За­мкне­не ко­ло, або Як за­ре­є­стру­ва­ти право вла­сно­сті на май­но­ві паї, ви­ді­ле­ні в на­ту­рі

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Про­цес ре­фор­му­ва­н­ня ко­ле­ктив­них сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств (КСП) на за­са­дах при­ва­тної вла­сно­сті за­тя­гнув­ся в ча­сі й три­ває вже дру­ге де­ся­ти­лі­т­тя. І до­сі май­но ба­га­тьох ко­ли­шніх кол­го­спів не ви­ді­ле­не в на­ту­рі та не за­ре­є­стро­ва­не за спів­вла­сни­ка­ми май­но­вих па­їв. Однак за­ре­є­стру­ва­ти на ньо­го право вла­сно­сті ни­ні не­мо­жли­во. Чо­му?

Пра­во­на­сту­пни­ка­ми ре­ор­га­ні­зо­ва­них КСП, як ві­до­мо, ста­ва­ли під­при­єм­ства при­ва­тної фор­ми вла­сно­сті (пе­ре­ва­жно то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю). Право на май­но­вий пай (час­тка в май­ні ре­ор­га­ні­зо­ва­но­го КСП) під­твер­джу­ва­ло­ся сві­до­цтвом про право вла­сно­сті на май­но­вий пай чле­на під­при­єм­ства — май­но­вим сер­ти­фі­ка­том (п. 13 По­ряд­ку ви­зна­че­н­ня роз­мі­рів май­но­вих па­їв чле­нів ко­ле­ктив­них сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств та їх до­ку­мен­таль­но­го по­свід­че­н­ня за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Кабінету Мі­ні­стрів України від 28.02.2001 №177). У май­но­во­му сер­ти­фі­ка­ті за­зна­ча­ла­ся су­ма, на яку ко­жен член ре­ор­га­ні­зо­ва­но­го КСП міг ви­ді­ли­ти со­бі від­по­від­не май­но, що під­ля­га­ло па­ю­ван­ню.

Ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру май­но­вих па­їв ко­жно­го з ко­ли­шніх чле­нів КСП по­кла­да­ло­ся на ко­мі­сію з ор­га­ні­за­ції ви­рі­ше­н­ня май­но­вих пи­тань, що ви­ни­ка­ють у про­це­сі ре­фор­му­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ра еко­но­мі­ки. Її склад та всі рішення за­твер­джу­ва­ли­ся за­галь­ни­ми збо­ра­ми власників май­но­вих па­їв (ко­ли­шніх чле­нів) ре­ор­га­ні­зо­ва­но­го КСП (п. 6, 15 Ти­по­во­го по­ло­же­н­ня про ко­мі­сію з ор­га­ні­за­ції ви­рі­ше­н­ня май­но­вих пи­тань, що ви­ни­ка­ють у про­це­сі ре­фор­му­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ра еко­но­мі­ки, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою кабінету Мі­ні­стрів України від 28.02.2001 р. №177). За­галь­ні збо­ри за своєю су­т­тю бу­ли основ­ним ор­га­ном, який міг вре­гу­лю­ва­ти пи­та­н­ня що­до май­на, яке під­ля­га­ло па­ю­ван­ню.

Отри­мав­ши май­но­вий сер­ти­фі­кат, ко­жен ко­ли­шній член ре­ор­га­ні­зо­ва­но­го КСП міг ви­ді­ли­ти со­бі май­но в на­ту­рі. Для цьо­го тре­ба бу­ло по­да­ти до Ко­мі­сії від­по­від­ну за­яву, у якій за­зна­чи­ти, про яке са­ме май­но йде­ться (в ме­жах су­ми, за­зна­че­ної в май­но­во­му сер­ти­фі­ка­ті). Ко­мі­сія роз­гля­да­ла та­ку за­яву й ухва­лю­ва­ла рішення, що теж по­тре­бу­ва­ло за­твер­дже­н­ня За­галь­них збо­рів.

При ви­ді­лен­ні май­на в на­ту­рі від­по­від­ній осо­бі під­при­єм­ство-пра­во­на­сту­пник (ко­ри­сту­вач) одно­ча­сно з під­пи­са­н­ням акта при­йо­му-пе­ре­да­чі май­на ро­би­ло по­зна­чку про ви­ді­ле­н­ня май­на в на­ту­рі у май­но­во­му сер­ти­фі­ка­ті, що за­свід­чу­ва­ло­ся під­пи­сом ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства та пе­ча­ткою (п.15 По­ряд­ку роз­по­ді­лу та ви­ко­ри­ста­н­ня май­на ре­ор­га­ні­зо­ва­них ко­ле­ктив­них сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, за­твер­дже­но­го на­ка­зом

Мі­ні­стер­ства аграр­ної політики України 14.03.2001 № 62; да­лі — На­каз). Пи­та­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції права вла­сно­сті на май­но, ви­ді­ле­не в на­ту­рі вла­сни­ку май­но­во­го сер­ти­фі­ка­та ре­ор­га­ні­зо­ва­но­го КСП до 24 трав­ня 2013 року бу­ло вре­гу­льо­ва­но На­ка­зом, за яким (п. 15) май­но­вий сер­ти­фі­кат із по­зна­чкою про ви­ді­ле­н­ня май­на в на­ту­рі ін­ди­ві­ду­аль­но, акт при­йо­му-пе­ре­да­чі май­на мо­гли бу­ти під­ста­вою для оформ­ле­н­ня прав вла­сно­сті на за­зна­че­не май­но в уста­нов­ле­но­му по­ряд­ку. І на­віть ко­ли На­каз втра­тив си­лу, пев­ний час дер­жав­ні ре­є­стра­то­ри ке­ру­ва­ли­ся ли­стом Дер­жав­ної ре­є­стра­цій­ної слу­жби України від 6 черв­ня 2014 року № 9299/05-15-14, у яко­му на­го­ло­шу­ва­ло­ся, що «сві­до­цтво з від­мі­ткою про ви­ді­ле­н­ня май­на в на­ту­рі та акт при­йо­му-пе­ре­да­чі май­на є під­ста­вою для про­ве­де­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції прав з ви­да­чею сві­до­цтва про право вла­сно­сті». Однак ни­ні си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся.

Дер­жав­на ре­є­стра­ція права вла­сно­сті, як ві­до­мо, про­во­ди­ться на під­ста­ві до­ку­мен­тів, що, від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства, під­твер­джу­ють на­бу­т­тя, зміну або припинення прав на не­ру­хо­ме май­но (ч. 1 ст. 27 За­ко­ну України «Про ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їх об­тя­жень»). Однак жо­ден чин­ний нор­ма­тив­но-пра­во­вий акт не ви­зна­чає, що сві­до­цтво з по­зна­чкою про ви­ді­ле­н­ня май­на в на­ту­рі й акт при­йо­му-пе­ре­да­чі май­на є під­ста­вою для про­ве­де­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції права вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но (не зе­мель­на ді­лян­ка).

Лист лі­кві­до­ва­ної Дер­жав­ної ре­є­стра­цій­ної слу­жби України біль­ше не є до­ку­мен­том, яким ке­ру­ю­ться дер­жав­ні ре­є­стра­то­ри у здій­снен­ні ре­є­стра­цій­них дій. Сфор­му­ва­ла­ся на­віть від­по­від­на су­до­ва пра­кти­ка. Зокре­ма, в ухва­лі Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду України від 7 кві­тня 2016 року у спра­ві №К/800/450/16 за­зна­че­но: «…в яко­сті пра­вов­ста­нов­лю­ю­чо­го до­ку­мен­ту ОСОБОЮ_1 по­да­но в ре­є­стра­цій­ну слу­жбу… обла­сті сві­до­цтво про право вла­сно­сті на май­но­вий пай чле­на ко­ле­ктив­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства… Вка­за­ний документ прийня­тий державним ре­є­стра­то­ром як від­по­від­ний ви­мо­гам ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ства України для ре­є­стра­ції права вла­сно­сті. Однак від­су­тні ві­до­мо­сті про на­да­н­ня ОСОБОЮ_1 пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів по­пе­ре­дньо­го вла­сни­ка на спір­не не­ру­хо­ме май-

но…» Вра­хо­ву­ю­чи ви­кла­де­не, суд ді­йшов ви­снов­ку, що дер­жав­ну ре­є­стра­цію права вла­сно­сті про­ве­де­но не­за­кон­но.

Вра­хо­ву­ю­чи від­су­тність за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня по­ряд­ку Ре­є­стра­ції, де­які су­ди до­хо­дять ви­снов­ків, що для здій­сне­н­ня Ре­є­стра­ції вза­га­лі не­об­хі­дна зго­да всіх спів­вла­сни­ків май­на ре­ор­га­ні­зо­ва­но­го КСП, по­си­ла­юсь на нор­ми Гла­ви 26 «Право спіль­ної вла­сно­сті» Ци­віль­но­го ко­де­ксу України.

Зокре­ма, в рі­шен­ні Апе­ля­цій­но­го су­ду Він­ни­цької обла­сті від 3 кві­тня 2015 року у спра­ві №134/1130/14-ц за­зна­че­но: «…рі­ше­н­ням за­галь­них збо­рів… ви­ді­ле­но в на­ту­рі у спіль­ну су­мі­сну вла­сність… (однак) вла­сни­ки спіль­ної час­тко­вої вла­сно­сті здій­сню­ють свої права на за­галь­них за­са­дах і жо­ден з спів­вла­сни­ків са­мо­стій­но або за зго­дою де­кіль­кох власників не має права ви­рі­шу­ва­ти до­лю спіль­но­го май­на без зго­ди всіх спів­вла­сни­ків».

Про­те існує й про­ти­ле­жна по­зи­ція су­дів, яка передбачає, що сві­до­цтво з по­зна­чкою про ви­ді­ле­н­ня май­на в на­ту­рі й акт при­йма­н­ня-пе­ре­да­ва­н­ня май­на є під­ста­вою для про­ве­де­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції права вла­сно­сті на ви­ді­ле­не в на­ту­рі май­но з па­йо­во­го фон­ду КСП.

Ска­жі­мо, Львів­ський апе­ля­цій­ний адмі­ні­стра­тив­ний суд в ухва­лі від 2 ли­сто­па­да 2015 року (спра­ва №876/8117/15) за­зна­чив: «З ма­те­рі­а­лів спра­ви вба­ча­є­ться, що при по­дан­ні за­яв про дер­жав­ну ре­є­стра­цію прав та їх об­тя­жень… на­да­но, в то­му чи­слі, сві­до­цтво про право вла­сно­сті на май­но­вий пай… з від­мі­ткою про ви­ді­ле­н­ня май­на в на­ту­рі та акт при­йо­му-пе­ре­да­чі май­на від 05.11.2014 р… ко­ле­гія суддів при­хо­дить до пе­ре­ко­на­н­ня, що То­ва­ри­ством по­да­но на­ле­жні до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють ви­ни­кне­н­ня права вла­сно­сті в ро­зу­мін­ні п. 37 По­ряд­ку, які відповідають ви­мо­гам за­ко­ну та да­ють змо­гу вста­но­ви­ти від­по­від­ність за­яв­ле­них прав на під­ста­ві до­ку­мен­тів, що їх по­свід­чу­ють».

На­ра­зі не­має жо­дно­го нор­ма­тив­но­пра­во­во­го акта й одно­зна­чної су­до­вої пра­кти­ки, що ре­гла­мен­ту­ва­ли б по­ря­док ре­є­стра­ції не ви­ді­ле­но­го в на­ту­рі ко­ли­шньо­го кол­го­спно­го май­на. Отож вла­сни­ки та­ких май­но­вих сер­ти­фі­ка­тів по­збав­ле­ні мо­жли­во­сті на­бу­ти у вла­сність те, що їм по пра­ву належить. Та­ке со­бі за­мкне­не ко­ло, ро­зі­рва­ти яке мо­же тіль­ки вдо­ско­на­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства…

Ми­ко­ла СТРУЦЬ, пар­тнер, адво­кат, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий АО IMG Partners

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.