«Гро­шей i сво­бо­ди!»

Сіль­го­спви­ро­бни­ки роз­по­ві­ли, чо­го очі­ку­ють від ка­дро­вих ро­та­цій у про­філь­но­му мі­ні­стер­стві й на які ре­фор­ми спо­ді­ва­ю­ться

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - За­пи­са­ла Окса­на ПИРОЖОК

Окса­на ПИРОЖОК

Аграр­не міністерство за три ро­ки всти­гли очо­ли­ти три мі­ні­стри від рі­зних по­лі­ти­чних сил: «Сво­бо­ди», «Са­мо­по­мо­чі», «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка». На­ра­зі ко­ман­да мі­ні­стра Оле­ксія Пав­лен­ка май­же пов­ні­стю змі­не­на. Із при­хо­дом но­во­го очіль­ни­ка — Та­ра­са Ку­то­во­го — в під­по­ряд­ку­ва­н­ня Мі­нАПіП пе­ре­да­но Дер­жгео­ка­дастр, а його ке­рів­ни­ка Ма­кси­ма Мар­ти­ню­ка при­зна­че­но на по­са­ду пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра. Апа­ра­том мі­ні­стер­ства те­пер ке­рує управ­лі­нець із Мін­фі­ну Ми­ко­ла Осій­чук. Що­прав­да, крі­сло за­сту­пни­ка мі­ні­стра з пи­тань європейської ін­те­гра­ції все ще ва­кан­тне. Утім, кан­ди­да­ту­ри ймо­вір­них пре­тен­ден­тів уже актив­но обго­во­рю­ю­ться в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі. Най­ближ­чим ча­сом очіль- ни­ко­ві про­філь­но­го мі­ні­стер­ства до­ве­де­ться да­ва­ти ра­ду ці­лій низ­ці кон­тро­вер­сій­них пи­тань, що по­ста­ли пе­ред агро­се­кто­ром. Звісно, для цьо­го зна­до­би­ться не ли­ше ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції в АПК, а й по­лі­ти­чна во­ля про­ти­сто­я­ти ан­ти­дер­жав­ним ін­те­ре­сам окре­мих сил впливу. «Агро­Мар­кет» по­ці­ка­вив­ся в агро­ви­ро­бни­ків, яких дій во­ни очі­ку­ють від ко­ман­ди ре­фор­ма­то­рів.

Іван ТОМИЧ, пре­зи­дент Асо­ці­а­ції фер­ме­рів і зем­ле­вла­сни­ків:

— Окрім лі­бе­ра­лі­за­ції екс­пор­ту про­ду­кції, що є по­зи­тив­ним кро­ком, жо­дно­го покращення умов ро­бо­ти сіль­го­спви­ро­бни­ків у пі­сля­май­дан­ний період пра­кти­чно не від­бу­ло­ся. З бо­ку Та­ра­са Ку­то­во­го є перший діа­лог із гро­мад­ські­стю. На від­мі­ну від по­пе­ре­дни­ків він уміє слу­ха­ти. За 100 днів на­пра­цьо­ва­но за­галь­ні під­хо­ди в ро­бо­ті з дрі­бни­ми та се­ре­дні­ми агро­ви­ро­бни­ка­ми, але кон­кре­тних дій, які б упли­ну­ли на си­ту­а­цію по­зи­тив­но, по­ки що не­має. Най­біль­ши­ми ви­кли­ка­ми на­ра­зі в АПК стає зе­мель­на по­лі­ти­ка й си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня.

Ан­дрій ТАЛАМА, перший за­сту­пник ген­ди­ре­кто­ра ком­па­нії «Га­ли­чи­на-За­хід»:

— Но­ва ко­ман­да має роз­ді­ли­ти по­лі­ти­чну відповідальність ра­зом із мі­ні­стром. Мо­жна пе­ре­ра­ху­ва­ти ба­га­то зав­дань, які б ма­ло ви­рі­шу­ва­ти міністерство, однак пе­ред­усім не­об­хі­дне чі­тке ба­че­н­ня того, що са­ме та за допомогою яких ме­ха­ні­змів й ін­стру­мен­тів ре­фор­ма­то­ри хо­чуть до­сяг­ти. Звісно, у прі­о­ри­те­ті ма­ло б бу­ти за­без­пе­че­н­ня під­трим­ки га­лу­зі.

Ан­дрій НІКОЛАЮК, ген­ди­ре­ктор ком­па­нії «Етно­про­дукт»:

— Ми, як ком­па­нія, що ви­ро­щує тва­рин і за­пу­сти­ла ро­бо­ти­зо­ва­ну мо­ло­чну фер­му, хо­ті­ли б отри­ма­ти якийсь фід-бек від мі­ні­стер­ства в ча­сти­ні фі­нан­со­вої під­трим­ки, зокре­ма на ре­кон­стру­кцію тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів. Крім того, є ве­ли­ке спо­ді­ва­н­ня на прийня­т­тя нової ре­да­кції за­ко­ну «Про ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво». Зго­дом міністерство має роз­ро­би­ти до ньо­го ве­ли­че­зну кількість підза­кон­них актів. Тож хо­ті­ло­ся б, аби це від­бу­ло­ся швид­ко.

Ро­ман ЛЕЩЕНКО, вла­сник ком­па­нії «Агро­дар»:

— Мі­на­гро­по­по­лі­ти­ки — чи не єди­не з мі­ні­стерств в Укра­ї­ні, яке ре­аль­но пе­ре­йма­є­ться де­ре­гу­ля­ці­єю, спро­ще­н­ням бар’єрів в екс­пор­ті про­ду­кції. Я схва­люю за­про­по­но­ва­ну ни­ні­шнім мі­ні­стром кон­це­пцію оренди зе­мель, зокре­ма що­до ем­фі­тев­зи­су. Ім­по­нує і його по­зи­ція що­до держ­під­трим­ки агро­ви­ро­бни­ків із зе­мель­ним бан­ком до 500 га.

Іван ПЛАЧКОВ, вла­сник ви­но­ро­бні «Ко­ло­ніст»:

— Ко­ли парламент під­три­має за­ко­но­про­ект №2739 що­до опто­вої тор­гів­лі ал­ко­голь­ни­ми на­по­я­ми, ви­го­тов­ле­ни­ми з вла­сно­го ви­но­ма­те­рі­а­лу (не при­дба­но­го), за рік на одній тіль­ки Оде­щи­ні що­най­мен­ше 40 ви­но­ро­бних під­при­ємств ви­ро­бля­ти­муть ви­но під вла­сною тор­го­вою мар­кою. А ще на ча­сі ор­га­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва вин кон­тро­льо­ва­них най­ме­ну­вань за по­хо­дже­н­ням для ви­но­гра­да­рів і ви­но­ро­бів.

Те­тя­на ВАСИЛЬКІВСЬКА, го­ло­ва прав­лі­н­ня ГО «Все­укра­їн­ське брат­ство бджо­ля­рів України»

— Не по­трі­бно звер­ху щось за­бо­ро­ня­ти чи «де­ре­гу­лю­ва­ти». Лі­пше ство­ри­ти ді­є­ву фа­хо­ву за­ко­но­дав­чу пла­тфор­му по всій го­ри­зон­таль­ній пло­щи­ні нашої га­лу­зі, де ми до­ти­чні з ро­слин­ни­ка­ми, тва­рин­ни­ка­ми, ве­те­ри­на­ра­ми, еко­ло­га­ми, ме­ди­ка­ми. Щоб усі по­чу­ва­ли­ся за­хи­ще­ни­ми від ру­чно­го ке­ру­ва­н­ня та мо­но­по­лі­за­ції рин­ку окре­ми­ми стру­кту­ра­ми, від яв­но­го не­хту­ва­н­ня гро­ма­дою та її цін­но­стя­ми то­що. Міністерство — це не ца­ри­на мі­ні­стра і його під­ле­глих. Для нас, бджо­ля­рів, — це та ін­сти­ту­ція, яка має ра­зом із на­ми творити пра­ви­ла та їх до­три­му­ва­ти­ся, творити еко­но­мі­чні, фі­нан­со­ві мо­жли­во­сті роз­ви­тку га­лу­зі, чути й ре­а­гу­ва­ти не­гай­но на ви­кли­ки та потреби ко­жно­го чле­на гро­ма­ди.

Юрій КОВБЕЛЬ, за­сту­пник ди­ре­кто­ра ТОВ «Бол­град­ський си­ро­ро­бний за­вод»:

— Гро­шей і сво­бо­ди! Да­ли б де­ше­ві кре­ди­ти, ро­зі­бра­ли­ся б із по­вер­не­н­ням екс­порт­но­го ПДВ — і це все, що по­трі­бно для нашої га­лу­зі. Мі­на­гро­по­лі­ти­ки має до­ве­сти до кін­ця пи­та­н­ня з мар­ку­ва­н­ням мо­ло­чної про­ду­кції. Прийня­ти за­ко­но­дав­чі нор­ми по мо­ло­ков­мі­сних про­ду­ктах. Ми — ви­ро­бни­ки на­ту­раль­но­го си­ру. Про­те й наш про­дукт, і той, у яко­го тер­мін збе­рі­га­н­ня один рік, однаково на­зи­ва­ють си­ром.

Оле­ксандр СПІВАК, ди­ре­ктор ТОВ «Ста­ро­кон­стан­ти­нів­цу­кор»:

— Мі­ні­маль­ні ці­ни та кво­ту­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва цукру так і не бу­ло ска­со­ва­но, хоча за­ко­но­про­е­кти й ви­не­се­но на роз­гляд пар­ла­мен­ту. Хо­чу спо­ді­ва­ти­ся, що Мі­на­гро­прод ро­би­ти­ме за­ку­пів­лі цукру в Аграр­ний фонд для ста­бі­лі­за­ції ці­но­вої си­ту­а­ції на рин­ку. Бо зі 196 цукро­вих за­во­дів, які бу­ли в ча­си Радянського Союзу, сьо­го­дні пра­цю­ють 60, але з та­ки­ми ці­на­ми за кіль­ка ро­ків їх бу­де 30.

Дми­тро СКОРНЯКОВ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор хол­дин­гу HarvEast:

— Го­лов­не пи­та­н­ня на по­ряд­ку ден­но­му — від­кри­т­тя рин­ку зем­лі. Крім того, міністерство має роз­ро­би­ти си­сте­му під­трим­ки агро­се­кто­ра. Парламент зняв податкові піль­ги, які, на мій по­гляд, не бу­ли ефе­ктив­ни­ми, але не за­про­по­ну­вав жо­дних аль­тер­на­тив­них ме­ха­ні­змів, осо­бли­во для тва­рин­ни­цтва. Без цьо­го Укра­ї­ні до­ве­де­ться вже най­ближ­чим ча­сом ім­пор­ту­ва­ти м’ясо. Ва­жли­вим є розв’яза­н­ня про­блем ло­гі­сти­ки й транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри для АПК. Наприклад, че­рез обме­же­н­ня на про­їзд для ве­ли­ко­ван­та­жно­го транс­пор­ту, які встановив «Украв­то­дор» з 1 черв­ня, транс­порт­ні витрати аграр­них ком­па­ній збіль­ши­ли­ся пра­кти­чно втри­чі.

Ві­ктор ПОМАЗНЮК, ди­ре­ктор фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства «Акант»:

— Ово­чів­ни­цтво ста­ло успі­шним, бо до ньо­го в жо­дно­го уря­дов­ця не до­хо­ди­ли ру­ки. А от ви­но­гра­дар­ство май­же до ко­ре­ня вби­те че­рез те, що си­ді­ло на гол­ці 1,5% збо­ру. Бу­ло б до­бре, щоб міністерство зайня­ло­ся зем­ля­ми Національної ака­де­мії аграр­них на­ук і вре­шті вне­сло ясність в зе­мель­не пи­та­н­ня…

Ра­фа­ель ГОРОЯН, очіль­ник гру­пи ком­па­ній «Про­ме­тей»:

— Ни­ні ж 70% зер­на на рин­ку про­да­є­ться за «кеш», а бі­знес фа­кти­чно за­гна­ний у тінь. Утім, із на­шим АПК ми ма­є­мо шанс ви­гра­ти ре­аль­ний джек-пот (як Араб­ські Емі­ра­ти з на­фтою) і ви­тяг­ти за 10 ро­ків країну з бі­дно­ти. Та для цьо­го по­трі­бно від­ре­гу­лю­ва­ти си­сте­му від­но­син бі­зне­су та держави. Чи­нов­ни­ки Мі­на­гро­про­ду й фі­скаль­ної слу­жби по­вин­ні ро­зу­мі­ти, що во­ни на­йма­ні пра­ців­ни­ки, які на­да­ють адміністративні по­слу­ги, а не «зні­ма­ють вер­шки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.