Став­ка на ін­но­ва­ції

По­пит на ві­тчи­зня­ну те­хні­ку «Ло­зів­ські ма­ши­ни» рік у рік зро­стає. Аби во­на бу­ла до­сту­пні­шою для агра­рі­їв, ком­па­нія роз­ро­бляє екс­клю­зив­ні про­гра­ми фі­нан­су­ва­н­ня за уча­стю про­від­них бан­ків

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Ві­тчи­зня­на те­хні­ка на на­ших по­лях ре­аль­но зда­тна да­ти фо­ру ім­порт­ним ана­ло­гам. Це не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ла сво­їм клі­єн­там і пар­тне­рам ін­ду­стрі­аль­на гру­па УПЕК, до­бре зна­на сво­ї­ми ін­но­ва­ці­я­ми та вдо­ско­на­ле­н­ня­ми сіль­го­спа­гре­га­тів. На ча­сі — но­вин­ки та екс­клю­зив­ні про­гра­ми, про які ком­па­нія по­ві­до­ми­ла на по­ту­жній мі­жна­ро­дній ви­став­ці Схі­дної Єв­ро­пи АГРО-2016.

Хе­длай­не­ри та но­вин­ки

Ек­спо­зи­ція «Ло­зів­ських ма­шин» бу­ла пред­став­ле­на ди­ско­вою бо­ро­ною-лу­щиль­ни­ком «Ду­кат» у двох мо­ди­фі­ка­ці­ях: «Ду­кат-5» і «Ду­кат-12». За сво­ї­ми кон­ку­рен­тни­ми пе­ре­ва­га­ми во­ни спра­ве­дли­во на­ле­жать до то­по­вих про­ду­ктів лі­ній­ки (за­без­пе­чу­ють ви­со­ко­швид­кі­сне лу­ще­н­ня стер­ні та ви­со­ко­які­сну пе­ре­д­по­сів­ну під­го­тов­ку; до­зво­ля­ють зни­зи­ти витрати па­ли­ва на тре­ти­ну, а та­кож до­ся­гну­ти в 1,5 ра­за ви­щої про­ду­ктив­но­сті про­ти тра­ди­цій­них ди­ска­то­рів зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню пру­жин­ної стій­ки та на­дна­дій­них об­слу­го­ву­ва­них під­ши­пни­ко­вих ву­злів HARP AGRO UNIT). Не обі­йшли ува­гою ві­дві­ду­ва­чі ви­став­ки й куль­ти­ва­тор пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки «Чер­во­нець» (він за один про­хід за­без­пе­чує ви­со­ку якість пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки) та гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі «Гуль­ден» і «Франк» (їх за­сто­су­ва­н­ня га­ран­тує руй­ну­ва­н­ня будь-якої плу­жної пі­до­шви). Ре­пре­зен­ту­ва­ли ви­ро­бни­ки й но­вин­ку 2016-го — са­мо­ви­ван­та­жу­валь­ний трей­лер Harvester. Це спіль­на роз­роб­ка УПЕК з одні­єю з про­від­них бри­тан­ських

ком­па­ній, що ви­го­тов­ляє трей­ле­ри для по­треб су­ча­сно­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства. За­га­лом для укра­їн­сько­го ви­ро­бни­ка це пер­ший про­ект та­кої спів­пра­ці зі сві­то­ви­ми лі­де­ра­ми у від­по­від­ній га­лу­зі. Ни­ні три­ває ро­бо­та над тим, аби збіль­ши­ти сту­пінь ло­ка­лі­за­ції ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні до 80% і на­да­лі роз­ши­ри­ти лі­ній­ку та­ких трей­ле­рів. Як за­зна­чив ві­це-пре­зи­дент із мар­ке­тин­гу та про­да­жів ІГ УПЕК Ро­ман Гір­шфельд, це ста­не окре­мим на­пря­мом брен­ду «Ло­зів­ські ма­ши­ни».

Пер­спе­ктив­не пар­тнер­ство

У цен­трі ува­ги ІГ УПЕК — по­шук пар­тне­рів, ком­пе­тен­ції ко­трих спри­я­ти­муть роз­ши­рен­ню до­сві­ду ком­па­нії в се­гмен­ті но­вих те­хно­ло­гій. Ни­ні прі­о­ри­те­тні на­пря­ми — це ви­ро­бни­цтво куль­ти­ва­то­рів й об­при­ску­ва­чів. На­то­мість укра­їн­ський ви­ро­бник мо­же бу­ти ці­ка­вий пар­тне­рам сво­ї­ми ши­ро­ки­ми мо­жли­во­стя­ми у про­су­ван­ні те­хні­ки. Ска­жі­мо, цьо­го­річ те­хні­ка «Ло­зів­ських ма­шин» бу­ла пред­став­ле­на пра­кти­чно на всіх пред­став­ни­цьких по­ді­ях аграр­но­го спря­му­ва­н­ня, що від­бу­ли­ся у Єв­ро­пі. Крім то­го, до кін­ця лі­та за­пла­но­ва­но ще 10 та­ких за­хо­дів. «Ми успі­шно пра­цю­є­мо з При­бал­ти­кою (роз­ши­ри­ли там ди­лер­ську ме­ре­жу), Бол­га­рі­єю (по­ча­ли си­стем­но по­ста­ча­ти ту­ди ди­ско­ві лу­щиль­ни­ки, при­став­ки пря­мої сів­би, зу­бо­ві бо­ро­ни й ін­ші агре­га­ти), ство­ри­ли фі­лію в Поль­щі. За­га­лом за кор­до­ном в нас по­над 30 ди­ле­рів. І най­біль­ше зро­ста­н­ня по­ка­за­ли са­ме кра­ї­ни Бал­тії та Схі­дної Єв­ро­пи, де об­ся­ги про­да­жів зросли в 4 ра­зи, — ка­же Ро­ман Гір­шфельд. На йо­го пе­ре­ко­на­н­ня, все це на­ба­га­то біль­ше, ніж про­сто ло­ка­лі­за­ція ви­ро­бни­цтва. Вда­ло обра­на стра­те­гія до­дає си­ли брен­ду та спри­яє роз­ши­рен­ню лі­ній­ки про­ду­ктів до ма­кси­маль­но­го зна­че­н­ня. Зокре­ма, ни­ні на ча­сі— ви­про­бу­ва­н­ня агре­га­тів для то­чно­го зем­ле­роб­ства, що до­зво­лить су­мі­сти­ти кіль­ка опе­ра­цій із обро­бі­тку ґрун­ту й за­оща­ди­ти що­най­мен­ше по­ло­ви­ну ті­єї кіль­ко­сті до­брив, що вно­сять ни­ні. А 21 ли­пня УПЕК пла­нує про­ве­де­н­ня вла­сно­го мас­шта­бно­го Дня по­ля. І ця пред­став­ни­цька по­дія має всі шан­си ста­ти до­брою що­рі­чною тра­ди­ці­єю.

По­пит на якість зро­стає

Бренд «Ло­зів­ські ма­ши­ни» не по­сту­па­є­ться за те­хні­чним рів­нем про­від­ним сві­то­вим ком­па­ні­ям. А за де­яки­ми па­ра­ме­тра­ми укра­їн­ські агре­га­ти на­віть кра­щі, бо ство­ре­ні з урахуванням осо­бли­во­стей ро­бо­ти са­ме на ту­те­шніх зем­лях. Це ду­же ва­жли­вий мо­мент, бо за умо­ви зни­же­н­ня цін на си­ро­вин­них рин­ках на пер­ший план ви­хо­дить за­сто­су­ва­н­ня пе­ре­до­вих агро­те­хно­ло­гій та ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня на­яв­них ре­сур­сів. Одним із та­ких рі­шень, вла­сне, і є на­дій­на й дов­го­ві­чна те­хні­ка від ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка. І по­пит на неї зро­стає. Так, за п’ять мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку об­ся­ги про­да­жів в Укра­ї­ні зросли вдві­чі (про­ти та­ко­го са­мо­го пе­рі­о­ду 2015-го). До кін­ця 2016-го ком­па­нія пла­нує ре­а­лі­зу­ва­ти сво­єї про­ду­кції біль­ше ніж на 300 млн грн.

В Укра­ї­ні ком­па­нія актив­но по­слу­го­ву­є­ться про­гра­ма­ми «Укра­гро­лі­зинг», «Аль­фа­лі­зінг». Є пла­ни по­гли­би­ти ро­бо­ту в цьо­му се­гмен­ті, і вже за мі­сяць, як за­зна­чив Ро­ман Гір­шфельд, екс­клю­зив­но під бренд «Ло­зів­ські ма­ши­ни» для ди­ле­рів ком­па­нії бу­де ре­пре­зен­то­ва­на програма кре­ди­ту­ва­н­ня на осо­бли­вих умо­вах (орі­єн­тов­но під 3–5% рі­чних із пер­шим вне­ском 30%). Сьо­го­дні ці про­гра­ми роз­ро­бля­ю­ться. Є на­мір за­лу­чи­ти до їх ре­а­лі­за­ції основ­ні п’ять бан­ків, які кре­ди­ту­ють агра­рі­їв, — «Кре­ді Агрі­коль Банк», «МЕГАБАНК», «Райф­фай­зен Банк Аваль», «ОТП Банк», «Аль­фа-Банк». Тоб­то кре­ди­ту­ва­ти­муть агра­рі­їв ве­ли­кі бан­ки. Ди­ле­рам ком­фор­тно бу­де пра­цю­ва­ти з по­ку­пця­ми, по­ку­пцям — ко­ри­сту­ва­ти­ся кре­ди­та­ми з низь­ки­ми від­со­тко­ви­ми став­ка­ми. Це зро­бить до­сту­пні­шою те­хні­ку, яка в аб­со­лю­тних ци­фрах стає до­рож­чою (че­рез за­сто­су­ва­н­ня ре­сур­со­о­ща­дних те­хно­ло­гій).

За най­ви­щи­ми стан­дар­та­ми

Окрім сіль­гос­пте­хні­ки УПЕК ре­пре­зен­ту­вав на АГРО-2016 ши­ро­кий асор­ти­мент під­ши­пни­ків но­во­го по­ко­лі­н­ня HARP-AGRO та не­об­слу­го­ву­ва­них під­ши­пни­ко­вих ву­злів HARP AGRO UNIT, опти­мі­зо­ва­них для за­сто­су­ва­н­ня у тра­кто­рах, ком­бай­нах, ґрун­то­об­ро­бній та по­сів­ній те­хні­ці ві­тчи­зня­них і про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків. Зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню ін­но­ва­цій­них за­па­тен­то­ва­них ущіль­ню­ва­чів, ма­стил і те­хно­ло­гій під­ши­пни­ки Харківського під­ши­пни­ко­во­го за­во­ду (ХАРП) ефе­ктив­но пра­цю­ють у най­більш за­пи­ле­них се­ре­до­ви­щах, жорс­тких умо­вах екс­плу­а­та­ції сіль­гос­пте­хні­ки, не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня та ма­ють біль­ший строк екс­плу­а­та­ції.

«ХАРП пла­нує й на­да­лі актив­но роз­ши­рю­ва­ти лі­ній­ку під­ши­пни­ків для ім­порт­ної сіль­гос­пте­хні­ки та про­по­ну­ва­ти го­то­ві рі­ше­н­ня від­по­від­но до най­ви­щих стан­дар­тів сві­то­во­го сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня», — за­зна­чив Ро­ман Гір­шфельд.

Енер­го­ефе­ктив­ни­ми агре­га­та­ми «Ло­зів­ських ма­шин», а та­кож ін­но­ва­цій­ни­ми під­ши­пни­ка­ми та під­ши­пни­ко­ви­ми ву­зла­ми на цій пред­став­ни­цькій ви­став­ці у сто­ли­ці за­ці­ка­ви­ло­ся чи­ма­ло сіль­го­спви­ро­бни­ків і по­ту­жних ди­ле­рів. Як на­го­ло­сив Ро­ман Гір­шфельд, участь ком­па­нії в АГРО-2016 — це мо­жли­вість про­де­мон­стру­ва­ти агра­рі­ям ін­но­ва­цій­ні технології та пе­ре­ві­ре­ні ча­сом рі­ше­н­ня, що здатні під­ви­щи­ти рен­та­бель­ність го­спо­дар­ства та при­мно­жи­ти йо­го ста­тки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.