Бу­де єди­на ІТ-си­сте­ма кон­тро­лю яко­сті про­ду­кції

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Усі да­ні про по­хо­дже­н­ня про­ду­кції та її якість (по­чи­на­ю­чи з іден­ти­фі­ка­ції ху­до­би й за­кін­чу­ю­чи ре­зуль­та­та­ми ла­бо­ра­тор­них до­слі­джень за зов­ні­шньої тор­гів­лі) не­вдов­зі бу­дуть зо­се­ре­дже­ні у єди­ній комп’юте­ри­зо­ва­ній си­сте­мі, яку за­пу­скає Дер­жав­на слу­жба з пи­тань без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів. Ство­ре­на на ба­зі чо­ти­рьох дер­жав­них ві­домств — Дер­жав­ної ін­спе­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства, Дер­жав­ної ве­те­ри­нар­ної та фі­то­са­ні­тар­ної слу­жби, Дер­жав­ної ін­спе­кції з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів і Дер­жав­ної са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чної слу­жби, — Держ­прод­спо­жив­слу­жба вже два мі­ся­ці офі­цій­но діє в Укра­ї­ні. На пе­ре­ко­на­н­ня її очіль­ни­ка Во­ло­ди­ми­ра Ла­пи, на­яв­ність та­кої ці­лі­сної ІТ-си­сте­ми не­об­хі­дна пе­ре­д­усім для то­го, щоб ма­ти мо­жли­вість вве­сти єв­ро­пей­ські ри­зик-орі­єн­то­ва­ні під­хо­ди в кон­тро­лі про­ду­кції. «Там, де ви­яв­ля­ю­ться чин­ни­ки не­без­пе­ки, пе­рі­о­ди­чність кон­тро­лю бу­де ви­щою, — ци­тує йо­го АПК-Ін­форм. — Там, де ми в хо­ді ана­лі­зу ри­зи­ків не ви­яв­ля­є­мо, пе­рі­о­ди­чність кон­тро­лю мо­жна зни­жу­ва­ти. Це до­зво­лить змен­ши­ти ре­гу­ля­тор­не на­ван­та­же­н­ня на бі­знес».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.