Рік змін і по­шу­ків

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Мар­ке­тин­го­вий рік, що за­вер­шив­ся, був спов­не­ний змін — ча­сто не­о­дно­зна­чних і су­пе­ре­чли­вих. Та­ких, що ма­ли від­но­ше­н­ня пра­кти­чно до всіх аспе­ктів аграр­но­го ви­ро­бни­цтва: фі­нан­со­во­го, ви­ро­бни­чо­го, пра­во­во­го, те­хно­ло­гі­чно­го. Та­ких, що да­ли­ся взна­ки на всьо­му рин­ку…

Змі­ни — це не­за­пе­ре­чна озна­ка жи­т­тя. І ко­жен уча­сник рин­ку, зокре­ма й Agricom Group, пра­гне взя­ти від змін най­кра­ще та при­сто­су­ва­ти­ся до їх не­га­ти­вів із мі­ні­маль­ни­ми втра­та­ми…

Сер­йо­зним ви­кли­ком як для нас, так і для на­ших пар­тне­рів, кон­тр­аген­тів і кон­ку­рен­тів, ста­ли ре­фор­ми, за­про­ва­джу­ва­ні вла­дою. Пе­ре­д­усім — мо­ва про обме­же­н­ня спе­цре­жи­му відшкодування по­да­тку на до­да­ну вар­тість для сіль­го­спви­ро­бни­ків. По прав­ді ка­жу­чи, ком­пен­са­ція цьо­го по­да­тку й ра­ні­ше не бу­ла без­хмар­ною. Утім, ни­ні­шня си­ту­а­ція по­ро­ди­ла но­ві «вузь­кі мі­сця» в го­спо­да­рю­ван­ні, зокре­ма, що­до мо­жли­во­сті аку­му­лю­ва­ти обо­ро­тні ко­шти за від­су­тно­сті кон­ку­рен­тної фі­нан­со­вої під­трим­ки з бо­ку дер­жа­ви. Та ще й кре­ди­ти те­пер не­до­сту­пні на­віть для агро­під­при­ємств із ве­ли­ким зе­мель­ним бан­ком. Трен­ди си­ро­вин­них рин­ків, не­ста­біль­ність на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, ви­со­кі ри­зи­ки агро­ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні — всі ці чин­ни­ки впли­ну­ли на на­строї фі­нан­со­вих уста­нов і їх став­ле­н­ня до по­зи­чаль­ни­ків. І хо­ча

сіль­госп­про­ду­кція на вну­трі­шньо­му рин­ку збе­ре­гла (а то й укрі­пи­ла) свої по­зи­ції, ку­пі­вель­на спро­мо­жність на­се­ле­н­ня зни­жу­є­ться, а па­ра­лель­но до­рож­ча­ють усі ім­порт­ні скла­до­ві агро­те­хно­ло­гії. Від­так, най­ло­гі­чні­ший спо­сіб аку­му­лю­ва­ти до­ста­тню кіль­кість обі­го­вих ко­штів — на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги екс­пор­ту. Цим ви­кли­ком пе­ре­йма­є­ться, ма­буть, ко­жне агро­під­при­єм­ство, зда­тне сфор­му­ва­ти то­вар­ну пар­тію й ре­а­лі­зу­ва­ти її на зов­ні­шньо­му рин­ку. Agricom Group — не ви­ня­ток. І під­став для опти­мі­зму в нас уже ни­ні до­ста­тньо…

Як по­ка­зує наш до­свід, змі­ни не­рід­ко ве­дуть до ін­ших змін — ра­ціо­наль­них і ча­сом на­віть па­ра­до­ксаль­них, на пер­ший по­гляд. Ска­жі­мо, по­тре­ба в опти­мі­за­ції мо­ти­вує звер­та­ти ува­гу на но­ві­тні технології. Та­ке обла­дна­н­ня й про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, зро­зумі­ло, не­де­ше­ві. Втім, одно­зна­чно да­ють низ­ку пе­ре­ваг: що­до ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня паль­но­го, ча­су та люд­сько­го ре­сур­су, а та­ко­го що­до біль­шої то­чно­сті та ефе­ктив­но­сті про­це­сів. Agricom Group ви­ко­ри­сто­вує но­ві­тні те­хно- ло­гії у всьо­му — по­чи­на­ю­чи від ін­фор­ма­цій­них си­стем для на­ших адмі­ні­стра­тив­них офі­сів до опти­мі­за­ції ло­гі­сти­ки в по­лі (ми за­сто­со­ву­є­мо бун­ке­ри-пе­ре­ван­та­жу­ва­чі, які до­прав­ля­ють зер­но з ком­бай­нів до зер­но­во­зів, змен­шу­ю­чи на­ван­та­же­н­ня на ґрунт і спри­я­ю­чи еко­но­мії паль­но­го).

Да­ва­ти со­бі ра­ду з тру­дно­ща­ми й успі­шно при­сто­со­ву­ва­ти­ся до змін нам вда­є­ться зав­дя­ки ко­ман­ді, яку ми сфор­му­ва­ли. Люд­ський ре­сурс — це най­цін­ні­ше, що має ком­па­нія, а тру­дно­щі — це ли­ше схо­дин­ка до вдо­ско­на­ле­н­ня.

Для на­шої ко­ман­ди цей рік був ду­же не­про­стим, але ми ви­сто­я­ли й ні на хви­ли­ну не зу­пи­ни­ла­ся у сво­їй ро­бо­ті. Са­ме агро­но­ми та ме­ха­ні­за­то­ри, про­гра­мі­сти й фі­нан­си­сти, мар­ке­то­ло­ги та ло­гі­сти (цей пе­ре­лік можна про­дов­жу­ва­ти) ро­блять Agricom Group силь­ним і спри­я­ють йо­го по­стій­но­му розвитку та зро­стан­ню, не­зва­жа­ю­чи на зов­ні­шні на­строї. Так бу­ло й цьо­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку.

Фа­хо­ва ком­пе­тен­ція ко­жно­го чле­на ко­ман­ди та ба­жа­н­ня роз­ви­ва­ти­ся, за­сто­со­ву­ю­чи най­кра­щі но­ва­ції, — це за­по­ру­ка вда­ло­го го­спо­да­рю­ва­н­ня під час будь-яких змін і по­тря­сінь. Ці два чин­ни­ки га­ран­то­ва­но зро­блять ко­жен рік ді­яль­но­сті ком­па­нії вда­лим і ефе­ктив­ним, а на змі­ни зму­сять ди­ви­ти­ся ви­клю­чно з опти­мі­змом. Тож успі­шно­го по­сту­пу та гар­них спе­ці­а­лі­стів вам у ко­ман­ді, ко­ле­ги. І з Но­вим мар­ке­тин­го­вим ро­ком!

Пе­тро МЕЛЬНИК, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Agricom Group

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.