Від­кри­ва­є­ться агро­парк «Ку­ку­ла­бія»

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Пер­ший укра­їн­ський на­вчаль­но-роз­ва­жаль­ний агро­парк від­кри­ва­є­ться 16 ли­пня. Йо­го основ­ною осо­бли­ві­стю бу­де дво­кі­ло­ме­тро­вий ла­бі­ринт у ве­ли­че­зно­му ку­ку­ру­дзя­но­му по­лі пло­щею 40 тис. м². Агро­парк роз­та­шо­ва­но не­да­ле­ко від ае­ро­пор­ту «Ки­їв», то­му ри­су­нок ла­бі­рин­ту на по­лі бу­де ви­дно з ілю­мі­на­то­рів лі­та­ків. Ві­дві­ду­ва­чі «Ку­ку­ла­бії» змо­жуть на пра­кти­ці озна­йо­ми­ти­ся із сіль­ським го­спо­дар­ством, від­ві­да­ти кон­та­ктний зоо­парк, спро­бу­ва­ти свої си­ли у ви­ро­щу­ван­ні го­ро­ди­ни то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.