Най­кра­щий «де­по­зит»

Для збе­рі­га­н­ня за­па­сів, що фор­му­ю­ться у пі­ко­вий пе­рі­од, схо­вищ в Укра­ї­ні ви­ста­чає. Головне пи­та­н­ня — їхня ефе­ктив­ність

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Уро­жаї зернових й олій­них куль­тур за остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя зросли що­най­мен­ше у 2,3 ра­за! Ось уже чо­ти­ри ро­ки по­спіль се­ре­дньо­рі­чне ви­ро­бни­цтво ся­гає 78,4 млн тонн. Увесь цей об­сяг га­ран­то­ва­но про­хо­дить че­рез ві­тчи­зня­ні схо­ви­ща рі­зних ти­пів. А втім, чи всі во­ни здатні за­без­пе­чи­ти які­сну й ін­тен­сив­ну до­роб­ку та від­ван­та­же­н­ня?

Актив­ний екс­порт укра­їн­сько­го збіж­жя є сво­го ро­ду ви­кли­ком для ві­тчи­зня­ної еле­ва­тор­ної га­лу­зі. Він ви­ма­гає опе­ра­тив­но­го від­ван­та­же­н­ня на рі­зні ви­ди транс­пор­ту ве­ли­ких пар­тій зер­на чи на­сі­н­ня олій­них куль­тур, а та­кож при­йма­н­ня пар­тій із мен­ших зер­но­схо­вищ із подаль­шим від­ван­та­же­н­ням на пор­ти. Ефе­ктив­ність ро­бо­ти вну­трі­шніх еле­ва­то­рів те­пер на­віть оці­ню­ють за їх обо­ро­тні­стю (як пор­то­ві). Тем­пи на­ро­щу­ють пе­ре­д­усім ті єм­но­сті, що орі­єн­то­ва­ні на ро­бо­ту з екс­порт­ни­ми пар­ті­я­ми. Йде­ться про мо­жли­вість їх швид­ко­го фор­му­ва­н­ня (від­по­від­ної яко­сті) й ін­тен­сив­но­го (на рів­ні 3–5 тис. т/до­бу) від­ван­та­же­н­ня. В той же час на­яв­ні по­ту­жно­сті ма­ють за­без­пе­чу­ва­ти ще й які­сну до­роб­ку, на­ле­жне збе­рі­га­н­ня й опе­ра­тив­не від­ван­та­же­н­ня на рі­зні ви­ди транс­пор­ту про­тя­гом се­зо­ну. На та­ке на­ра­зі здатні да­ле­ко не всі ві­тчи­зня­ні зер­но­схо­ви­ща. Не­до­ста­тньо ефе­ктив­ні — зві­сно ж, на під­ста­ві де­таль­но­го ана­лі­зу — по­тре­бу­ють мо­дер­ні­за­ції. Втім, ма­ю­чи пер­спе­кти­ву подаль­шо­го на­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва, вла­сни­ки ча­сті­ше на­ва­жу­ю­ться ін­ве­сту­ва­ти в бу­дів­ни­цтво но­во­го еле­ва­то­ра, ніж у ре­кон­стру­кцію мо­раль­но за­ста­рі­ло­го.

Не­хай там як, еле­ва­тор­на га­лузь в Укра­ї­ні є ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­вим се­гмен­том. Осо­бли­во на фо­ні сут­тє­вих ці­но­вих ко­ли­вань, ко­ли де­да­лі акту­аль­ні­шою є стра­те­гія стри­му­ва­н­ня ре­а­лі­за­ції врожаю. Зер­но для сіль­го­спви­ро­бни­ка — най­кра­щий «де­по­зит», а йо­го збе­рі­га­н­ня — се­ред прі­о­ри­те­тних ви­кли­ків. Та чи до­ціль­но й на­да­лі на­ро­щу­ва­ти єм­ність системи збе­рі­га­н­ня (зва­жа­ю­чи на роз­по­діл її ре­аль­но­го за­ван­та­же­н­ня)? Ана­лі­зу­ю­чи по­тре­бу Укра­ї­ни в зер­но­схо­ви­щах, роз-

гля­не­мо ди­на­мі­ку на­ко­пи­че­н­ня за­па­сів зер­на й олій­них куль­тур про­тя­гом ро­ку. За­га­лом можна ви­ді­ли­ти два пі­ко­вих пе­рі­о­ди: у сер­пні-ве­ре­сні, ко­ли пов­ні­стю за­кін­чу­є­ться зби­ра­н­ня ран­ніх зернових, й у ли­сто­па­ді-гру­дні, ко­ли сфор­мо­ва­но вро­жай ку­ку­ру­дзи та со­ня­шни­ку. Вра­хо­ву­ю­чи ви­со­ку час­тку ку­ку­ру­дзи у ва­ло­вих збо­рах, в остан­ні се­зо­ни пі­ко­ве фор­му­ва­н­ня за­па­сів при­па­дає на ли­сто­пад-гру­день. То­рік, від­по­від­но до да­них Держ­ста­ту, за­па­си зернових куль­тур і на­сі­н­ня со­ня­шни­ку на 1 ли­сто­па­да ста­но­ви­ли 31,7 млн тонн — це ли­ше 44% за­галь­но­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва (71,9 млн тонн).

За остан­ні п’ять се­зо­нів ли­ше 41% за­галь­но­го ва­ло­во­го збо­ру зер­на й со­ня­шни­ку на­ко­пи­чу­є­ться в пі­ко­вий пе­рі­од у зер­но­схо­ви­щах. Для рі­па­ку та сої цей по­ка­зник вза­га­лі ся­гає всьо­го 22%, що спри­чи­не­но актив­ним екс­пор­том на по­ча­тку се­зо­ну.

Ще одним ва­жли­вим по­ка­зни­ком є спів­від­но­ше­н­ня між об­ся­га­ми за­па­сів, що збе­рі­га­ю­ться на під­при­єм­ствах сіль­го­спви­ро­бни­ків, і за­па­са­ми на спе­ці­а­лі­зо­ва­них під­при­єм­ствах зі збе­рі­га­н­ня й пе­ре­роб­ки. На­ра­зі спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до збіль­ше­н­ня час­тки за­па­сів у сіль­го­спви­ро­бни­ків, що під­твер­джує стра­те­гію стри­му­ва­н­ня ре­а­лі­за­ції. У пі­ко­вий пе­рі­од 2015/16 МР в агра­рі­їв бу­ло сфор­мо­ва­но 61% за­па­сів, а на спе­ці­а­лі­зо­ва­них під­при­єм­ствах — ли­ше 39%. В се­ре­дньо­му за се­зон цей по­ка­зник ста­но­вив 55%. Це й зу­мов­лює по­тре­бу розвитку схо­вищ ма­лої та се­ре­дньої по­ту­жно­сті.

Про­ана­лі­зу­вав­ши фор­му­ва­н­ня за­па­сів у ре­гіо­нах і по­рів­няв­ши ці об­ся­ги з єм­ні­стю на­яв­них там зер­но­схо­вищ, можна ді­йти ви­снов­ку, що в пі­ко­вий пе­рі­од си­сте­ма збе­рі­га­н­ня за­ван­та­же­на в се­ре­дньо­му ли­ше на 27%.

Зві­сно ж, де­я­кі зер­но­схо­ви­ща пра­цю­ють на пов­ну по­ту­жність і на­віть за­без­пе­чу­ють кіль­ка обо­ро­тів єм­но­сті на рік. На­то­мість ін­ші вза­га­лі не фун­кціо­ну­ють. За­га­лом най­біль­ша за­ван­та­же­ність (46%) вла­сти­ва для Пол­тав­ської обла­сті, а най­мен­ша (14%) — для Жи­то­мир­ської. Що ж до тем­пів розвитку зер­но­схо­вищ в Укра­ї­ні, то, за да­ни­ми Держ­ста­ту, за остан­ні шість ро­ків вво­ди­ло­ся в екс­плу­а­та­цію близь­ко 2,1 млн тонн єм­но­стей зер­но­схо­вищ що­рі­чно. При­чо­му пі­сля не­ве­ли­чко­го спа­ду у 2014-му тем­пи бу­дів­ни­цтва то­рік по­но­ви­ли­ся.

На­при­кін­ці 2015-го, за на­ши­ми оцін­ка­ми, за­галь­на єм­ність укра­їн­ських зер­но­схо­вищ ста­но­ви­ла 48,1 млн тонн. Цьо­го до­ста­тньо для збе­рі­га­н­ня за­па­сів, що фор­му­ю­ться в пі­ко­вий пе­рі­од, і то­му головне пи­та­н­ня — ефе­ктив­ність ро­бо­ти цих зер­но­схо­вищ. 75% вве­де­них в екс­плу­а­та­цію єм­но­стей — це су­ча­сні еле­ва­то­ри з ме­та­ле­ви­ми си­ло­са­ми. Су­мар­на єм­ність та­ких об’єктів, збу­до­ва­них за де­ся­ти­лі­т­тя, — по­над 10,2 млн тонн. Що­прав­да, як ви­зна­ють екс­пер­ти, на­ра­зі не­має ві­тчи­зня­них ме­то­дик що­до збе­рі­га­н­ня зер­на в ме­та­ле­вих си­ло­сах. На­у­ков­ці вва­жа­ють їх при­да­тни­ми ли­ше для ко­ро­тко­стро­ко­во­го й тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня. На­то­мість роз­роб­ка аль­тер­на­тив­них ре­ко­мен­да­цій — ви­клик і для вче­них, і для вла­сни­ків еле­ва­то­рів.

При­че­тні до бу­дів­ни­цтва та екс­плу­а­та­ції зер­но­схо­вищ фа­хів­ці ни­ні актив­но обго­во­рю­ють пер­спе­кти­ви під­ви­ще­н­ня рів­ня ав­то­ма­ти­за­ції об’єктів зі збе­рі­га­н­ня, збіль­ше­н­ня ін­тен­сив­но­сті роз­ван­та­жу­валь­но-на­ван­та­жу­валь­них ро­біт, вла­шту­ва­н­ня які­сних аспі­ра­цій­них ме­реж і під­ви­ще­н­ня енер­го­збе­ре­же­н­ня на еле­ва­то­рах. У свою чер­гу, віт- чи­зня­ні ви­ро­бни­ки еле­ва­тор­но­го обла­дна­н­ня до­бре ро­зу­мі­ють ці про­бле­ми й зав­да­н­ня та ті­сно спів­пра­цю­ють із за­мов­ни­ка­ми. Від­так, є під­ста­ви вва­жа­ти, що еле­ва­тор­на га­лузь в Укра­ї­ні має май­бу­тнє. Аби тіль­ки ці спо­ді­ва­н­ня не бу­ли зі­псо­ва­ні не­ефе­ктив­ни­ми ре­фор­ма­ми та за­ко­но­дав­чи­ми «ано­ма­лі­я­ми».

Клю­чо­ві на­прям­ки розвитку еле­ва­тор­ної га­лу­зі в Укра­ї­ні

Дже­ре­ло: АПК-Ін­форм

Фор­му­ва­н­ня за­па­сів зернових куль­тур і на­сі­н­ня со­ня­шни­ку у 2015 ро­ці

Дже­ре­ло: Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки

Ан­дрій КУПЧЕНКО, ана­лі­тик АПК-Ін­форм

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.