Ди­ско­ві бо­ро­ни ви­ро­бни­цтва KUHN

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Ві­ктор СИЧ, кан­ди­дат те­хні­чних на­ук

Ди­ску­ва­н­ня за­зви­чай про­во­ди­ться від­ра­зу пі­сля зби­ра­н­ня врожаю й одно­ча­сно ви­ко­ну­є­ться низ­ка ду­же ва­жли­вих опе­ра­цій:

• лу­ще­н­ня стер­ні з по­дрі­бне­н­ням ро­слин­них ре­шток, руй­ну­ва­н­ня кір­ки, роз­пу­шу­ва­н­ня та кри­ші­н­ня, час­тко­ве пе­ре­вер­та­н­ня верх­ньо­го ша­ру ґрун­ту, йо­го ви­рів­ню­ва­н­ня;

• за­орю­ва­н­ня на­сі­н­ня бур’янів і па­да­ли­ці на не­ве­ли­ку гли­би­ну зі ство­ре­н­ням опти­маль­них умов їх про­ро­ста­н­ня пе­ред на­сту­пним зни­ще­н­ням, бо­роть­ба з ко­рі­н­ням бур’янів, шкі­дни­ка­ми та збу­дни­ка­ми хво­роб куль­тур­них ро­слин;

• збе­ре­же­н­ня та на­ко­пи­че­н­ня ґрун­то­вої во­ло­ги за до­по­мо­гою ша­ру муль­чі, яким усу­ва­є­ться ка­пі­ляр­ний під­йом во­ди;

• акти­ві­за­ція мі­кро­біо­ло­гі­чних про­це­сів і зем­ля­них черв’яків, ефе­ктив­ність ро­бо­ти, яких всьо­го за три ро­ки екві­ва­лен­тна одній оран­ці;

• під­го­тов­ка до на­сту­пних те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій.

Ба­га­то­фун­кціо­наль­ність ди­ско­вої бо­ро­ни зу­мов­ле­на спе­ци­фі­кою її ро­бо­чих ор­га­нів: ста­ле­вих глад­ких або ви­рі­зних ди­сків сфе­ри­чної фор­ми ді­а­ме­тром 560–660 мм із за­го­стре­ною рі­заль­ною край­кою, які зби­ра­ють в ба­та­реї. Кут, під яким установлено ди­ски, на­зи­ва­ють ку­том ата­ки. На во­ло­гих і лег­ких ґрун­тах ре­ко­мен­ду­є­ться ви­три­му­ва­ти кут ата­ки до 18°, а на твер­ді­ших збіль­шу­ва­ти кут, щоб до­ся­гну­ти гли­бо­ко­го обро­бі­тку та які­сно­го під­рі­за­н­ня бур’янів. Гли­би­на роз­пу­ше­н­ня важ­ки­ми ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми за­зви­чай ста­но­вить 12–14 см, але за­ле­жно від ви­ко­ну­ва­ної ро­бо­ти мо­же змен­шу­ва­ти­ся до 5 см або, нав­па­ки, до­рів­ню­ва­ти й 23 см.

Гру­па ком­па­ній KUHN ви­го­тов­ляє та­кі мо­де­лі при­чі­пних важ­ких ди­ско­вих бо­рін: Discover, Discolander і бо­ро­ни се­рій 8100, 8210 та 8310. Ро­з­гля­не­мо X-по­ді­бні з цен­траль­ною ра­мою Discover і Discolander ви­ро­бни­цтва KUHNHuard (Фран­ція), а та­кож ба­га­то­рам­ну бо­ро­ну 8210 за­во­ду KUHN-Krause (США) як най­більш по­пу­ляр­ні та ефе­ктив­ні для ро­бо­ти в умо­вах Укра­ї­ни.

Важ­ку ди­ско­ву бо­ро­ну Discover ви­пу­ска­ють в мо­ди­фі­ка­ці­ях XM2 з ро­бо­чою ши­ри­ною 3,4–5,65 м і XL2 — 6,1 та 7 м. У мо­ди­фі­ка­ції XM2 (фо­то 1) пе­ре­тин ра­ми ста- но­вить 300 × 300 × 10 мм, кіль­кість глад­ких і ви­рі­зних ди­сків, що став­ля­ться по­пе­ре­мін­но, за­ле­жно від ши­ри­ни ста­но­вить 28–48, во­ни ма­ють ді­а­метр 660 мм і тов­щи­ну 6 мм (опціо­наль­но 8 мм), ко­жний диск обла­дна­но чи­сти­ком спе­ці­аль­ної фор­ми, роз­та­шо­ва­ним на рів­ні під­ши­пни­ків. На­ван­та­же­н­ня на один диск на­віть без ко­тка ся­гає 125 кг. Скла­да­н­ня та ре­гу­лю­ва­н­ня ку­та ата­ки від­бу­ва­є­ться вру­чну або як опція гі­драв­лі­чно (для ХМ 48 гі­драв­лі­ка в стан­дар­ті), гли­би­на мі­ня­є­ться гі­драв­лі­чно й фі­ксу­є­ться клі­пса­ми-сто­по­ра­ми.

Ва­ли ба­та­рей ди­сків ма­ють ква­дра­тний пе­ре­різ 40 × 40 мм, обер­та­ю­ться на здво­є­них ко­ні­чних упор­них під­ши­пни­ках, роз­та­шо­ва­них в мі­цних ли­тих кор­пу­сах ви­ро­бни­цтва KUHN з по­двій­ною гер­ме­ти­за­цію. Ба­та­реї крі­пля­ться до з’єд­ну­валь­них рам че­рез ма­сив­ні мі­цні су­пор­ти. Бо­ро­ни ма­ють зчі­пний при­стрій на осно­ві ша­ро­во­го шар­ні­ра та під’єд­ну­є­ться зі сту­пін­ча­тим вибором ви­со­ти тя­го­вої бал­ки для опти­мі­за­ції зу­си­л­ля тра­кто­ра. Для про­ти­дії утво­рен­ню гре­бе­нів бо­ро­ни ком­пле­кту­ю­ться па­ра­ми спе­ці­аль­них бо­ко­вих ди­сків.

До­да­тко­во мо­жли­ві гі­драв­лі­чні скла­да­н­ня/роз­кла­да­н­ня та ре­гу­лю­ва­н­ня тя­го­вої бал­ки, гі­драв­лі­чні галь­ма, су­пер­ши­ро­кі ко­ле­са 520/50–17, ста­бі­лі­зу­валь­ний диск, лі­чиль­ник ге­кта­рів, па­ра бо­ко­вих де­фле­кто­рів ґрун­ту. Бо­ро­ни мо­жуть ком­пле­кту­ва­ти­ся ко­тка­ми: труб­ча­стим ді­а­ме­тром 550 мм і на­ван­та­же­н­ням 75 кг/м, важ­чи­ми Т-кіль­це­вим або Т-Liner із гі­драв­лі­чним під­йо­мом, оби­два ді­а­ме­тром 600 м і на­ван­та­же­н­ням 105 кг/м і 140 кг/м від­по­від­но. Ре­ко­мен­до­ва­ні мі­ні­маль­на та ма­кси­маль­на по­ту­жно­сті на один диск до­рів­ню­ють 2,55–3,4 кВт (3,44– 4,6 к. с.).

Цен­траль­на ра­ма з тру­би ве­ли­ко­го пе­ре­ти­ну зав­тов­шки 10 мм має вдві­чі біль­ший опір зов­ні­шнім зу­си­л­лям, ніж тра­ди­цій­ні ба­га­то­рам­ні кон­стру­кції, на­дає від­мін­ний огляд під час ро­бо­ти, лег­ку до­сту­пність до будь-яко­го ву­зла, спро­ще­н­ня об­слу­го­ву­ва­н­ня та ре­мон­ту, мо­жли­вість гі­драв­лі­чно­го ре­гу­лю­ва­н­ня ку­та ата­ки та гли­би­ни у про­це­сі ро­бо­ти. Зсув двох ба­та­рей пе­ре­дньо­го ря­ду за­без­пе­чує пов­не пе­ре­кри­т­тя ди­сків і мі­ні­мі­за­цію утво­ре­н­ня гре­бе­нів.

Са­ме одно­рам­на кон­стру­кція до­зво­ли­ла спе­ці­а­лі­стам KUHN зро­би­ти уні­каль­не ба­лан­су­ва­н­ня пе­ре­дніх і за­дніх ря­дів, ко­ли два зу­си­л­ля, на­прав­лен­ні на­зу­стріч, ком­пен­су­ють одне одно­го.

Пе­ре­ва­ги та­кої кон­стру­кції — це змен­ше­н­ня не­об­хі­дно­го ти­ску в гі­дро­ци­лін­дрі, мо­жли­вість ре­гу­лю­ва­ти кут ата­ки під час ро­бо­ти, ав­то­ма­ти­чне пе­ре­ве­де­н­ня у транс­порт­не по­ло­же­н­ня, не ви­хо­дя­чи з тра­кто­ра.

Бо­ро­ни ХМ2 мо­жуть до­да­тко­во ком­пле­кту­ва­ти­ся при­стро­я­ми для сів­би дрі­бно­на­сін­них куль­тур. Єм­кість бун­ке­ра в та­ко­му агре­га­ті мо­же ста­но­ви­ти 200 або 400 л (якщо тре­ба ще біль­ше, це та­кож мо­жли­во), кіль­кість ви­хо­дів на­сі­н­ня — 8, два до­зу­валь­них ву­зли для ма­лих і ве­ли­ких на­сі­нин, нор­ма ви­сі­ву 25 кг/га за ши­ри­ни 6 м для дрі­бно­го на­сі­н­ня на швид­ко­сті 10 км/год.

Для тих, хто має ве­ли­кі пло­щі обро­бі­тку й тра­кто­ри по­ту­жні­стю по­над 300 к. с. (але не біль­ше як 385 к. с.), можна ре­ко­мен­ду­ва­ти бо­ро­ну Discover мо­ди­фі­ка­ції XL зав­шир­шки 6,1 м (кіль­кість дис- ків 52) та 7 м (кіль­кість ди­сків 60). Ці бо­ро­ни ма­ють зчі­пку ка­те­го­рії III/IV, ду­же мі­цну цен­траль­ну ра­му пе­ре­ти­ном 400 × 400 × 10 мм, у стан­дар­ті ком­пле­кту­ю­ться ди­ска­ми ді­а­ме­тром 660 мм і тов­щи­ною 8 мм, пи­то­ме на­ван­та­же­н­ня на один диск на­віть без ко­тка для бо­ро­ни XL60 ста­но­вить 170 кг, а для бо­ро­ни XL52 ся­гає ре­кор­дних се­ред важ­ких ди­ско­вих бо­рін 190 кг — не­пе­ре­вер­ше­ний ре­зуль­тат!

В бо­ро­нах XL ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни та скла­да­н­ня в транс­порт­не по­ло­же­н­ня від­бу­ва­є­ться гі­драв­лі­чно у стан­дар­ті. То­му в стан­дар­ті є і ком­пен­са­ція зу­силь на пе­ре­дні та за­дні ба­та­реї, ре­гу­лю­ва­н­ня ку­та ата­ки в ро­бо­ті з ка­бі­ни тра­кто­ра. Є та­кож гі­драв­лі­чний амор­ти­за­тор для за­дніх ба­та­рей ди­сків. Тран­спорт­ні ко­ле­са роз­та­шо­ва­ні по­за­ду ба­та­рей ди­сків пе­ред при­ко­чу­валь­ним ко­тком і ма­ють роз­мір 500/6022.5. Є ба­га­то опцій, ана­ло­гі­чних ХМ2, зокре­ма, для ро­бо­ти на не­рів­них по­лях або вздовж схи­лів ми ре­ко­мен­ду­є­мо уком­пле­кту­ва­ти бо­ро­ну ста­бі­лі­зу­валь­ним ди­ском ді­а­ме­тром 605 мм, який за­по­бі­гає її спов­зан­ню.

Одні­єю з най­су­ча­сні­ших роз­ро­бок KUHN у кла­сі важ­ких ди­ско­вих бо­рін є Discolander XM2 (фо­то 2).

Discolander XM2 ви­пу­ска­є­ться зав­шир­шки 3,7–6 м із кіль­кі­стю ди­сків (по­пе­ре­мін­но глад­кі та ви­рі­зні) від 32 до 52, ді­а­ме­тром 660 мм і зав­тов­шки 6 мм (опціо­наль­но 8 мм), гли­би­ною обро­бі­тку 5–18 см із ро­бо­чою швид­кі­стю 8–10 км/год, ва­гою від 5930 до 8100 кг в ком­пле­кті з ко­тком HD Liner ді­а­ме­тром 600 мм, ме­ха­ні­чним або опціо­наль­но гі­драв­лі­чним ре­гу­лю­ва­н­ням ку­та ата­ки 10–24°.

За­ле­жно від ти­пу ґрун­тів бо­ро­ни мо­жуть ком­пле­кту­ва­ти важ­ки­ми ста­ле­ви­ми уда­ро- та зно­со­стій­ки­ми ко­тка­ми трьох ти­пів:

1 — T-Liner ді­а­ме­тром 600 мм і на­ван­та­же­н­ням 140 кг/м для кам’яни­стих і во­ло­гих умов.

2 — HD-Liner ді­а­ме­тром 600 мм, мі­цний, із ви­со­кою зда­тні­стю трам­бу­ва­н­ня. Зав­дя­ки V-по­ді­бній фор­мі ре­бер во­ни ти­снуть на ґрунт як по вер­ти­ка­лі, так і по ді­а­го­на­лі. На­ван­та­же­н­ня на ґрунт — 180 кг/м.

3 — HD Liner ді­а­ме­тром 700 мм з на­ван­та­же­н­ням 225 кг/м для осо­бли­во важ­ких умов ро­бо­ти.

Кон­троль гли­би­ни здій­сню­є­ться ли­ше ко­тком і на­ві­скою тра­кто­ра. Ко­ле­са, які в стан­дар­ті ма­ють роз­мір 520/50/17 для ХМ32-44 або 550/45/22,5 для ХМ48-52, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ли­ше для транс­пор­ту­ва­н­ня. Ба­та­реї та ко­тки у транс­порт­но­му по­ло­жен­ні скла­да­ю­ться вер­ти­каль­но з ав­то­ма­ти­чною ме­ха­ні­чною фі­кса­ці­єю. Під час транс­пор­ту­ва­н­ня за­сто­со­ву­є­ться гі­драв­лі­чна під­ві­ска. Так са­мо, як і Discover, бо­ро­на Discolander мо­же ком­пле­кту­ва­ти­ся лі­чиль­ни­ком ге­кта­рів і при­стро­єм для ви­сі­ву дрі­бно­на­сін­них куль­тур.

Окрім вже ска­за­но­го го­лов­ні від­мін­но­сті та­кож по­ля­га­ють в та­ко­му:

• бал­ки, на яких крі­пля­ться ба­та­реї ди­ско­вих но­жів, є під­пру­жи­не­ни­ми, що ро­бить їх не­за­ле­жни­ми й до­зво­ляє ви­три­му­ва­ти ста­біль­ність на по­лях із не­рів­ною по­верх­нею та ка­мі­н­ням. Це уні­каль­не рі­ше­н­ня за­хи­щає та­кож ша­сі та під­ши­пни­ки від пе­ре­на­ван­та­же­н­ня й уда­рів. Ві­бро­ефект, що з’яв­ля­є­ться, по­лі­пшує по­дрі­бнен­ність ґрун­ту й ре­шток і їх пе­ре­мі­ще­н­ня;

• із зсу­вом уста­нов­ле­ні не ли­ше пе­ре­дні, а й за­дні ба­та­реї.

Зав­дя­ки цьо­му ба­та­реї ре­гу­лю­ю­ться не­за­ле­жно, за­без­пе­чу­ю­чи ви­со­ку якість ро­бо­ти за будь-яко­го ку­та ата­ки, за­дній ряд ба­та­рей має пе­ре­кри­т­тя, сут­тє­во по­лі­пшу­є­ться про­хід ро­слин­них ре­шток по цен­тру бо­ро­ни;

• кон­стру­кція Discolander скла­да­є­ться із цен­траль­ної бал­ки 300 × 300 × 8 мм, яка за­без­пе­чує мі­цність, і чо­ти­рьох ви­гну­тих рам (це жорс­ткість бо­ро­ни) із чо­тир­ма гі­дро­ци­лін­дра­ми скла­да­н­ня та дво­ма гі­дро­ци­лін­дра­ми під­йо­му зні­маль­них ко­тків. Під­си­ле­на кон­стру­кція ро­бить мо­жли­вою ро­бо­ту з по­ту­жни­ми тра­кто­ра­ми (до 360 к. с. для мо­ди­фі­ка­ції ХМ52).

• за до­по­мо­гою гер­ме­ти­за­ції по­двій­них упор­них ко­ні­чних під­ши­пни­ків до­ся­гну­то чо­ти­рьох­сту­пін­ча­те ущіль­не­н­ня, на 6% збіль­ше­но мо­жли­ве на­ван­та­же­н­ня, а на 23% — дов­го­ві­чність на­дій­ної ро­бо­ти.

Важ­кі ди­ско­ві бо­ро­ни се­рій 8100, 8210 і 8310 (фо­то 3) ви­пу­скає аме­ри­кан­ський за­вод KUHN-Krause, із ши­ри­ною за­хва­ту 4,2–13,5 м, гли­би­ною обро­бі­тку 10– 23 см, для ро­бо­ти з тра­кто­ра­ми 100–500 к. с. (38–40 к. с./м). Вар­то на­га­да­ти, що са­ме за­снов­ник за­во­ду Ген­рі Кра­у­зе пер­шим у сві­ті роз­ро­бив і в 1916 ро­ці ви­го­то­вив ди­ско­вий плуг, тож тра­ди­ції ви­ро­бни­цтва ди­ско­вих зна­рядь ма­ють тут вже 100-рі­чну істо­рію.

Пиль­ні­ше слід при­ди­ви­ти­ся до ши­ро­ких 5-се­кцій­них бо­рін се­рії 8210, які при­зна­че­ні для оброб­ки по­лів із ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток. Мо­дель­ний ряд вклю­чає бо­ро­ни зав­шир­шки до 13,5 м, кіль­кі­стю ди­сків 54–122, ва­гою 4968–12246 кг і на­ван­та­же­н­ням на один диск до 115 кг. Від­стань між ди­ска­ми в ба­та­ре­ях ста­но­вить 203 або 233 мм (у двох най­шир­ших мо­де­лях тіль­ки 233 мм). Ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться унікальні рі­заль­ні ди­ски Residue Razor від Ingersoll ді­а­ме

® ® тром 560 мм (опціо­наль­но 610 мм) і зав­тов­шки 6 мм, які са­мо­за­то­чу­ю­ться, є в 5 ра­зів го­стрі­ши­ми від зви­чай­них ди­сків і на­ба­га­то зно­со­стій­кі­ши­ми че­рез за­па­тен­то­ва­ний склад ста­лі з до­мі­шка­ми бо­ру. Ці ди­ски за­без­пе­чу­ють най­кра­ще по­дрі­бне­н­ня ре­шток і про­ни­кне­н­ня в ґрунт, дов­ше збе­рі­га­ють свою мі­цність.

Ві­дмін­но­му, рів­но­мір­но­му по всій пло­щі по­дрі­бнен­ню та за­гли­блен­ню спри­я­ють та­кож по­двій­не пе­ре­кри­т­тя ба­та­рей і ве­ли­кі ку­ти ата­ки: 20° для пе­ре­дньо­го ря­ду і 19° для за­дньо­го. Всі ди­ско­ві ба­та­реї крі­пля­ться на під­си­ле­них зма­щу­ва­них під­ши­пни­ках 211 роз­мі­ру. Під­ши­пни­ки (і, від­по­від­но, ва­ли з уста­нов­ле­ни­ми ди­ска­ми) під­ре­со­ре­ні С-по­ді­бни­ми ли­сто­ви­ми пру­жи­на­ми Rock-Flex. Як роз­пір­ка між ди­ска­ми роз­та­шо­ва­ні ли­ті, з обро­бле­ни­ми тор­ця­ми за­лі­зні шпу­лі ді­а­ме­тром 15 см з ку­ля­стим гра­фі­том.

Ексклю­зив­ною роз­роб­кою KUHN-Krause є та­кож кон­стру­кція скла­да­н­ня у транс­порт­не по­ло­же­н­ня Quad-fold TM із жорс­ткою цен­траль­ною се­кці­єю та по­двій­но скла­да­ни­ми дво­ма ін­ши­ми па­ра­ми се­кцій.

Бо­ро­на має за­дню на­ві­ску, до неї можна чі­пля­ти до­да­тко­ві ін­стру­мен­ти, на­при­клад, зу­бо­ві бо­ро­ни або ко­тки.

В ро­бо­чо­му по­ло­жен­ні се­кції бо­ро­ни спи­ра­ю­ться на хо­до­ві тан­де­ми зі зні­маль­ни­ми шпин­де­ля­ми. В ра­зі транс­пор­ту­ва­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ли­ше ко­ле­са цен­траль­ної се­кції 380/55-16.5, які ви­три­му­ють до 3400 кг, а ма­то­чи­ни крі­пля­ться на 8 бол­тах. До то­го ж ін­ші ко­ле­са ав­то­ма­ти­чно при­би­ра­ю­ться для змен­ше­н­ня транс­порт­ної ши­ри­ни. Збіль­ше­но ді­а­метр што­ка гі­дро­ци­лін­дрів на цен­траль­ній се­кції до 32 мм. Усі шар­ні­ри на се­кці­ях та то­чки під­йо­му на ба­лан­си­рі зро­бле­но без об­слу­го­ву­ва­н­ня.

На­ве­де­на ін­фор­ма­ція про ши­ро­кий мо­дель­ний ряд важ­ких ди­ско­вих бо­рін ви­ро­бни­цтва гру­пи KUHN до­зво­ляє ко­жно­му агра­рію обра­ти для се­бе ту мо­дель, яка най­біль­ше за­до­воль­нить са­ме йо­го по­тре­би.

Фо­то 3. Ди­ско­ва бо­ро­на се­рії 8200

Фо­то 1. Ди­ско­ва бо­ро­на Discover XM2

Фо­то 2. Ди­ско­ва бо­ро­на Discolander XM2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.