Ці­на та якість — у ба­лан­сі

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Ни­ні агра­рії пра­цю­ють за чо­тир­ма си­сте­ма­ми обро­бі­тку ґрун­ту, й до ко­жно­го по­трі­бна своя від­по­від­на те­хні­ка. Ці­ка­ва си­ту­а­ція, чи не так? Від­так, ви­ро­бник має до­кла­сти не­аби­яких зу­силь, аби за­про­по­ну­ва­ти агра­рі­є­ві уні­вер­саль­ні ґрун­то­об­ро­бні зна­ря­д­дя.

Та­кий тренд ціл­ком ви­прав­да­ний, оскіль­ки ку­пів­ля те­хні­ки — це сер­йо­зна й до­сить ри­зи­ко­ва­на ін­ве­сти­ція, зва­жа­ю­чи на умо­ви ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні. Ви­би­ра­ю­чи між но­вим ім­порт­ним агре­га­том, який оку­пи­ться ли­ше че­рез кіль­ка ро­ків, і де­ше­вою вжи­ва­ною те­хні­кою, ре­сурс і на­дій­ність якої, від­по­від­но, ниж­чі, агра­рій орі­єн­ту­є­ться пе­ре­д­усім на вла­сні мо­жли­во­сті. Втім, на­йопти­маль­ні­ший ва­рі­ант сьо­го­дні здатні за­про­по­ну­ва­ти са­ме ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки. А лі­ній­ка укра­їн­ських агре­га­тів — від так зва­но­го «га­ра­жно­го» ви­ро­бни­цтва до на­йостан­ні­ших те­хні­чних роз­ро­бок — за сво­єю які­стю ні в чому не по­сту­па­є­ться про­від­ним єв­ро­пей­ським брен­дам. Де­я­кі мо­де­лі на­віть пе­ре­вер­шу­ють сво­ї­ми по­ка­зни­ка­ми за­кор­дон­них кон­ку­рен­тів. Під­твер­дже­н­ня то­му — но­ві ґрун­то­об­ро­бні зна­ря­д­дя, пре­зен­то­ва­ні ком­па­ні­єю «Ве­лес-Агро» в екс­по­зи­ції АГРО-2016.

Ре­зуль­та­том по­шу­ку кон­стру­кто­рів ста­ла по­ява но­во­го агре­га­та під на­звою «Зевс». Це ди­ско­вий агре­гат із пар­ною під­ві­скою ро­бо­чих ор­га­нів. За­мість тра­ди­цій­них рі­за­н­ня та пе­ре­вер­та­н­ня во­ни ско­лю­ють ґрунт (це по­тре­бує мен­ших енер­го­ви­трат), а по­тім йо­го ущіль­нює осо­бли­вий ко­ток (їх, до ре­чі, ви­ро­бля­ють ли­ше дві ком­па­нії у сві­ті — «Ве­лес Агро» й «Опті­ко»). Та­ке те­хні­чне рі­ше­н­ня спри­яє швид­ко­му за­гор­тан­ню по­жнив­них ре­шток те­хні­чних куль­тур у верх­ній шар ґрун­ту без за­би­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів.

За­га­лом, ни­ні ма­є­мо чи­ма­ло за­пи­тів на агре­га­ти для су­ціль­но­го по­верх­не­во­го обро­бі­тку ґрун­ту. Зви­чай­ний куль­ти­ва­тор не дає ті­єї яко­сті, яку мо­же за­про­по­ну­ва­ти ди­ско­вий. Так бу­ло ство­ре­но агре­гат «Кро­нос», який зрі­зує бур’яни та ко­рі­н­ня куль­ту­ри-по­пе­ре­дни­ка, пе­ре­мі­шу­ю­чи все це на гли­би­ні всьо­го де­кіль­ка сан­ти­ме­трів. До­сяг­ти та­ко­го ре­зуль­та­ту вда­ло­ся зав­дя­ки щіль­но роз­мі­ще­ним ди­скам — від­стань між ни­ми най­мен­ша в усій екс­по­зи­ції АГРО-2016! Якщо у єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків є 250 мм, то у нас 220 мм. Тоб­то 11 см між про­хо­да­ми, що дає мо­жли­вість які­сно за­орю­ва­ти по­жнив­ні реш­тки на­віть на гли­би­ні 3 см. Ще одне зав­да­н­ня, з яким спро­мо­жний впо­ра­ти­ся «Кро­нос», — це пе­ре­д­по­сів­ний обро­бі­ток на гли­би­ні до 10 см (хо­ча для сів­би до­ста­тньо й 6–7 см). За­га­лом, цей уні­вер­саль­ний агре­гат можна екс­плу­а­ту­ва­ти про­тя­гом усьо­го се­зо­ну.

Ко­ли на рин­ку з’яви­ло­ся чи­ма­ло енер­го­о­ща­дних агре­га­тів, ме­ні зда­ва­ло­ся, що ком­па­кто­ма­ти не­вдов­зі пі­дуть в не­бу­т­тя. Однак по­пит на них є й ни­ні. Для ово­чів­ни­цтва 7 опе­ра­цій за один про­хід — це пра­кти­чно іде­аль­ний ва­рі­ант, бо жо­ден ін­ший агре­гат не в змо­зі так які­сно під­го­ту­ва­ти ґрунт. Від­так, ми ство­ри­ли вла­сний ком­па­кто­мат, у якому вра­хо­ва­но всі на­ші на­пра­цю­ва­н­ня в ін­ших мо­де­лях за при­ва­бли­вою ці­ною. Зна­чна час­тка скла­дни­ків у цьо­му агре­га­ті — ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва. Втім, у сво­є­му пра­гнен­ні збіль­ши­ти сту­пінь ло­ка­лі­за­ції ви­ро­бни­цтва ми в жо­дно­му ра­зі не по­сту­па­ти­ме­мо­ся які­стю за­ра­ди не­ви­прав­да­но­го зде­шев­ле­н­ня. На­ші агре­га­ти — в се­ре­дньо­му ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні, бо це укра­їн­ське ви­ро­бни­цтво. Про­те ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ім­порт­ну сталь, бо в на­шій дер­жа­ві по­трі­бні мар­ки не ви­ро­бля­ю­ться. От­же, на­ша про­ду­кція сут­тє­во ви­рі­зня­є­ться на рин­ку ба­лан­сом у спів­від­но­шен­ні ці­ни та яко­сті. І це той прі­о­ри­тет, яко­го «Ве­лес-Агро» до­три­му­ва­ти­ме­ться впро­довж усі­єї сво­єї ви­ро­бни­чої істо­рії. Це на­ше ба­че­н­ня, на­ша стра­те­гія, на­ша по­зи­ція.

Ві­ктор ПЛАХОТНИЙ, за­сту­пник ди­ре­кто­ра ком­па­нії «Ве­лес-Агро»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.