«САПФІРИ» для успі­шних го­спо­да­рів

Укра­їн­ські зер­но­су­шар­ки на «АГРО-2016» при­єм­но зди­ву­ва­ли ви­со­кою які­стю за прийня­тну ці­ну

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

На Мі­жна­ро­дній ви­став­ці «АГРО-2016» у Ки­є­ві свою най­кра­щу про­ду­кцію пред­став­ля­ли ви­ро­бни­ки з ба­га­тьох кра­їн сві­ту. Зер­но­су­шар­ка «Са­пфір» Ма­ло­ви­сків­сько­го за­во­ду су­шиль­но­го та еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня бу­ла роз­та­шо­ва­на на від­кри­то­му май­дан­чи­ку по­ряд із аме­ри­кан­ським обла­дна­н­ням. То­му ко­жен охо­чий мав на­го­ду по­рів­ня­ти агре­га­ти й оці­ни­ти їхню до­сту­пність. Можна бу­ло на­віть по­ке­ру­ва­ти «Са­пфі­ром» че­рез ди­стан­цій­ний сен­сор­ний екран і по­спо­сте­рі­га­ти за тем­пе­ра­тур­ни­ми ре­жи­ма­ми, по­ка­зни­ка­ми да­тчи­ка во­ло­го­сті зер­на то­що.

Го­сті стен­да бу­ли при­єм­но вра­же­ні тим, що за сво­ї­ми те­хні­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми ві­тчи­зня­на зер­но­су­шар­ка не по­сту­па­є­ться ім­порт­ним ана­ло­гам, а ко­штує при­бли­зно на 30–40% де­шев­ше. Пе­ре­ва­ги укра­їн­ських «Са­пфі­рів» за­ці­ка­ви­ли ба­га­тьох ке­рів­ни­ків го­спо­дарств, ко­трі са­ме за­ві­та­ли на ви­став­ку, аби під­шу­ка­ти со­бі те­хні­ку з опти­маль­ним ба­лан­сом ці­ни та яко­сті. Не див­но, що по за­кін­чен­ню ви­став­ки та­ке обла­дна­н­ня одра­зу ж по­їха­ло в го­спо­дар­ство з Ба­хма­цько­го ра­йо­ну Чер­ні­гів­щи­ни. Се­ред основ­них ви­мог до зер­но­су­шар­ки є та­кі:

1. ПРАЦЮЄ НА БУДЬ-ЯКОМУ ПАЛИВІ

Оскіль­ки паль­ни­ки низь­ко­го по­лум’я за­без­пе­чу­ють ефе­ктив­не зго­ра­н­ня зрі­дже­но­го або при­ро­дно­го га­зу, «Сапфіри» більш еко­но­мі­чні, ніж ін­ші су­шар­ки. А су­ші­н­ня зер­на сво­їм «Са­пфі­ром», якщо йо­го по­рів­ню­ва­ти з су­ші­н­ням на еле­ва­то­рі, ко­шту­ва­ти­ме го­спо­да­ре­ві мі­ні­мум ВТРИ­ЧІ ДЕ­ШЕВ­ШЕ.

Крім цьо­го, су­шар­ки успі­шно пра­цю­ють на аль­тер­на­тив­них ви­дах па­ли­ва: дро­вах, со­ло­мі, пе­ле­тах та ін­ших за­ли­шках, що є в го­спо­дар­стві. Це до­зво­ляє ще біль­ше еко­но­ми­ти.

2.РІЗНИМ ВИДАМ ЗЕР­НА — СВОЯ ПРОГРАМА

У зер­но­су­шар­ці «Са­пфір» пе­ред­ба­че­не на­ла­шту­ва­н­ня всіх те­хно­ло­гі­чних про­це­сів за­ле­жно від ви­ду зер­на, на­сі­н­ня чи по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу. Мі­кро­кон­тро­лер із про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, що спе­ці­аль­но роз­ро­бле­ний фа­хів­ця­ми під­при­єм­ства, кон­тро­лює всі про­це­си й па­ра­ме­три агре­га­та. Осо­бли­во­сті кон­стру­кції за­по­бі­га­ють пе­ре­грі­ву зер­на й за­без­пе­чу­ють рів­но­мір­ність йо­го су­ші­н­ня. Вра­ху­ва­ли роз­ро­бни­ки й мо­жли­вість на­ро­щу­ва­н­ня про­ду­ктив­но­сті зер­но­су­шар­ки.

3. ПРИВЕЗУТЬ І ЗА ТРИ ДНІ

На за­во­ді, де ви­ро­бля­ють«Сапфіри», зав­жди три­ма­ють у на­яв­но­сті де­кіль­ка мо­ду­лів. Тож у ви­ро­бни­ків є мо­жли­вість швид­ко зі­бра­ти су­шар­ку «з ну­ля», або ж у будь-який час на за­мов­ле­н­ня на­ро­сти­ти — як у дов­жи­ну, так і вго­ру — зер­но­су­шар­ку, що бу­ла про­да­на ра­ні­ше. Зав­дя­ки ком­па­ктним роз­мі­рам і за від­су­тно­сті по­тре­би в ка­пі­таль­но­му мо­но­лі­тно­му фун­да­мен­ті та­кою зер­но­су­шар­кою можна лег­ко до­пов­ни­ти вже на­яв­ну те­хно­ло­гі­чну лі­нію будь-яко­го зер­но­очи­сно­го ком­пле­ксу. За­га­лом тер­мін до­став­ки обла­дна­н­ня з Ма­ло­ви­сків­сько­го за­во­ду ста­но­ви­ти­ме від трьох днів до ше­сти ти­жнів (за­ле­жно від по­ту­жно­сті обра­ної зер­но­су­шар­ки).

4. РОЗ­РА­ХУ­НОК ЗА ВИБОРОМ

Аби по­ку­пце­ві бу­ло ком­фор­тно роз­ра­ху­ва­ти­ся за при­дба­ний то­вар, Ма­ло­ви­сків­ський за­вод про­по­нує рі­зні ва­рі­ан­ти:1) пі­сля до­став­ки;2)рів­ни­ми ча­сти­на­ми на ви­пла­ту; 3) ку­пів­ля у кре­дит від фі­н­уста­нов або в роз­стро­чку від про­дав­ця.

Ге­о­гра­фія «Са­пфі­рів», що вже не пер­ший рік пра­цю­ють у го­спо­дар­ствах на­ших спів­ві­тчи­зни­ків, над­зви­чай­но ши­ро­ка. Хтось при­дбав зер­но­су­шар­ку за ре­ко­мен­да­ці­єю су­сі­да-фер­ме­ра. Ін­ший ді­знав­ся про мо­жли­во­сті цьо­го обла­дна­н­ня на ви­став­ці й ви­рі­шив пе­ре­ві­ри­ти ін­фор­ма­цію на ді­лі. Не­хай там як, успіх по­чи­на­є­ться з ефе­ктив­них під­ра­хун­ків. Ці­на-якість, на­ле­жний сер­віс, мо­жли­вість опе­ра­тив­ної те­хні­чної під­трим­ки — це чи не най­ва­жли­ві­ші кри­те­рії ви­бо­ру. Зер­но­су­шар­ка «Са­пфір» пе­ре­кон­ли­во до­во­дить, що ві­тчи­зня­не справ­ді мо­же бу­ти най­кра­щим.

Ма­є­те ба­жа­н­ня пе­ре­ко­на­ти­ся на­о­чно? Звер­тай­те­ся без­по­се­ре­дньо до ви­ро­бни­ків: ТОВ «Ма­ло­ви­сків­ський за­вод су­шиль­но­го та еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня»

www.mzeo.com.ua viktor@mzeo.com.ua

(067) 520-63-23, (095) 807-60-96

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.