Ма­ти­ме­мо пол­тав­ський біо­е­та­нол?

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

«Астар­та» роз­гля­дає мо­жли­вість бу­дів­ни­цтва за­во­ду з ви­ро­бни­цтва біо­е­та­но­лу в м. Гло­би­но­му Пол­тав­ської обла­сті. Про це по­ві­до­мив опе­ра­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Жель­ко Ер­цег. Пла­но­ва по­ту­жність за­во­ду — 100 тис. тонн пе­ре­роб­ки меляси на рік, а тер­мін ре­а­лі­за­ції про­е­кту ста­но­ви­ти­ме два ро­ки. За те­хні­чним об­ґрун­ту­ва­н­ням, пе­ред­ба­чу­ва­ний об­сяг ін­ве­сти­цій 45–50 млн дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.