Європа мо­же по­зи­чи­ти укра­їн­ським фер­ме­рам

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Ідеться про 400 млн єв­ро Єв­ро­пей­сько­го ін­ве­сти­цій­но­го бан­ку на піль­го­ві кре­ди­ти для укра­їн­ських ма­лих і се­ре­дніх фер­ме­рів. Що­прав­да, оскіль­ки по­зи­чаль­ни­ком ре­сур­сів ви­сту­па­ти­ме дер­жа­ва, та­ку уго­ду має ра­ти­фі­ку­ва­ти парламент.

«Ми бу­де­мо ви­но­си­ти на ра­ти­фі­ка­цію Верховною Радою України до­го­вір з Єв­ро­пей­ським ін­ве­сти­цій­ним бан­ком, у рам­ках яко­го 400 млн єв­ро бу­де ви­ді­ле­но для ма­лих і се­ре­дніх грав­ців. Строк на­да­н­ня кре­ди­ту — 12 ро­ків, з піль­го­вою став­кою, з піль­го­ви­ми чо­тир­ма ро­ка­ми», — за­зна­чив мі­ністр агро­по­лі­ти­ки України Та­рас Ку­то­вий. За його сло­ва­ми, від­бір про­е­ктів, їх фі­нан­су­ва­н­ня та мо­ні­то­ринг здій­сню­ва­ти­муть ко­мер­цій­ні бан­ки, яким бу­дуть на­да­ні на це ре­сур­си зга­да­ної по­зи­ки. Пе­ред­усім ко­шти спря­мо­ву­ва­ти­муть на розвиток ін­фра­стру­ктур­них про­е­ктів, ло­гі­сти­ку, покращення умов су­ші­н­ня та пе­ре­роб­ки сіль­госп­про­ду­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.