До­да­на вар­тість — у «Сту­дії м’яса»

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

«Агро­прод­сер­віс» від­нов­лює новий стру­ктур­ний під­роз­діл — Тер­но­піль­ський м’ясо­ком­бі­нат. На йо­го те­ри­то­рії най­ближ­чим ча­сом бу­де від­кри­то й пер­ший фір­мо­вий ма­га­зин «Сту­дія м’яса». За сло­ва­ми очіль­ни­ка кор­по­ра­ції Іва­на Чай­ков­сько­го, на­да­лі ме­ре­жа та­ких ма­га­зи­нів охо­пить не ли­ше Тер­но­піль­щи­ну, а й Укра­ї­ну за­га­лом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.