КО­РО­ТКО ПРО ГО­ЛОВ­НЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

УСІ ДЕРЖЗАКУПІВЛІ З 1 СЕР­ПНЯ — ЛИ­ШЕ ЧЕ­РЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИ­СТЕ­МУ PROZZORO.

Ке­рів­ни­ків, що від­мов­ля­ти­му­ться її за­сто­со­ву­ва­ти, бу­де звіль­не­но, на­го­ло­сив прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман.

ПОРТИ КРА­Ї­НИ ПЕРЕОРІЄНТУЮТЬ НА ТРАНЗИТНІ ОПЕ­РА­ЦІЇ.

Про це за­явив мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Оме­лян, за­ува­жив­ши, що Укра­ї­на втра­чає тран­зит ван­та­жів че­рез ви­со­кі та­ри­фні став­ки, не­ефе­ктив­ну ло­гі­сти­ку й тру­дно­щі з ми­тним оформ­ле­н­ням ван­та­жів.

ДЕРЖГЕОКАДАСТР ШУ­КАЄ КО­РУ­ПЦІО­НЕ­РІВ У СВО­ЇХ ЛАВАХ.

Зокре­ма, спи­ра­ю­чись на ін­фор­ма­цію про по­ру­ше­н­ня, що на­ді­йшли від гро­ма­дян, мо­ні­то­рин­го­ва гру­па пе­ре­ві­ряє ко­ре­ктність про­це­ду­ри ви­да­чі до­звіль­них до­ку­мен­тів у ре­гіо­наль­них під­роз­ді­лах.

ПРО­ВЕ­ДЕ­Н­НЯ АУКЦІОНІВ ПРО­ДА­ЖУ ПРАВ ОРЕН­ДИ ЗЕМ­ЛІ ХО­ЧУТЬ ПЕ­РЕ­ВЕ­СТИ В ОНЛАЙН.

Утім, як роз­по­вів го­ло­ва Дер­жгео­ка­да­стру Ма­ксим Мар­ти­нюк, про­ект «зе­мель­но­го eBay» до­ве­де­ться ухва­ли­ти на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні.

ЯПО­НІЯ РОЗГЛЯДАЄ ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ СПІВ­ПРА­ЦІ З УКРА­ЇН­СЬКИ­МИ АГРАРІЯМИ.

Зокре­ма, йде­ться про під­трим­ку дрі­бних фер­ме­рів, ви­ро­бни­цтво ор­га­ні­чних про­ду­ктів і по­ста­ча­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки.

ДОМОВЛЯЄМОСЯ З ЄГИПТОМ ПРО ЕКСПОРТ ЯЛОВИЧИНИ.

Про­ект ве­те­ри­нар­но­го сер­ти­фі­ка­та на охо­ло­дже­ну й за­мо­ро­же­ну без­кіс­тко­ву яло­ви­чи­ну вже пе­ре­да­но на роз­гляд єги­пет­ської сто­ро­ни.

ШВЕ­ЦІЯ ВИДІЛИТЬ 2,5 МЛН ЄВ­РО ДЛЯ РОЗ­ВИ­ТКУ ФЕРМЕРСТВА В УКРА­Ї­НІ.

Чо­ти­ри­рі­чний про­ект роз­ра­хо­ва­но на Хер­сон­ську, Ми­ко­ла­їв­ську й Оде­ську обла­сті.

КИ­ТАЙ УПОДОБАВ УКРА­ЇН­СЬКИЙ ЯЧМІНЬ І СОЄВУ ОЛІЮ.

Ни­ні­шньо­го ро­ку в КНР екс­пор­то­ва­но ре­кор­дний об­сяг ячме­ню — 686 тис. тонн. Експорт со­є­вої олії за 8 мі­ся­ців по­то­чно­го се­зо­ну зріс більш ніж удві­чі – до 60 тис. тонн.

ДО КІН­ЦЯ РО­КУ УКРА­Ї­НА МО­ЖЕ ЕКСПОРТУВАТИ МІЛЬЯРД ЯЄЦЬ.

Та­кий про­гноз опри­лю­днив ген­ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції «Со­юз пта­хів­ни­ків» Сер­гій Кар­пен­ко, по­ві­до­мив­ши та­кож про від­нов­ле­н­ня екс­пор­ту в Ірак.

ДЕР­ЖАВ­НИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК ГО­ТО­ВІ КУ­ПИ­ТИ ДВІ КОМ­ПА­НІЇ.

Йо­го роз­дер­жав­ле­н­ня, як ка­жуть у Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, до­зво­лить за­лу­чи­ти до держ­бю­дже­ту до­да­тко­ві ко­шти в роз­мі­рі до 120 млн грн.

МХП НА ВІН­НИЧ­ЧИ­НІ ЗБУДУЄ НАЙ­БІЛЬ­ШУ В ЄВ­РО­ПІ БІОГАЗОВУ СТАНЦІЮ.

Цей про­ект пла­ну­ють вті­ли­ти у Ла­ди­жи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.