Ще мі­сяць сер­ти­фі­ку­ва­ти­ме на­сі­н­ня Держ­сіль­го­спін­спе­кція

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Від­по­від­ні пов­но­ва­же­н­ня ця ін­спе­кція ма­ти­ме до 30 черв­ня. Для цьо­го 600 шта­тних оди­ниць Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів тим­ча­со­во Ка­бмін передав Дер­жав­ній ін­спе­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Як по­ві­до­мив мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Та­рас Ку­то­вий, під­три­ма­ний уря­дом про­ект рі­ше­н­ня був без за­ува­жень по­го­дже­ний із Мін­фі­ном, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку та Держ­прод­спо­жив­слу­жбою, а та­кож із Мін’юстом. Це по­трі­бно для то­го, щоб при­швид­ши­ти ре­а­лі­за­цію 442-ї по­ста­но­ви «Про опти­мі­за­цію си­сте­ми цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди» та до 1 ли­пня лі­кві­ду­ва­ти ві­сім дер­жав­них ін­спе­кцій і агентств, зокре­ма Держ­сіль­го­спін­спе­кцію, уто­чнив прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман. На­га­да­є­мо, у ве­ре­сні 2014 ро­ку Ка­бмін прийняв по­ста­но­ву про опти­мі­за­цію си­сте­ми цен­траль­них ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.