Бу­ду­є­мо українську аграр­ну «Cи­лі­ко­но­ву до­ли­ну»

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Хол­динг Human Transparency Innovations (HTI) уклав уго­ду про пар­тнер­ство з На­ціо­наль­ним те­хні­чним уні­вер­си­те­том України «Ки­їв­ський по­лі­те­хні­чний ін­сти­тут» (КПІ) й на­у­ко­вим пар­ком «Ки­їв­ська по­лі­те­хні­ка». Іні­ці­а­то­ром під­пи­са­н­ня уго­ди ви­сту­пив фонд «Аграр­на над­дер­жа­ва» в рам­ках про­гра­ми під­трим­ки ві­тчи­зня­них ін­но­ва­цій і на­у­ки.

Укла­де­но та­кож уго­ди між На­у­ко­вим пар­ком і ком­па­ні­я­ми LiveAG та «Дель­та-ін­жи­ні­ринг», що вхо­дять до НТІ. Пе­ре­дба­ча- ється спів­пра­ця за та­ки­ми на­пря­ма­ми: над­то­чне по­зи­ціо­ну­ва­н­ня для сіль­го­спви­ро­бни­цтва; мо­ні­то­ринг ста­ну по­лів у ре­аль­но­му ча­сі, ав­то­ма­ти­чне роз­рі­зне­н­ня агро­куль­тур і бур’янів; біо­ін­же­не­рія, ро­бо­то­те­хні­ка, й уль­тра­зву­ко­ві те­хно­ло­гії в сіль­сько­му го­спо­дар­стві; оці­ню­ва­н­ня про­ду­ктів агро­ви­ро­бни­цтва. У га­лу­зі агро­те­хно­ло­гій та­ка спів­пра­ця є на­два­жли­вою, оскіль­ки, за оцін­ка­ми на­у­ков­ців та екс­пер­тів, на се­ре­дньо­стро­ко­вих (до 2020 року) та дов­го­стро­ко­вих ча­со­вих го­ри­зон­тах агро­се­ктор є одним із про­від­них кла­сте­рів ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки, що мо­же спри­я­ти її від­ро­джен­ню та подаль­шо­му ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­му роз­ви­тку.

«Якщо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ко­жний ква­дра­тний метр зем­лі так ефе­ктив­но, як це ро­би­ться в роз­ви­не­них кра­ї­нах, то укра­їн­ський ВВП був би в де­ся­тки ра­зів ви­щим. Реалізувати такі мо­жли­во­сті змо­же­мо тіль­ки зав­дя­ки роз­ви­тку ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій», — пе­ре­ко­на­ний очіль­ник кор­по­ра­ції «Сва­рог Вест Груп» і за­снов­ник фон­ду «Аграр­на над­дер­жа­ва» Ан­дрій Гор­дій­чук. За його сло­ва­ми, ни­ні по­ня­т­тя «аграр­на дер­жа­ва» спри­йма­є­ться як кра­ї­на тре­тьо­го сві­ту. Щоб зруй­ну­ва­ти цей міф, по­трі­бно за­про­ва­джу­ва­ти в АПК ін­но­ва­ції.

«Спів­пра­ця Національного те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту України „Ки­їв­ський по­лі­те­хні­чний ін­сти­тут” із НТІ дає змо­гу су­мі­сти­ти на­у­ко­вий по­тен­ці­ал по­ту­жно­го те­хні­чно­го ви­шу й бі­знес-мо­жли­во­сті одно­го з лі­де­рів аграр­но­го рин­ку на шля­ху до створення аграр­но­го се­кто­ра нової яко­сті», — за­явив ре­ктор НТУУ КПІ Ми­хай­ло Згу­ров­ський. До­слі­дною ба­зою для ро­бо­ти над від­по­від­ни­ми про­е­кта­ми ста­нуть на­у­ко­во-до­слі­дні цен­три, ла­бо­ра­то­рії та кон­стру­ктор­ські бю­ро КПІ. Для ро­бо­ти за їх те­ма­ти­кою за­лу­ча­ти­муть на­у­ков­ців, аспі­ран­тів і сту­ден­тів, ко­трі ма­ють від­по­від­ну ква­лі­фі­ка­цію і, звісно ж, ба­жа­н­ня та ідеї. Мо­же, й справ­ді на ча­сі на­ро­дже­н­ня укра­їн­ської аграр­ної «Си­лі­ко­но­вої до­ли­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.