Що рік при­йде­шній нам го­тує?

Ці­но­ві пер­спе­кти­ви на­пе­ре­до­дні но­во­го мар­ке­тин­го­во­го се­зо­ну не до­да­ють опти­мі­зму

AgroMarket - - РИНОК -

Як для укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків, так і для фер­ме­рів ін­ших кра­їн, мар­ке­тин­го­вий рік, що за­вер­шив­ся в черв­ні 2016-го, був не­про­стим. Зокре­ма, ко­ти­ру­ва­н­ня пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзи на сві­то­вих бір­жах до­ся­га­ли ці­но­во­го мі­ні­му­му за остан­ню п’яти­рі­чку. Ни­ні­шні фун­да­мен­таль­ні чин­ни­ки та­кож не до­да­ють опти­мі­зму…

Пше­ни­ця

Мар­ке­тин­го­вий рік, що за­вер­шив­ся у черв­ні, був для пше­ни­ці до­сить пе­ред­ба­чу­ва­ним. Ре­кор­дні сві­то­ві за­па­си під­штов­хну­ли сві­то­ві ці­ни до різ­ко­го зни­же­н­ня ще на по­ча­тку мар­ке­тин­го­во­го пе­рі­о­ду: бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри- кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) зни­зи­ли­ся з 6,20 дол./бу­шель у ли­пні 2015-го до 5,0 дол./бу­шель у ве­ре­сні 2015 ро­ку. На­да­лі во­ла­тиль­ність цін бу­ла не та­кою зна­чною, про­те ці­но­вий тренд все ж мав спа­дний ха­ра­ктер, і вже ве­сною 2016-го ко­ти­ру­ва­н­ня ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 4,60–4,80 дол./бу­шель, або 169–176 дол./т, що є ці­но­вим мі­ні­му­мом за остан­ні п’ять ро­ків. На­при­кін­ці мар­ке­тин­го­во­го пе­рі­о­ду ко­ти­ру­ва­н­ня по­ча­ло «хи­та­ти» силь­ні­ше під впли­вом по­го­дних умов й ін­фор­ма­ції з по­лів що­до ста­ну по­сі­вів пше­ни­ці.

Укра­їн­ські ці­но­ві трен­ди на пше­ни­цю ма­ли свої осо­бли­во­сті. У грив­не­во­му екві­ва­лен­ті ці­ни зро­ста­ли че­рез сут­тє­ві тем­пи ін­фля­ції та де­валь­ва­ції укра­їн­ської грив­ні. В пе­ре­ра­хун­ку на до­ла­ро­вий екві­ва­лент ці­ни бу­ли від­но­сно ста­біль­ни­ми, ко­ли­ва­ю­чись в ме­жах 145–160 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор (за офі­цій­ним кур­сом ва­лют). Десь із бе­ре­зня 2016-го укра­їн­ські ці­ни зро­ста­ли, не ду­же ко­ре­лю­ю­чи з ко­ти­ру­ва­н­ня­ми на сві­то­вих бір­жах. Це по­ясню­є­ться тим, що за­пра­цю­вав ме­ха­нізм по­вер­не­н­ня ПДВ екс­пор­те­рам, що до­зво­ли­ло де­що під­ня­ти вну­трі­шні ці­ни.

Ці­но­ві пер­спе­кти­ви на новий мар­ке­тин­го­вий рік сьо­го­дні не ви­гля­да­ють опти­мі­сти­чно. У черв­не­во­му зві­ті МСГ США опри­лю­дне­но ре­кор­дні про­гно­зи сві­то­вих за­ли­шків пше­ни­ці у 2016/17 МР на рів­ні 257,8 млн тонн, що на 14,8 млн тонн біль­ше за то­рі­шній по­ка­зник.

За­ко­но­мір­но, що та­кі ва­го­мі сві­то­ві за­па­си ти­сну­ти­муть на ці­ни но­во­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку.

В Укра­ї­ні на 11–12% зни­же­но пло­щі по­сі­ву під пше­ни­цею на­сам­пе­ред за ра­ху­нок ози­мої пше­ни­ці, для якої по­го­дні умо­ви ви­яви­ли­ся не­спри­я­тли­ви­ми че­рез за­су­шли­ву осінь. То­му вро­жай очі­ку­є­ться на 15% мен­ший, ніж то­рік. Ра­зом із тим зна­чні сві­то­ві на­дли­шки пше­ни­ці в но­во­му мар­ке­тин­го­во­му се­зо­ні ти­сну­ти­муть й на укра­їн­ські ці­ни.

Ку­ку­ру­дза

Для ку­ку­ру­дзи 2015/16 МР був не та­ким про­гно­зо­ва­ним, як для пше­ни­ці. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) три­ва­лий час зни­жу­ва­ли­ся під впли­вом зна­чних сві­то­вих за­па­сів. Про­те по­чи­на­ю­чи з кві­тня ко­ти­ру­ва­н­ня впев­не­но по­пря­му­ва­ли вверх. Основ­ни­ми чин­ни­ка­ми цьо­го трен­ду ста­ли про­гно­зи що­до змен­ше­н­ня площ по­сі­ву під ку­ку­ру­дзою у США че­рез ря­сні опа­ди в «ку­ку­ру­дзя­но­му по­ясі» кра­ї­ни, зни­же­н­ня оці­нок ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи в Бра­зи­лії й Ар­ген­ти­ні, зро­ста­н­ня цін на су­мі­жних рин­ках (сої та со­є­во­го шро­ту), зро­ста­н­ня по­пи­ту на ета­нол че­рез ріст цін на на­фту то­що. Від­так бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку-

ру­дзи до­ся­га­ли 4,39 дол./бу­шель (172,8 дол./т), що є ма­кси­маль­ним по­ка­зни­ком за мар­ке­тин­го­вий рік.

Спред між ко­ти­ру­ва­н­ня­ми аме­ри­кан­ських пше­ни­ці та ку­ку­ру­дзи зна­чно зву­зив­ся, що мо­же свід­чи­ти про те, що або пше­ни­цю не­до­оці­не­но або ку­ку­ру­дзу пе­ре­оці­не­но (остан­нє ви­гля­дає ре­аль­ні­шим).

Ці­ни на ку­ку­ру­дзу в Укра­ї­ні зро­ста­ли не ли­ше у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті (що за­ко­но­мір­но з огля­ду на ін­фля­цій­ні про­це­си), а й та­кож у пе­ре­ра­хун­ку на до­ла­ро­вий екві­ва­лент. Не­ти­по­вим для Укра­ї­ни є по­віль­не під­ви­ще­н­ня цін ще на по­ча­тку мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (у ве­ре­сні, жов­тні) че­рез ниж­чий за то­рі­шній уро­жай зер­но­вої. В лю­то­му-черв­ні 2016 ро­ку вну­трі­шні ці­ни на ку­ку­ру­дзу зро­ста­ли зав­дя­ки сві­то­вим тен­ден­ці­ям і за­лу­чен­ню ме­ха­ні­зму по­вер­не­н­ня ПДВ трей­де­рам. У черв­ні вну­трі­шні ці­ни до­ся­гли рів­ня 4850 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор, і, як це не ви­гля­дає див­но, пе­ре­ви­щи­ли на 500 грн/т ці­ни на про­до­воль­чу пше­ни­цю 2-го кла­су.

Що­до но­во­го врожаю. Згі­дно зі зві­том МСГ США, сві­то­ве ви­ро­бни­цтво про­гно­зу­є­ться на рів­ні по­над 1 млрд тонн (при­бли­зно як у 2014/15 МР), а сві­то­ві за­па­си — на рів­ні двох остан­ніх уро­жай­них ро­ків, що й здій­сню­ва­ти­ме від­по­від­ний тиск на ці­ни.

В Укра­ї­ні очі­ку­є­ться близь­ко 26 млн тонн ку­ку­ру­дзи, що мен­ше за ре­кор­дні по­ка­зни­ки, але біль­ше ніж то­рік (23,3 млн тонн). То­му по­го­дні умо­ви, стан розвитку по­сі­вів, ці­ни су­мі­жних рин­ків та ін­ші чин­ни­ки й на­да­лі впли­ва­ти­муть на тен­ден­ції фор­му­ва­н­ня цін.

Со­є­ві бо­би

Ри­нок со­є­вих бо­бів, який за­зви­чай до­сить во­ла­тиль­ний, у 2015/16 МР був від­но­сно ста­біль­ним. Біль­ший від­рі­зок ча­су ці­ни ру­ха­ли­ся в бо­ко­во­му трен­ді з не­зна­чни­ми ко­ли­ва­н­ня­ми, але по­чи­на­ю­чи з бе­ре­зня 2016-го бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі упев­не­но «рво­ну­ли» вверх, і ця тен­ден­ція збе­рі­га­ла­ся на­сту­пних чо­ти­ри мі­ся­ці.

Схо­же, у 2016/17 МР очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва со­є­вих бо­бів у сві­ті до ре­кор­дних по­ка­зни­ків, але спо­жи­ва­н­ня та­кож очі­ку­є­ться біль­шим, то­му кін­це­ві за­па­си про­гно­зу­ю­ться на 6 млн тонн мен­ше, ніж у 2015/16 МР, що й на­дає сьо­го­дні під­трим­ку бір­жо­вим ко­ти­ру­ва­н­ням.

В Укра­ї­ні ці­ни на сою по­вто­рю­ва­ли тен­ден­ції сві­то­вих цін. На кі­нець мар­ке­тин­го­во­го ро­ку соя тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 11 300 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТ-порт.

Біль­шість ана­лі­ти­ків вва­жа­ють, що соя на сві­то­вих бір­жах пе­ре­оці­не­на, й то­му очі­ку­є­ться ко­ри­гу­ва­н­ня цін в бік зни­же­н­ня, що й від­бу­ло­ся у дру­гій де­ка­ді черв­ня. Да­лі ці­ни на со­є­ві бо­би за­ле­жа­ти­муть від ста­ну по­сі­вів в Укра­ї­ні та у сві­ті, по­пи­ту на сою та про­ду­кти пе­ре­роб­ки з бо­ку Ки­таю, цін на на­фту, кур­су до­ла­ра до іно­зем­них ва­лют то­що.

Рі­пак

Ці­ни на рі­пак як си­ро­ви­ну для ви­ро­бни­цтва біо­па­ли­ва зна­чною мі­рою ко­ри­гу­ва­ли із ці­на­ми на­фти та ета­но­лу. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) зро­ста­ли з бе­ре­зня 2016-го, до­ся­гнув­ши по­зна­чки 385 єв­ро/т у черв­ні 2016 ро­ку.

Укра­їн­ський рі­пак бу­ло роз­про­да­но ще в пер­шій по­ло­ви­ні мар­ке­тин­го­во­го ро­ку, при­чо­му ле­во­ва йо­го час­тка за­зви­чай успі­шно ре­а­лі­зу­є­ться у кра­ї­ни ЄС. У черв­ні 2016-го фор­вар­дні кон­тра­кти на май­бу­тній уро­жай рі­па­ку укла­да­ли­ся за ці­на­ми 415–420 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB пор­ти Чор­но­го мо­ря.

Оцін­ки май­бу­тньо­го врожаю рі­па­ку в Укра­ї­ні нев­ті­шні. І хо­ча по­го­дні умо­ви спри­я­ли збе­ре­жен­ню та розвитку по­сі­вів, усе ж уро­жай очі­ку­є­ться на 20–25% мен­шим за то­го­рі­чний. Сві­то­ве ви­ро­бни­цтво та за­па­си, а та­кож ана­ло­гі­чні по­ка­зни­ки у ЄС, очі­ку­ю­ться най­ниж­чи­ми за остан­ні ро­ки.

З огля­ду на за­зна­че­не можна очі­ку­ва­ти, що рі­пак ма­ти­ме біль­ше пер­спе­ктив для успі­шної ре­а­лі­за­ції на вну­трі­шньо­му рин­ку та на екс­порт, якщо ці­ни на­фти та су­мі­жних олій­них куль­тур не за­зна­ють зна­чно­го спа­ду.

Со­ня­шник

2015/16 МР для рин­ку со­ня­шни­ку був від­но­сно спо­кій­ним. Низь­кі ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію у єв­ро­пей­ських пор­тах — 840– 880 дол./т утри­му­ва­ли на низь­ко­му рів­ні ці­ни на со­ня­шник в Укра­ї­ні. Зві­сно, ко­ли­ва­н­ня кур­су до­лар/ грив­ня при­зво­ди­ло до ко­ли­ва­н­ня грив­не­вих цін, але в пе­ре­ра­хун­ку на до­ла­ро­вий екві­ва­лент ці­ни ма­ли до­сить ста­біль­ний ви­гляд — 350–440 дол./т. На по­ча­тку лі­та зна­чний по­пит мав со­ня­шни­ко­вий шрот, що від­по­від­но на­да­ва­ло до­да­тко­ву під­трим­ку со­ня­шни­ко­вим ці­нам.

Ви­со­кий рі­вень кон­ку­рен­ції між пе­ре­ро­бни­ми під­при­єм­ства­ми за си­ро­ви­ну спри­яє ско­ро­чен­ню спре­ду між ці­на­ми на си­ро­ви­ну та со­ня­шни­ко­ву олію, що грає на ко­ристь сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків. Адже по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку ста­нов­лять близь­ко 15 млн тонн, то­ді як то­рік бу­ло зі­бра­но 11,3 млн тонн.

По­то­чно­го ро­ку со­ня­шни­ком за­сі­я­но 5,5 млн га (про­ти 5,1 млн га то­рік), то­му вро­жай очі­ку­є­ться на ви­що­му рів­ні, й це ско­ро­тить де­фі­цит для пе­ре­ро­бни­ків, але ти­сну­ти­ме на ці­ни. Згі­дно з про­гно­зом МСГ США, зав­дя­ки очі­ку­ва­но­му збіль­шен­ню ва­ло­во­го збо­ру со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні, Ро­сії, Ар­ген­ти­ні сві­то­ве ви­ро­бни­цтво со­ня­шни­ку очі­ку­є­ться та­кож на ре­кор­дно­му рів­ні. Ра­зом із тим сві­то­ві за­па­си со­ня­шни­ку й олій­них куль­тур усе ж бу­дуть мен­ши­ми, ніж у ми­ну­лі мар­ке­тин­го­ві се­зо­ни.

Лю­бов ПАНКРАТОВА, на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), сер­пне­вий кон­тракт, ли­пень (2015) — чер­вень (2016)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, ли­пень (2015) — чер­вень (2016)

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, ли­пень (2015) — чер­вень (2016)

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, ли­пень (2015) — чер­вень (2016)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.