ДЕ ВЗЯ­ТИ ГРО­ШІ НА «ЗЕ­ЛЕ­НІ ПРО­Е­КТИ»

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Сіль­ське го­спо­дар­ство в Укра­ї­ні має ве­ли­кий по­тен­ці­ал під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті, а ін­ве­сти­ції у цю сфе­ру до­зво­ля­ють під­при­єм­ствам зна­чно по­си­ли­ти свою кон­ку­рен­то­зда­тність. Фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів з енер­го­ефе­ктив­но­сті — се­ред най­успі­шні­ших про­грам, що впро­ва­джу­ю­ться дер­жав­ним Укре­ксім­бан­ком за уча­сті між­на­ро­дних фінансових ор­га­ні­за­цій, зокре­ма Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку і Сві­то­во­го бан­ку. Ре­зуль­та­ти цих про­е­ктів під­твер­джу­ють: ін­ве­сти­ції в мо­дер­ні­за­цію та енер­го­ефе­ктив­ність під­при­єм­ства оку­па­ю­ться у прийня­тні стро­ки та ма­ють чи­ма­ло ін­ших пе­ре­ваг. Про осо­бли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня зга­да­них про­грам в се­кто­рі АПК га­зе­ті «Агро­Мар­кет» роз­по­ві­ла член прав­лі­н­ня АТ «Укре­ксім­банк» Ві­кто­рія РУ­ДА.

На осо­бли­вих умо­вах

За­про­ва­джу­ю­чи енер­го­ефе­ктив­ні те­хно­ло­гії, укра­їн­ський бі­знес дбає й про ін­ші на­два­жли­ві зав­да­н­ня: від на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей та еко­но­мії енер­го­ре­сур­сів до змен­ше­н­ня ви­ки­дів в атмо­сфе­ру і під­ви­ще­н­ня без­пе­ки пра­ці. Окрім то­го, зро­стає кон­ку­рен­то­зда­тність ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка та фор­му­є­ться йо­го по­зи­тив­ний імідж на рин­ку. Оку­пність та­ких ін­ве­сти­цій, як свід­чить до­свід уже мо­дер­ні­зо­ва­них під­при­ємств, ста­но­вить 3–5 ро­ків.

Май­же де­ся­ти­лі­т­тя упро­ва­джу­ю­чи про­гра­ми під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті спіль­но з між­на­ро­дни­ми фі­нан­со­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, Укре­ксім­банк на­ко­пи­чив уні­каль­ний до­свід у цій сфе­рі. Ба біль­ше: на­віть у скла­дні еко­но­мі­чні ча­си, що їх ни­ні пе­ре­жи­ває дер­жа­ва, фі­н­уста­но­ва за­без­пе­чує бі­зне­су від­по­від­ну кре­ди­тну під­трим­ку. Зокре­ма, на впро­ва­дже­н­ня за­хо­дів з енер­го­збе­ре­же­н­ня, за­ку­пів­лю но­ві­тньо­го ви­со­ко­ефе­ктив­но­го обла­дна­н­ня, те­хно­ло­гій та ма­те­рі­а­лів то­що.

Ді­є­ві те­хно­ло­гії кре­ди­ту­ва­н­ня до­зво­ля­ють бан­ку за­про­по­ну­ва­ти під­при­єм­ствам дов­го­стро­ко­вий ре­сурс на осо­бли­вих умо­вах. Дов­го­стро­ко­ві по­зи­ки у рам­ках про­грам енер­го­ефе­ктив­но­сті на­да­ю­ться за при­ва­бли­ви­ми від­со­тко­ви­ми став­ка­ми, які мо­жуть бу­ти зна­чно ниж­чи­ми за зви­чай­ні. Строк кре­ди­ту, ва­лю­та фі­нан­су­ва­н­ня, від­со­тко­ва став­ка та ін­ші ва­жли­ві умо­ви по­го­джу­ю­ться за ко­жним про­е­ктом окре­мо і зна­чною мі­рою за­ле­жать від фі­нан­со­во­го ста­ну по­зи­чаль­ни­ка, жит­тє­зда­тно­сті про­е­кту, яко­сті на­да­ної за­ста­ви, кре­ди­тно­го рей­тин­гу клі­єн­та то­що. Всі про­е­кти ма­ють від­по­від­а­ти стан­дар­тним кри­те­рі­ям для кре­ди­тних опе­ра­цій.

Енер­го­ефе­ктив­ність агро­ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні ста­но­вить близь­ко 43% від рів­ня ЄС. Та­кі да­ні на­во­дить «Мо­ні­то­ринг енер­го­ефе­ктив­но­сті Укра­ї­ни 2015» (ав­тор – Б. До­до­нов, Ph.D. in Economics, стар­ший еко­но­міст, Но­ва со­ці­аль­на і еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка). Го­лов­ною при­чи­ною не­ефе­ктив­но­сті екс­пер­ти на­зи­ва­ють низь­ку про­ду­ктив­ність, оскіль­ки по­ка­зник ви­ко­ри­ста­н­ня енер­го­ре­сур­сів на ге­ктар обро­блю­ва­них зе­мель в Укра­ї­ні та ЄС від­рі­зня­є­ться не­сут­тє­во. По­тен­ці­ал енер­го­збе­ре­же­н­ня в се­кто­рі ста­но­вить 1,3 міль­йо­на тонн на­фто­во­го екві­ва­лен­та.

Ва­жли­вою пе­ре­ва­гою про­грам з енер­го­ефе­ктив­но­сті, що впро­ва­джу­ю­ться бан­ком, є та­кож мо­жли­вість ре­фі­нан­су­ва­ти ви­тра­ти під­при­єм­ства (про­тя­гом 360 днів) на про­ве­де­н­ня енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів, у т.ч. за­мі­ну обла­дна­н­ня, онов­ле­н­ня пар­ку сіль­гос­пте­хні­ки, мо­дер­ні­за­цію те­пло­по­ста­ча­н­ня то­що. Отри­ма­ні кре­ди­тні ко­шти мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні на ши­ро­ке коло по­треб під­при­ємств – ін­ве­сти­цій­ні ви­тра­ти, по­пов­не­н­ня обо­ро­тних ко­штів то­що. У рам­ках цих про­грам банк мо­же ре­фі­нан­су­ва­ти пра­кти­чно будь-який про­ект, що до­зво­ляє за­оща­ди­ти енер­го­ре­сур­си.

Так, не­що­дав­но за ра­ху­нок кре­ди­тних ко­штів між­на­ро­дних фінансових ор­га­ні­за­цій бу­ло ре­фі­нан­со­ва­но ви­тра­ти ве­ли­ко­го агро­хол­дин­гу на при­дба­н­ня енер­го­ефе­ктив­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки (ком­бай­нів John Deere та ко­лі­сних тра­кто­рів Fendt). Ін­ший ха­ра­ктер­ний при­клад, який де­мон­струє ши­ро­кі мо­жли­во­сті цих про­грам, – ре­фі­нан­су­ва­н­ня ви­трат, пов’яза­них з за­мі­ною га­зо­вих ко­тлів на твер­до­па­лив­ні.

Ін­ве­сти­ції в по­ту­жність

По­над дві­сті ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів з енер­го­ефе­ктив­но­сті та від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії, про­фі­нан­со­ва­них Укре­ксім­бан­ком по­чи­на­ю­чи з 2007 ро­ку, до­во­дять, що са­ме «зе­ле­ні» ін­ве­сти­ції сьо­го­дні є осно­вою кон­ку­рен­то­зда­тно­сті ком­па­ній як на зов­ні­шньо­му, так і на вну­трі­шньо­му рин­ках.

Се­ред про­фі­нан­со­ва­них фі­н­уста­но­вою про­е­ктів – де­ся­тки тих, що спря­мо­ва­ні на пе­ре­о­сна­ще­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей. Ска­жі­мо, об­сяг пе­ре­роб­ки то­ма­тів у ком­па­нії «Ін­те­гро­ва­ні агро­си­сте­ми» (ГК «Агро­фью­жн») зріс із 2500 т/до­бу до 3500 т/до­бу, а при цьом­му ви­тра­ти при­ро­дно­го га­зу на ви­ро­бни­цтво 1 то­ни то­ма­тної па­сти змен­ши­ли­ся з 208 м3 до 175 м3. За ра­ху­нок кре­ди­тних ко­штів Укре­ксім­бан­ку бу­ло про­фі­нан­со­ва­но ку­пів­лю двох ва­ку­ум­но-ви­пар­них стан­цій Apollo та Venus, які до­зво­ли­ли на­ла­го­ди­ти пе­ре­роб­ку з ви­ко­ри­ста­н­ням те­хно­ло­гії Hot break (швид­кий пі­ді­грів то­ма­тної пуль­пи до 85-95 °С з по­пе­ре­днім ви­да­ле­н­ням по­ві­тря). Її пе­ре­ва-

ги по­ля­га­ють у збе­ре­жен­ні ви­со­ких по­ка­зни­ків в’яз­ко­сті го­то­во­го про­ду­кту, який за­сто­со­ву­є­ться у ви­ро­бни­цтві то­ма­тних со­усів, за­пра­вок та ке­тчу­пів.

Ни­ні гру­па ком­па­ній «Агро­фью­жн» є одним зі сві­то­вих лі­де­рів з про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва то­ма­тної па­сти, по­сі­да­ю­чи 18-те мі­сце у сві­ті та 5-те мі­сце в Єв­ро­пі за ви­ро­щу­ва­н­ням та пе­ре­роб­кою то­ма­тів. Під­при­єм­ство ви­ро­бляє то­ма­тну па­сту під ТМ «Іна­гро» та є сер­ти­фі­ко­ва­ним по­ста­чаль­ни­ком та­ких все­сві­тньо ві­до­мих ком­па­ній, як HJ Heinz, Unilever, PepsiCo, CocaCola, Nestle, Orkla. За під­сум­ка­ми 2015 ро­ку кіль­кість ре­гіо­нів, ку­ди екс­пор­ту­є­ться то­ма­тна па­ста «Іна­гро», збіль­ши­ла­ся до 23 кра­їн.

Пер­спе­ктив­не пар­тнер­ство

Ма­ю­чи по­зи­тив­ну ба­га­то­рі­чну істо­рію пар­тнер­ства з фла­гма­ном на рин­ку екс­пор­ту зер­но­вих та олій­них куль­тур – ком­па­ні­єю «Ні­бу­лон», Укре­ксім­банк взяв участь у фі­нан­су­ван­ні (за ра­ху­нок ко­штів між­на­ро­дних фінансових ор­га­ні­за­цій) одно­го з на­ймас­шта­бні­ших про­е­ктів під­при­єм­ства – бу­дів­ни­цтва рі­чко­во­го фло­ту. Ком­плекс за­хо­дів, на який спря­мо­ва­но ко­шти за про­гра­мою з енер­го­збе­ре­же­н­ня, до­зво­лить збіль­ши­ти об­ся­ги пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів во­дним транс­пор­том, спри­я­ти роз­ви­тку су­дно­бу­дів­ної га­лу­зі, змен­ши­ти ви­тра­ти енер­го­но­сі­їв та, як на­слі­док, мі­ні­мі­зу­ва- ти не­га­тив­ний вплив ви­ки­дів на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще.

Ни­ні ре­а­лі­зу­є­ться дру­гий етап ін­ве­сти­цій­ної про­гра­ми ТОВ СП «Ні­бу­лон» з роз­ви­тку

Енер­го­ефе­ктив­ність агро­ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні ни­ні ста­но­вить близь­ко 43% рів­ня ЄС

вла­сно­го рі­чко­во­го фло­ту та ре­кон­стру­кції су­дно­бу­дів­но­го за­во­ду. Про­ект з бу­дів­ни­цтва фло­ту є ча­сти­ною ком­пле­ксної про­гра­ми з від­ро­дже­н­ня рі­чок Дні­про та Пів­ден­ний Буг та пе­ред­ба­чає спо­ру­дже­н­ня не­са­мо­хі­дних барж, бу­кси­рів, пон­то­ну з грей­фер­ним пе­ре­на­ван­та­жу­ва­чем то­що. Флот транс­пор­ту­ва­ти­ме зер­но­ві та олій­ні куль­ту­ри від пе­ре­ван­та­жу­валь­них тер­мі­на­лів ком­па­нії на Дні­прі до мор­сько­го тер­мі­на­лу у Ми­ко­ла­є­ві та гли­бо­ко­во­дно­го рей­ду Ми­ко­ла­їв­сько­го мор­сько­го пор­ту для подаль­шої від­прав­ки на експорт. Ре­а­лі­за­ція про­е­кту до­зво­лить зни­зи­ти вар­тість транс­пор­ту­ва­н­ня ван­та­жів на по­над 1,7 млн. дол. США що­рі­чно по­рів­ня­но з ав­то­мо­біль­ним та за­лі­зни­чним транс­пор­том. Крім то­го, у зи­мо­вий пе­рі­од бар­жі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­му­ться як до­да­тко­ві зер­но­схо­ви­ща, що до­зво­лить змен­ши­ти ви­тра­ти на орен­дну пла­ту орі­єн­тов­но на 640 тис. дол. США що­ро­ку.

На­ра­зі вже роз­по­ча­то ор­га­ні­зо­ва­ні пе­ре­ве­зе­н­ня Пів­ден­ним Бу­гом, що дасть мо­жли­вість до­ве­сти об­ся­ги пе­ре­ве­зень зер­но­вих ці­єю рі­чкою до 1 млн. тонн на рік, а в пер­спе­кти­ві – та­кож до 1 млн. тонн бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів. Та­ким чи­ном ав­то­мо­біль­ні шля­хи Ми­ко­ла­їв­щи­ни бу­дуть роз­ван­та­же­ні май­же на 50 ти­сяч ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів.

Ре­а­лі­за­ція укра­їн­ськи­ми агро­під­при­єм­ства­ми енер­го­ефе­ктив­них ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів, як свід­чить ба­га­то­рі­чний до­свід Укре­ксім­бан­ку, є ру­ші­єм роз­ви­тку га­лу­зі та спри­яє ста­нов­лен­ню успі­шно­го агро­бі­зне­су.

Енер­го­ефе­ктив­ні про­е­кти ком­па­нії «Ін­те­гро­ва­ні агро­си­сте­ми» (фо­то лі­во­руч) і ком­па­нії «НІ­БУ­ЛОН» спри­я­ють ста­нов­лен­ню успі­шно­го агро­бі­зне­су

Ві­кто­рія РУ­ДА, член прав­лі­н­ня АТ «Укре­ксім­банк»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.