Ці­ни на сіль­го­сп­зем­лі в Укра­ї­ні ся­га­ють 1,5–2 тис. дол./га

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

На пе­ре­ко­на­н­ня ке­ру­ю­чо­го пар­тне­ра юри­ди­чної ком­па­нії «ОМП» Ми­ко­ли Ор­ло­ва, фа­кти­чно земельний ри­нок існує дав­но, і ці­на зем­лі вже сфор­мо­ва­на, хо­ча офі­цій­но в Укра­ї­ні й діє мо­ра­то­рій на про­даж сіль­го­сп­зе­мель. «Ку­пів­ля-про­даж сіль­го­сп­зе­мель в Укра­ї­ні від­бу­ва­є­ться за до­го­во­ра­ми ем­фі­тев­зи­су», — за­ува­жує він. І на­зи­ває та­кі ці­ни: 600–700 дол. за ге­ктар ма­ло­ро­дю­чих зе­мель, 1,5–2 тис. дол. — чор­но­зе­ми, що­прав­да, уго­ди за 2 тис. дол./ га — це рід­кі­сне яви­ще. На дум­ку екс­пер­та, та­кий рі­вень цін уже ду­же близь­кий до єв­ро­пей­сько­го, а в ра­зі за­пу­ску офі­цій­но­го рин­ку по­рів­ню­ва­ти ці­ну укра­їн­ської зем­лі по­тен­цій­ні по­ку­пці бу­дуть пе­ре­д­усім із Поль­щею та Сло­вач­чи­ною. «Ко­ли спа­де «пер­ша пі­на», зем­ля в Укра­ї­ні бу­де де­шев­шою, ніж у Поль­щі та Сло­вач­чи­ні. Лю­ди по­рів­ню­ва­ти­муть: у Поль­щі зем­ля ко­штує 3 тис. єв­ро за ге­ктар. В Укра­ї­ні не­фор­маль­но до­хо­дить до 2 тис. до­ла­рів. От­же, ці­но­ва «вил­ка» в Укра­ї­ні ста­но­ви­ти­ме при­бли­зно 1,5–3 тис. до­ла­рів», — вва­жає Ми­ко­ла Ор­лов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.