КОРОТКО ПРО ГО­ЛОВ­НЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

З 15 СЕРПНЯ УРЯД ПОВ­НІ­СТЮ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ВИ­КО­НАВ­ЧОЇ ВЛА­ДИ. Як за­явив мі­ністр Кабінету Мі­ні­стрів України Оле­ксандр Са­єн­ко, ця си­сте­ма вже дав­но впро­ва­дже­на, й ни­ні до неї при­єд­на­но 74 цен­траль­них ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди. МІН’ЮСТ ІНФОРМУВАТИМЕ ВЛАСНИКІВ БІ­ЗНЕ­СУ ЗА ДОПОМОГОЮ SMS. По­ві­дом­ля­ти­муть про по­да­н­ня до­ку­мен­тів що­до змі­ни учасників або за­снов­ни­ків під­при­ємств. За сло­ва­ми мі­ні­стра юсти­ції Пав­ла Пе­трен­ка, це до­зво­лить опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на не­за­кон­ні змі­ни да­них в ре­є­стрі.

УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПО­РЯ­ДОК КОН­ТРО­ЛЮ ЗА ОБСЯГОМ ДОХОДУ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУ­ГОЇ

ТА ТРЕ­ТЬОЇ ГРУП. Ідеться про фі­зи­чних осіб — під­при­єм­ців, до­хо­ди яких (по­над 1 млн грн) ви­ма­га­ють за­сто­су­ва­н­ня ре­є­стра­то­рів роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій.

РО­СІЯ ІЗ 1 СЕРПНЯ ЗАБОРОНИЛА ВВІЗ УКРА­ЇН­СЬКИХ КОРМІВ ДЛЯ

ТВА­РИН. За­про­ва­дже­н­ня обме­жень Рос­сіль­го­спна­гляд ар­гу­мен­тує не­о­дно­ра­зо­ви­ми фа­кта­ми ви­яв­ле­н­ня ген­но­мо­ди­фі­ко­ва­них ком­по­нен­тів у пар­ті­ях не­за­ре­є­стро­ва­них кормів.

ЄВРОПА ДОПОМОЖЕ МАТЕРІАЛЬНО.

Ідеться пе­ред­усім про те­хні­чну до­по­мо­гу аграр­но­му мі­ні­стер­ству та фі­нан­со­ву під­трим­ку ре­а­лі­за­ції Єди­ної ком­пле­ксної Стра­те­гії 2015–2020. За­галь­на су­ма фі­нан­су­ва­н­ня — 2 994 500 єв­ро.

УКРА­ЇН­СЬКИ­МИ КАВУНАМИ

ВЖЕ СМАКУЮТЬ ЄВРОПЕЙЦІ. Із Хер­сон­ської обла­сті за спец­за­мов­ле­н­ням від ОРСП «Шу­вар» про­ду­кція по­тра­пи­ла на поль­ський опто­вий ри­нок «Бро­ні­ше» (че­рез Ек­спорт­ний міст «Львів — Вар­ша­ва»).

86,9% КВОТ ЄС НА БЕЗМИТНЕ ПОСТАЧАННЯ АГРОПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ

ВИКОРИСТАНО. Загалом бу­ло отри­ма­но лі­цен­зії на за­ве­зе­н­ня без ми­та то­ва­рів за­галь­ним обсягом 1,39 млн. тонн.

СУКУПНІ ВИТРАТИ НА АГРОВИРОБ

НИЦТВО ЗРО­СЛИ. Зокре­ма, на 8,6% у ро­слин­ни­цтві та на 21,6% у тва­рин­ни­цтві. На­то­мість ін­декс цін на МТР про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва, що за­сто­со­ву­ю­ться в сіль­сько­му го­спо­дар­стві, зни­зив­ся на 0,2%. Це дані Держ­ста­ту за пер­ше пів­річ­чя 2016 року про­ти та­ко­го са­мо­го пе­рі­о­ду 2015-го.

ПРАВА ОРЕНДИ НА 5039 ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЕР­ЖА­ВА МАЄ НА­МІР

РЕАЛІЗУВАТИ НА ТОРГАХ. У від­по­від­но­му пе­ре­лі­ку Дер­жгео­ка­да­стру — 105 482,36 га зем­лі дер­жав­ної фор­ми вла­сно­сті.

НА­ПРИ­КІН­ЦІ ЛИ­ПНЯ НБУ ЗНИЗИВ ОБЛІКОВУ СТАВКУ З 16,5 ДО 15,5%

РІ­ЧНИХ. Цей по­ка­зник за­сто­со­ву­є­ться в ра­зі на­ра­ху­ва­н­ня пе­ні, а та­кож про­стро­че­н­ня по­да­тко­вих пла­те­жів і пла­те­жів за до­го­вір­ни­ми зо­бов’яза­н­ня­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.