У морських пор­тах при­швид­шать оброб­ку зер­но­вих ван­та­жів

AgroMarket - - ДЕТАЛІ Й ГОЛОВНЕ -

Адмі­ні­стра­ція морських пор­тів України та Держ­прод­спо­жив­слу­жба актив­но пе­ре­йма­ю­ться опти­мі­за­ці­єю про­це­су. Оскіль­ки про­би для до­слі­джень фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну пар­тії зер­на за­зда­ле­гідь мо­жна ві­ді­бра­ти в пор­то­вих єм­но­стях для збе­рі­га­н­ня, то й до­слі­дже­н­ня, як за­ува­жу­ють по­са­дов­ці, мо­жуть бу­ти готові до кін­ця за­ван­та­же­н­ня су­дна.

Пред­став­ни­ки Держ­прод­спо­жив­слу­жби звер­ну­ли­ся до учасників пор­то­вої спіль­но­ти з про­ха­н­ням по­ві­дом­ля­ти в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі про фа­кти від­мо­ви у прийнят­ті за­явок на про­ве­де­н­ня від­бо­ру проб для фі­то­са­ні­тар­них до­слі­джень в не­ро­бо­чий час, як це передбачено на­ка­зом Держ­прод­спо­жив­слу­жби «Про опти­мі­за­цію те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су пе­ре­ве­зе­н­ня та збе­рі­га­н­ня зер­но­вих ван­та­жів на пор­то­вих еле­ва­то­рах та по­пе­ре­дже­н­ня за­три­мок транс­порт­них за­со­бів» від 01.07.2016 №176.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.