І яка тор­гів­ля з та­ким тран­зи­том?

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

На­бра­н­ня чин­но­сті но­вим ука­зом (від 1 ли­пня 2016 ро­ку) Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на що­до тран­зи­ту то­ва­рів з Укра­ї­ни че­рез те­ри­то­рію РФ ста­ло кри­ти­чним для ба­га­тьох ван­та­жів, що пря­му­ють не ли­ше в Ка­зах­стан і Кир­гиз­стан. У Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку го­во­рять про за­гро­зу тим­ча­со­во­го при­пи­не­н­ня тран­зи­ту ві­тчи­зня­них то­ва­рів і до тре­тіх кра­їн у Цен­траль­ній Азії, а від­так це слід ура­хо­ву­ва­ти, пла­ну­ю­чи по­ста­ча­н­ня. Крім то­го, вве­де­но пов­ну за­бо­ро­ну пе­ре­ве­зе­н­ня то­ва­рів «під ем­бар­го» (згі­дно із за­твер­дже­ним спи­ском і на які в РФ за­сто­со­ву­ю­ться став­ки вві­зних мит).

В укра­їн­ських по­ста­чаль­ни­ків че­рез та­кі змі­ни ви­ни­кає ці­ла низ­ка пра­во­вих і фі­нан­со­вих ри­зи­ків, пов’яза­них із зо­бов’яза­н­ня­ми пе­ред по­ку­пця­ми за на­яв­ни­ми кон­тра­кта­ми. Від­так бі­знес вко­тре в по­шу­ку «де­ся­тої до­ро­ги», якою можна бу­ло б обі­йти пів­ні­чно­го су­сі­да. На­га­да­є­мо, ра­ні­ше Мі­ні­стер­ство з ін­ве­сти­цій і розвитку Ре­спу­блі­ки Ка­зах­стан ре­ко­мен­ду­ва­ло пе­ре­ві­зни­кам, що здій­сню­ють між­на­ро­дні пе­ре­ве­зе­н­ня з Укра­ї­ни в Ка­зах­стан, ор­га­ні­зо­ву­ва­ти до­став­ку ван­та­жів за аль­тер­на­тив­ни­ми мар­шру­та­ми. Про­по­ну­ва­ли­ся мар­шру­ти че­рез Гру­зію, Азер­бай­джан і по Ка­спію на Актау; че­рез Ту­реч­чи­ну, Іран, Тур­кме­ні­стан й Узбе­ки­стан. Утім, збіль­ше­н­ня ло­гі­сти­чно­го пле­ча — це зро­ста­н­ня вар­то­сті тран­зи­ту, а від­по­від­но, й транс­пор­то­ва­но­го то­ва­ру. Від­так пе­ре­ве­зе­н­ня до кра­їн Цен­траль­ної Азії мо­жуть ще біль­ше по­до­рож­ча­ти.

«Вве­де­н­ня Ро­сі­єю цих обме­жень очі­ку­ва­но при­зве­де до шту­чно­го по­гір­ше­н­ня умов тор­гів­лі з тре­ті­ми кра­ї­на­ми, зокре­ма Цен­траль­ної Азії, що озна­ча­ти­ме ско­ро­че­н­ня об­ся­гів укра­їн­сько­го екс­пор­ту. Це по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­ний акт Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, який є ще одним ви­явом агре­сії РФ до Укра­ї­ни», — йде­ться в за­яві Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. У від­по­відь на по­си­ле­н­ня ці­єї тор­го­вої вій­ни з бо­ку пів­ні­чно­го су­сі­да, Укра­ї­на ви­му­ше­на не­гай­но вве­сти «дзер­каль­ні» еко­но­мі­чні за­хо­ди.

Ко­мен­ту­ю­чи рі­ше­н­ня уря­ду пер­ший ві­це-прем’єр-мі­ністр Сте­пан Ку­бів під­кре­слив, що Укра­ї­на ви­сту­пає про­ти тор­го­вої вій­ни, і не вва­жає по­лі­ти­ку «меч-на-меч і кров-на-кров» ви­рі­ше­н­ням про­бле­ми. Однак, за йо­го сло­ва­ми, офі­цій­ний Ки­їв обов’яз­ко­во під­ра­хує втра­ти, які по­не­се укра­їн­ський бі­знес.

Не­хай там як, укра­їн­ським екс­пор­те­рам, що по­ста­ча­ють про­ду­кцію у кра­ї­ни Цен­траль­ної Азії слід убез­пе­чи­ти­ся від мо­жли­вих фор­сма­жо­рів. Аби мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зи­ки, не за­ва­дить юри­ди­чний ау­дит чин­них угод, про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів із по­ку­пця­ми та вре­гу­лю­ва­н­ня спір­них пи­тань з оформ­ле­н­ням пи­сьмо­вих до­ку­мен­тів до кон­тра­кту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.