У STELA Laxhuber — новий за­вод

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Все­сві­тньо­ві­до­мий лі­дер в га­лу­зі ефе­ктив­ної технології су­ші­н­ня STELA Laxhuber – у по­стій­но­му розвитку. Рин­ки збу­ту ста­ють де­да­лі гло­баль­ні­ши­ми, а роз­мі­ри су­ша­рок — де­да­лі біль­ши­ми. Від­так, аби вдо­ско­на­ли­ти ло­гі­сти­ку та опти­мі­зу­ва­ти на­ван­та­же­н­ня по­ту­жно­стей бу­ло ви­рі­ше­но від­кри­ти ще одне ви­ро­бни­че при­мі­ще­н­ня.

Як лю­ди­на зро­стає ра­зом зі сво­ї­ми пра­гне­н­ня­ми, так і в STELA з ідеї за 16 мі­ся­ців «ви­ріс» новий за­вод. До йо­го про­е­кту­ва­н­ня за­лу­чи­ли ін­же­нер­не бю­ро Delta ImmoTech із Гей­зен­га­у­зе­на. А бу­ді­вель­но­му ген­пі­дря­дни­ку (ком­па­нії Bachl із Рьорн­ба­ха) до­ве­ло­ся пе­ре­мі­сти­ти близь­ко 200 тис. м3 ґрун­ту пе­ред за­лив­кою бе­то­ну. І ось за 16 мі­ся­ців від за­кла­де­н­ня пер­шо­го ка­ме­ня у про­ми­сло­вій зо­ні Мас­сінг-Мо­роль­дінг ви­ро­сла но­ва су­ча­сна бу­дів­ля, де ви­ро­бни­чі при­мі­ще­н­ня за­йма­ють 15 тис. м2 пло­щі, офі­сні – 3 тис. м2. Офі­цій­на це­ре­мо­нія від­кри­т­тя за­во­ду від­бу­ла­ся 17 черв­ня. У сво­їй всту­пній про­мо­ві вла­сник і ге­не­раль­ний ди­ре­ктор То­мас Ла­кс­гу­бер ви­сло­вив по­дя­ку всім, хто до­лу­чив­ся до успі­шно­го за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва.

STELA пра­гне й на­да­лі бу­ти успі­шною. А про­гноз на най­ближ­чі п’ять ро­ків дає орі­єн­тир на від­кри­т­тя но­вих рин­ків і но­вих кра­їн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.