УНІКАЛЬНІ РОЗРОБКИ ХАРКІВСЬКОГО ЗА­ВО­ДУ ЕЛЕ­ВА­ТОР­НО­ГО ОБЛА­ДНА­Н­НЯ «СОКОЛ»

ОСЬ УЖЕ БА­ГА­ТО РО­КІВ ПО­СПІЛЬ ЗА­ВОД ЕЛЕ­ВА­ТОР­НО­ГО ОБЛА­ДНА­Н­НЯ «СОКОЛ» ВИРОБЛЯЄ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ СІЛЬ­ГО­СПВИ­РО­БНИ­КІВ З ОГЛЯ­ДУ НА ПО­ТРЕ­БИ НЕ ТІЛЬ­КИ СЬОГОДЕННЯ, АЛЕ Й З УРАХУВАННЯМ ЗАВДАНЬ, ЯКІ БУ­ДУТЬ ПОСТАВЛЕНІ СПОЖИВАЧЕМ І ЕКОНОМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ В МАЙБУТНЬОМУ.

AgroMarket - - РИНОК -

Бе­ру­чи до ува­ги ви­со­кі ці­ни на енер­го­но­сії, за­вод еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня «Сокол» роз­ро­бив і впро­ва­див у ви­ро­бни­цтво пер­ший про­ми­сло­вий зра­зок дво­кон­тур­но­го ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА, що працює НА ТЮКОВАНІЙ СО­ЛО­МІ.

Те­пло­ге­не­ра­тор ТГТ при­зна­че­ний для не­пря­мо­го на­грі­ва­н­ня атмо­сфер­но­го по­ві­тря від 10 до 120 °С і ви­ко­ри­ста­н­ня йо­го для су­ші­н­ня зернових куль­тур в зер­но­су­шар­ках рі­зно­го ти­пу. Те­пло­ге­не­ра­тор від­рі­зня­є­ться від ана­ло­гів ви­со­ким рів­нем ав­то­ма­ти­за­ції, а зна­чить, про­сто­тою об­слу­го­ву­ва­н­ня, а та­кож три­ва­лим ре­сур­сом (йо­го роз­ра­хун­ко­вий тер­мін слу­жби ста­но­вить 20–30 ро­ків).

Як па­ли­во в те­пло­ге­не­ра­то­рі ви­ко­ри­сто­ву­є­ться со­ло­ма, спре­со­ва­на в тю­ки кру­глої фор­ми ді­а­ме­тром до 1,8 м. Ма­кси­маль­не ра­зо­ве за­ван­та­же­н­ня одні­єї ка­ме­ри зго­ря­н­ня ста­но­вить до 600 кг. Без­пе­рерв­не го­рі­н­ня па­ли­ва ра­зо­во­го за­ван­та­же­н­ня одні­єї ка­ме­ри три­ває до 3 го­дин. Мо­жли­ве ви­ко­ри­ста­н­ня дров, зер­но­во­го лу­шпи­н­ня, тир­си, пе­лет як до­бав­ки до со­ло­ми.

По­чер­го­ве за­ван­та­же­н­ня па­лив­них ка­мер і зна­чний об­сяг во­дя­но­го кон­ту­ра до­зво­ля­ють мі­ні­мі­зу­ва­ти ко­ли­ва­н­ня ви­хі­дної тем­пе­ра­ту­ри на­грі­то­го по­ві­тря під час за­ван­та­же­н­ня тю­ків, що ду­же ва­жли­во для які­сно­го су­ші­н­ня зер­на.

На­грі­те по­ві­тря, що по­да­є­ться вен­ти­ля­то­ром з теплогенератора в зер­но­су­шар­ку, ізо­льо­ва­не від то­пко­вих га­зів і не мі­стить шкі­дли­вих ре­чо­вин.

Для по­рів­ня­н­ня, кіль­кість те­пло­вої енер­гії, отри­ма­ної в ре­зуль­та­ті спа­лю­ва­н­ня 1 т со­ло­ми, екві­ва- лен­тна кіль­ко­сті те­пло­вої енер­гії, отри­ма­ної під час спа­лю­ва­н­ня 430 м3 при­ро­дно­го га­зу або 360 кг диз­па­ли­ва, що еко­но­мі­чно ви­гі­дно за ни­ні­шньої си­ту­а­ції з ці­на­ми на енер­го­но­сії для сіль­госп­під­при­ємств.

За­вод та­кож має ори­гі­наль­ні розробки, при­зна­че­ні для пе­ре­роб­ки та збе­рі­га­н­ня не тіль­ки то­вар­но­го зер­на, а й на­сі­н­ня.

Для ефе­ктив­но­го охо­ло­дже­н­ня і збе­рі­га­н­ня на­сі­н­ня ми ви­ро­бля­є­мо Бун­ке­ри вен­ти­льо­ва­ні ти­пу БВ. Бун­кер вен­ти­льо­ва­ний при­зна­че­ний для на­ко­пи­че­н­ня та тим­ча­со­вої кон­сер­ва­ції зер­на зі збе­ре­же­н­ням йо­го на­сін­нє­вих і про­до­воль­чих яко­стей з ме­тою за­без­пе­че­н­ня рів­но­мір­ної, без­пе­рерв­ної ро­бо­ти зер­но­очи­сно-су­шиль­них ком­пле­ксів, для зи­мо­во­го збе­рі­га­н­ня на­сі­н­ня кон­ди­цій­ної во­ло­го­сті. Бун­кер вен­ти­льо­ва­ний мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся для від­ле­жу­ва­н­ня і від­по­ті­ва­н­ня зер­на пі­сля су­ші­н­ня з подаль­шим про­ду­ва­н­ням хо­ло­дним по­ві­трям для ви­да­ле­н­ня вну­трі­шньої во­ло­ги. Для транс­пор­ту­ва­н­ня на­сі­н­ня роз­ро­бле­ний і ви­пу­ска­є­ться КОНВЕЄР КОВШОВИЙ (Z-но­рія).

Ковшовий конвеєр яв­ляє со­бою бло­ко­ву кон­стру­кцію і скла­да­є­ться з на­бо­ру рі­зної кіль­ко­сті се­кцій: про­хі­дних вер­ти­каль­них і го­ри­зон­таль­них, ку­то­вих, за­ван­та­жу­валь­них, ви­ван­та­жу­валь­них, при­во­дних, на­тя­жних. Ковшовий конвеєр має пе­ре­ва­гу пе­ред кон­ве­є­ра­ми ін­ших ти­пів зав­дя­ки об’єд­нан­ню в одній кон­стру­кції вер­ти­каль­но­го і го­ри­зон­таль­но­го пе­ре­мі­ще­н­ня ван­та­жу.

Зав­дя­ки осо­бли­вій кон­стру­кції кон­ве­є­ра ков­ші роз­мі­ще­ні го­ри­зон­таль­но по всій дов­жи­ні транс­пор­ту­ва­н­ня, і тіль­ки у ви­ван­та­жу­валь­ній се­кції під ді­єю еле­ктри­чно­го, пнев­ма­ти­чно­го або ру­чно­го при­во­ду ков­ші пе­ре­вер­та­ю­ться пов­ні­стю. Ковшовий конвеєр бу­де від­мін­ним рі­ше­н­ням для пе­ре­мі­ще­н­ня на­сі­н­ня, лі­кар­ської си­ро­ви­ни, та ін­ших кри­хких ван­та­жів.

Уні­каль­ною про­ду­кці­єю, що ви­пу­ска­є­ться на­шим під­при­єм­ством, є си­та Фа­дє­є­ва із ше­сти­гран­ною фор­мою отво­рів, за­па­тен­то­ва­ні кан­ди­да­том те­хні­чних на­ук, до­цен­том Ле­о­ні­дом Ва­си­льо­ви­чем Фа­дє­є­вим, па­тент №38580.

Ше­сти­гран­на фор­ма отво­рів до­зво­ляє за­без­пе­чи­ти ма­кси­маль­но мо­жли­вий жи­вий пе­ре­різ си­та. Пло­ща си­та і су­мар­на пло­ща отво­рів — два го­лов­ні чин­ни­ки, що впли­ва­ють на про­ду­ктив­ність си­та, та й са­мо­го се­па­ра­то­ра.

На­ве­де­ні по­рів­ня­н­ня по­ка­зу­ють, що під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті зер­но­очи­сних ма­шин, якщо тіль­ки роз­гля­да­ти про­ду­ктив­ність роз­сі­ва­н­ня за збіль­ше­н­ням жи­во­го пе­ре­рі­зу під­сів­них сит, ста­но­вить 55% і біль­ше.

Як ба­чи­мо, тіль­ки зав­дя­ки за­мі­ні сит з отво­ра­ми кру­глої фор­ми на си­та з ше­сти­гран­ни­ми отво­ра­ми, дає мо­жли­вість збіль­ши­ти про­ду­ктив­ність очи­сних ма­шин, а головне – якість очис­тки зер­на.

За­вод «Сокол» пра­гне де­мон­стру­ва­ти єв­ро­пей­ський рі­вень яко­сті обла­дна­н­ня та по­слуг.

На­ша те­хні­ка до­сту­пна го­спо­дар­ствам будь-яко­го рів­ня: від фер­ме­ра до агро­хол­дин­гу. Ми ви­го­тов­ля­є­мо обла­дна­н­ня під кон­кре­тні зав­да­н­ня за­мов­ни­ка, і в цьо­му на­ша силь­на рин­ко­ва по­зи­ція.

Зав­дя­ки впро­ва­джен­ню пе­ре­до­вих те­хно­ло­гій і ви­ро­бни­цтву обла­дна­н­ня на су­ча­сних ме­та­ло­об­ро­бних вер­ста­тах на­ша про­ду­кція є на 10–20% де­шев­шою за се­ре­дньо­рин­ко­ву вар­тість ана­ло­гі­чно­го устаткування. Спів­пра­ця з на­ми — це опти­маль­не спів­від­но­ше­н­ня по­мір­ної ці­ни і ви­со­кої яко­сті про­ду­кції. При­єд­нуй­те­ся до нас!

Тка­чен­ко Л.В., ке­рів­ник від­ді­лу збу­ту «ЗЕО «СОКОЛ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.