК.

Но­мі­нан­тів ви­зна­ча­ла екс­пер­тна ра­да, до скла­ду якої уві­йшли пред­став­ни­ки га­лу­зе­вих асо­ці­а­цій, на­у­ков­ці, бан­кі­ри, ви­со­ко­по­са­дов­ці, гро­мад­ські ді­я­чі, а та­кож ре­да­кто­ри п’яти про­філь­них ви­дань, се­ред яких, зокре­ма, й «Агро­Мар­кет». Се­ред кри­те­рі­їв, за яки­ми оці­ню­ва­ли ді­яль­ність ком­па­ній, ура­хо­ву­ва­ли­ся й суб’єктив­ні, зокре­ма, від­кри­тість до

спіл­ку­ва­н­ня, за­зна­чив го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу The Ukrainian Farmer Пав­ло Ко­ро­тич. Вла­сне, за ро­ки спів­пра­ці із цим ав­то­ри­те­тним аграр­ним ме­діа-про­е­ктом уча­сни­ки рин­ку вба­ча­ють у ньо­му на­дій­но­го пар­тне­ра. Тож ба­га­то хто з них охо­че ді­ли­ться із жур­на­лі­ста­ми ін­фор­ма­ці­єю.

На від­мі­ну від ін­ших рей­тин­гів, які біль­шою мі­рою орі­єн­ту­ю­ться на фі­нан­со­ві й еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки ком­па­ній, у цен­трі ува­ги про­е­кту «Аграр­на Елі­та Укра­ї­ни» пе­ре­д­усім їх ви­ро­бни­чий по­ступ, яскра­ві управ­лін­ські рі­ше­н­ня, що не­о­дмін­но ма­ти­муть не­аби­який ре­зо­нанс у май­бу­тньо­му, як-от, при­мі­ром, іні­ці­а­ти­ви з під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті чи роз­ви­ток вла­сної тор­го­вої мар­ки. Вре­шті, мо­жли­вість кро­ку­ва­ти в но­гу зі сві­то­ви­ми трен­да­ми ве­ли­кою мі­рою за­ле­жить від рів­ня зрі­ло­сті са­мої

ком­па­нії та її до­сту­пу до ін­ве­сти­цій. Отож у вель­ми не­про­стих умо­вах на­ші герої на­ма­га­ю­ться вдо­ско­на­ли­ти свої бі­знес-мо­де­лі, аби на­да­лі ство­рю­ва­ти ві­тчи­зня­ну про­ду­кцію з до­да­ною вар­ті­стю та фор­му­ва­ти про­ду­ма­ні стра­те­гії її по­зи­ціо­ну­ва­н­ня на зов­ні­шніх рин­ках.

Жур­нал «Аграр­на Елі­та Укра­ї­ни — 2016» уча­сни­кам це­ре­мо­нії ре­пре­зен­ту­вав очіль­ник ви­дав­ни­чо­го до­му «АГП-Ме­діа» Ген­на­дій Во­ро­б­йов. А го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу На­та­лія Ко­лос за­зна­чи­ла, що сьо­го­дні Укра­ї­на го­стро по­тре­бує ре­аль­ної елі­ти, ко­тра вба­чає своє при­зна­че­н­ня в слу­жін­ні су­спіль­ству та кра­ї­ні. В агро­се­кто­рі ця елі­та мі­цніє та роз­ви­ва­є­ться. Тож ми від­да­є­мо ша­ну май­страм сво­єї спра­ви, про­фе­сіо­на­лам, які ре­аль­ни­ми звер­ше­н­ня­ми бу­ду­ють но­ву кра­ї­ну.

За­зви­чай чер­во­ни­ми до­ріж­ка­ми фе­сти­ва­лів і фо­ру­мів упев­не­но кро­ку­ють на­тов­пи ар­ти­стів, спортс­ме­нів, зі­рок по­ді­у­му та по­лі­ти­ку­му. Цьо­го ж ра­зу ге­ро­я­ми уро­чи­сто­стей в На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни бу­ла осо­бли­ва елі­та. Аграр­на.

Чи­ма­ло з них не про­сто до­ся­га­ють ви­со­ких по­ка­зни­ків у сво­їй ді­яль­но­сті, а й за­ли­ша­ють свій слід у жит­тє­пи­сі сво­го краю й не­за­ле­жної Укра­їн­ської дер­жа­ви. Ось, ска­жі­мо, у При­а­зов­сько­му ра­йо­ні За­по­різь­кої обла­сті ви­со­ку план­ку що­до со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті пе­ред гро­ма­дою три­має ке­рів­ник агро­фір­ми «Оль­вія» Ана­то­лій Ти­хо­вод. А при­ва­тно­орен­дне під­при­єм­ство «Іва­нів­ське» з Те­ре­бов­лян­сько­го ра­йо­ну на Тер­но­піль­щи­ні, яке по­над 40 ро­ків очо­лює ле­ген­дар­ний Ан­тон Бі­лик, ча­сто на­зи­ва­ють ета­ло­ном су­ча­сно­го се­ре­дньо­го агро­бі­зне­су. На­дій­но та спо­кій­но лю­дям із та­ким го­спо­да­рем, то­му не по­ли­ша­ють рі­дних до­мі­вок у на­дії зна­йти кра­щу до­лю за ме­жа­ми се­ла. Очіль­ник агро­фір­ми «Ма­як» (що в Зо­ло­то­но­сько­му ра­йо­ні на Чер­ка­щи­ні) Ге­рой Укра­ї­ни Ми­ко­ла Ва­силь­чен­ко вба­чає ви­клик сьо­го­де­н­ня в роз­ви­тку ін­фра­стру­ктур­них під­хо­дів. Мов­ляв, «хто не бу­дує, той уже вмер як ке­рів­ник». А йо­го ко­ле­га, Ге­рой Укра­ї­ни Оле­ксандр Ко­ро­ста­шев успі­шно очо­лює сіль­сько­го­спо­дар­ський ви­ро­бни­чий ко­опе­ра­тив «Ба­тьків­щи­на», що об’єд­нав 16 го­спо­дарств Пол­тав­щи­ни й до­во­дить кра­ї­ні жит­тє­зда­тність та­кої спіль­ної ді­яль­но­сті. На­то­мість вла­сник ком­па­нії «Агро Плюс 2006» То­мас Бру­нер мріє про те, щоб ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней без ан­ти­біо­ти­ків ста­ло но­вим стан­дар­том не ли­ше в Укра­ї­ні, ай у Єв­ро­пі. До цьо­го він за­кли­кав ко­лег, що бу­ли при­су­тні на це­ре­мо­нії. Справ­жній пол­ков­ник Оле­ксандр Сві­дель­ський ви­ро­щує у сво­є­му го­спо­дар­стві «За­ба­рів­ське» на Чер­ні­гів­щи­ні су­пе­ре­лі­тну на­сін­нє­ву кар­то­плю, що не гір­ша за гол­ланд­ську. На уро­чи­сто­сті у Ки­їв він при­їхав із усі­єю ро­ди­ною, а зі сце­ни зі­знав­ся, що сво­їм успі­хом зав­дя­чує ко­ха­ній дру­жи­ні.

Вла­сне, та­ких осо­бли­вих істо­рій успі­ху у дру­ко­ва­но­му спе­цви­пу­ску жур­на­лу The Ukrainian Farmer — «Аграр­на Елі­та Укра­ї­ни» — по­над со­тня. Ве­ли­кі й не ду­же, укра­їн­ські й з іно­зем­ним ка­пі­та­лом, вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ні й ті, що тіль­ки роз­по­чи­на­ють ви­бу­до­ву­ва­ти вла­сну бі­знес-мо­дель, — усіх їх смі­ли­во мо­жна вва­жа­ти ге­ро­я­ми на­шо­го ча­су. Сво­єю са­мо­від­да­ною пра­цею во­ни за­кла­да­ють мі­цний фун­да­мент для до­бро­бу­ту май­бу­тніх по­ко­лінь укра­їн­ців.

То­го ве­чо­ра уча­сни­ки ко­жної з 15 но­мі­на­цій рей­тин­гу ста­ли во­ло­да­ря­ми ста­ту­е­ток «Аграр­на Елі­та Укра­ї­ни». Їх на сце­ні На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії вру­ча­ли Над­зви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Ко­ро­лів­ства Данії в Укра­ї­ні Крі­сті­ан Донс Крі­стен­сен; на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, пре­зи­дент Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції Ле­о­нід Ко­за­чен­ко; ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» Та­рас Ви­со­цький; зна­на бі­знес-ле­ді Мар­га­ри­та Сі­чкар; ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Во­лин­ської фон­до­вої ком­па­нії» Оле­ксандр Спя­щен­ко; актор і те­ле­ве­ду­чий, на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Го­рян­ський; ке­рів­ник ді­яль­но­сті МФК в Укра­ї­ні Оле­на Во­ло­ши­на; го­ло­ва Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів (Держ­прод­спо­жив­слу­жби) Во­ло­ди­мир Ла­па; по­пу­ляр­на те­ле­ве­ду­ча, актор­ка те­а­тру та кі­но Лі­лія Ре­брик; за­сту­пник на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня кор­по­ра­тив­но­го бі­зне­су АТ «Укре­ксім­банк» Ма­ксим Ма­ру­щак; пар­тнер Адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня «Aр­цин­гер», ке­рів­ник пра­кти­ки кор­по­ра­тив­но­го пра­ва, зли­т­тя та по­гли­на­н­ня Ан­на Зо­ря; го­ло­ва еко­но­мі­чно­го де­пар­та­мен­ту, ра­дник із пи­тань сіль­сько­го го­спо­дар­ства по­соль­ства Ні­дер­лан­дів Еверт Ян Кра­єн­брінк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.