Агра­рі­ям сві­тять до­ку­мен­таль­ні пе­ре­вір­ки?

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Про­ве­де­н­ня пла­но­вих по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок, як ві­до­мо, за­бо­ро­не­но мо­ра­то­рі­єм аж до 1 сі­чня 2017-го. Утім, як за­зна­чив мі­ністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк, бу­ло ви­яв­ле­но ано­ма­лії в ди­на­мі­ці відшкодування ПДВ, тож у Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби є сер­йо­зні пі­до­зри: так, в сі­чні 2015-го бу­ло від­шко­до­ва­но 4,8 млрд грн, у 2016-го — 7,88 млрд грн. І та­ке спів­від­но­ше­н­ня про­сте­жу­є­ться про­тя­гом усіх ше­сти мі­ся­ців. Отож до ве­ре­сня ДФС має на­мір пе­ре­ві­ри­ти до­ку­мен­та­цію під­при­ємств, спи­сок яких скла­де Мін­фін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.