«Спе­ко­тний» уро­жай

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Ли­пень ви­дав­ся «спе­ко­тним» ли­ше для окре­мих куль­тур (ячме­ню, пше­ни­ці й рі­па­ку), зби­ра­н­ня яких за­вер­шу­є­ться, і ве­де­ться актив­на тор­гів­ля. Схо­же, змен­ше­н­ня по­сів­них площ під ози­ми­ми вда­сться пев­ною мі­рою ком­пен­су­ва­ти ви­со­кою вро­жай­ні­стю. Що­прав­да, не для всіх куль­тур...

Пше­ни­ця

У ли­пні бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) про­дов­жи­ли спа­дний тренд, за­по­ча­тко­ва­ний ще у черв­ні. При­чи­на­ми та­кої си­ту­а­ції є те, що у сві­ті очі­ку­є­ться аб­со­лю­тний рекорд ви­ро­бни­цтва та за­ли­шків пше­ни­ці, що від­по­від­но ти­сне на ці­ни: бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня зни­зи­ли­ся до рів­ня 10-ти­рі­чно­го мінімуму — 154 дол./т. Ці про­гно­зи зна­йшли під­твер­дже­н­ня в по­ві­дом­ле­н­нях про ре­кор­дний уро­жай в Росії та Ру­му­нії. Тим ча­сом у кра­ї­нах ЄС, нав­па­ки, очі­ку­є­ться мен­ший уро­жай. За про­гно­зом фран­цузь­кої кон­сал­тин­го­вої аген­ції ODA, пше­ни­ці у ЄС збе­руть на 17 млн тонн менше, ніж то­рік. Та ще і якість ран­ніх зер­но­вих у Фран­ції, Ні­меч­чи­ні та Ве­ли­кій Бри­та­нії очі­ку­є­ться сут­тє­во ниж­ча. Ни­ні опе­ра­то­ри рин­ку з не­тер­пі­н­ням очі­ку­ють на ви­хід сер­пне­во­го про­гно­зу МСГ США, у яко­му бу­де уто­чне­на оцін­ка сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та пе­ре­хі­дних за­ли­шків.

В Укра­ї­ні ва­ло­вий збір пше­ни­ці очі­ку­є­ться де­що мен­шим, ніж то­рік, пе­ред­усім че­рез змен­ше­н­ня площ по­сі­ву. Ра­зом із тим зби­раль­на кам­па­нія про­су­ва­є­ться з кра­щи­ми, ніж ми­ну­ло­го се­зо­ну, по­ка­зни­ка­ми вро­жай­но­сті.

Укра­їн­ські ці­ни на пше­ни­цю на фі­зи­чно­му рин­ку та­кож стрім­ко па­да­ли в пер­шій де­ка­ді мі­ся­ця че­рез сві­то­ві трен­ди та не­по­вер­не­н­ня ПДВ екс­пор­те­рам зер­на, які в свою чер­гу зни­жу­ва­ли закупівельні ці­ни для агра­рі­їв. Однак у дру­гій і третій де­ка­дах ли­пня ці­ни бу­ли ста­біль­ні­ши­ми й ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 3750–3950 грн/т за про­до­воль­чу пше­ни­цю 2-го кла­су на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор.

Ку­ку­ру­дза

В остан­ні мі­ся­ці зро­ста­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на ку­ку­ру­дзу не ма­ло під со­бою ре­аль­них під­став, що спри­чи­ни­ло за­ви­ще­н­ня цін на ку­ку­ру­дзу про­ти пше­ни­ці. То­му бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) в остан­ній де­ка­ді черв­ня різ­ко обва­ли­ли­ся, а в ли­пні ця тен­ден­ція ли­ше три­ва­ла в упо­віль­не­но­му тем­пі (як ми й про­гно­зу­ва­ли в по­пе­ре­дньо­му но­ме­рі га­зе­ти «Агро­Мар­кет»).

По­бо­ю­ва­н­ня що­до змен­ше­н­ня площ під ку­ку­ру­дзою ви­яви­ли­ся без­під­став­ни­ми. По­го­да спри­яє роз­ви­тку ро­слин. То­му на­при­кін­ці ли­пня гру­дне­вий ф’ючерс на ку­ку­ру­дзу но­во­го вро­жаю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) тор­гу­вав­ся за ці­ною 134 дол./т — най­ниж­чий рі­вень за ми­ну­лий рік. За оцін­ка­ми, сві­то­ві об-

ся­ги ви­ро­бни­цтва та за­па­сів ся­га­ють ре­кор­дно­го рів­ня, що й тягне бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня до­до­лу.

В Укра­ї­ні падіння цін на ку­ку­ру­дзу на фі­зи­чно­му рин­ку бу­ло по­мір­ні­шим, ніж на сві­то­вих бір­жах, оскіль­ки тор­гів­ля ве­де­ться в не­зна­чних об­ся­гах ку­ку­ру­дзою «ста­ро­го вро­жаю». На май­бу­тній уро­жай ку­ку­ру­дзи укла­да­ють фор­вар­дні кон­тра­кти за ці­на­ми 170–173 дол./т на умо­вах постачання FOB у жов­тні/ли­сто­па­ді. На «ста­рий» уро­жай ку­ку­ру­дзи ці­ни бу­ли на рів­ні 4500–4600 грн/т на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор, що значно ниж­че за ці­ни на фу­ра­жну пше­ни­цю. Ек­спер­ти рин­ку очі­ку­ють ко­ри­гу­ва­н­ня цих про­пор­цій до зви­чних, але ймо­вір­ним є зниження цін на ку­ку­ру­дзу, осо­бли­во з огля­ду на сві­то­ві тен­ден­ції ко­ти­ру­вань ку­ку­ру­дзя­них ф’ючер­сів і про­гно­зи що­до ви­со­ко­го вро­жаю як у сві­ті, так і в Укра­ї­ні.

Ячмінь

Тиск но­во­го вро­жаю зни­жу­вав бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ячме­ню на Угор­ській бір­жі (ВСЕ) протягом ли­пня.

В Укра­ї­ні зби­раль­на кам­па­нія по ячме­ню роз­по­ча­та в пі­зні­ші тер­мі­ни че­рез за­трим­ку ви­зрі­ва­н­ня зер­на вна­слі­док хо­ло­дної по­го­ди та до­щів по­то­чно­го року, про­те про­гно­зи що­до за­галь­но­го ва­лу ячме­ню опти­мі­сти­чні. Закупівельні ці­ни ма­ли спа­дний ха­ра­ктер ли­ше в пер­шій де­ка­ді мі­ся­ця, то­ді як в остан­ній де­ка­ді — зро­сли на 200 грн/т. По­при зби­ра­н­ня но­во­го вро­жаю й пі­дви­ще­н­ня про­гно­зів що­до за­галь­но­го ва­лу ячме­ню в Укра­ї­ні все ж ці­ни зро­ста­ли зав­дя­ки ви­со­ким по­пи­ту та тем­пам екс­порт­них від­ван­та­жень. Ли­ше за 25 днів ли­пня на екс­порт від­ван­та­же­но по­над 1,1 млн тонн ячме­ню про­ти 0,85 млн тонн за увесь ли­пень ми­ну­ло­го року.

Со­ня­шник

Ли­пень для рин­ку со­ня­шни­ку ви­дав­ся не над­то опти­мі­сти­чним. І так низь­кі ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію зни­зи­ли­ся ще біль­ше: в єв­ро­пей­ських пор­тах із 830 до 800 дол./т, в пор­тах Чор­но­го мо­ря з 800 до 775 дол./т. Мі­нАПП про­гно­зує до зби­ра­н­ня 5,9 млн га під со­ня­шни­ком — ре­кор­дний рі­вень. Однак де­які ек­спер­ти ви­ка­зу­ють по­бо­ю­ва­н­ня втра­ти де­якої ча­сти­ни вро­жаю че­рез на­дмір­ну спе­ку.

Ра­зом із тим усі пе­ре­лі­че­ні чин­ни­ки сут­тє­во не впли­ну­ли на ці­ну со­ня­шни­ку — во­на є від­но­сно ста­біль­ною протягом усього мі­ся­ця. Ви­со­ка кон­ку­рен­ція за си­ро­ви­ну се­ред пе­ре­ро­бни­ків і ста­біль­ний по­пит на со­ня­шни­ко­вий шрот й олію утри­ма­ли вну­трі­шню ці­ну від спа­ду. Пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства пе­ре­бу­ва­ють в очі­ку­ван­ні но­во­го вро­жаю

й на­дії ско­ро­ти­ти роз­рив між на­яв­ни­ми по­ту­жно­стя­ми для пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку і на­яв­ні­стю си­ро­ви­ни.

Со­є­ві бо­би

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів, які остан­ні чо­ти­ри мі­ся­ці зро­ста­ли, у ли­пні змі­ни­ли тренд на спа­дний. Ли­сто­па­до­вий ф’ючерс на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT) за мі­сяць значно втра­тив у ці­ні — 360 дол./т про­ти ма­кси­маль­но­го рів­ня 425 дол./т ми­ну­ло­го мі­ся­ця. Це від­бу­ло­ся че­рез зниження у ли­пні цін на со­є­вий шрот і со­є­ву олію, на­фту. Та­кож на ко­ти­ру­ва­н­ня ти­сну­ла ін­фор­ма­ція про спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви для роз­ви­тку по­сі­вів сої в США, а та­кож ін­фор­ма­ція про мо­жли­ве зниження об­ся­гів ім­пор­ту сої Ки­та­єм, оскіль­ки дер­жав­ні ор­га­ни здій­сню­ють ін­тер­вен­ції со­є­вих бо­бів із держ­ре­зер­ву.

В Укра­ї­ні ці­ни на сою на фі­зи­чно­му рин­ку (як і на ку­ку­ру­дзу) бу­ли інер­тні­ши­ми — ця куль­ту­ра ни­ні тор­гу­є­ться в обме­же­них об­ся­гах, оскіль­ки основ­ні вже про­да­но. До того ж актив­ним є по­пит на со­є­вий шрот і со­є­ву олію, де ці­ни зна­чних змін не за­зна­ли. Можливо, ві­тчи­зня­ні пе­ре­ро­бни­ки й на­да­лі під­три­му­ва­ти­муть ці­ни на сою, але не слід за­бу­ва­ти про сві­то­ві трен­ди цін на со­є­ві бо­би, про­ду­кти пе­ре­роб­ки, на­фту то­що.

Рі­пак

У дру­гій по­ло­ви­ні черв­ня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) стрім­ко спря­му­ва­ли­ся униз, а в ли­пні ко­ли­ва­ли­ся в бо­ко­во­му трен­ді на рів­ні 355–365 єв­ро/т. З одно­го бо­ку, про­гно­зи сві­то­вих за­ли­шків рі­па­ку є най­мен­ши­ми за остан­ніх три ро­ки. А з дру­го­го — ці­ни на на­фту та їх про­гно­зи нев­ті­шні, що ро­бить ма­ло­пер­спе­ктив­ним біо­ди­зель­не ви­ро­бни­цтво й ти­сне на бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня.

За да­ни­ми Держ­ста­ту що­до пе­ре­зи­мів­лі ози­мих куль­тур в Укра­ї­ні, в най­гір­шо­му ста­ні са­ме ози­мий рі­пак — 36% по­сі­я­них площ за­ги­ну­ло. Це, звісно, впли­ва­ти­ме на загальний ва­ло­вий збір, що, в свою чер­гу, на­дасть під­трим­ку вну­трі­шнім ці­нам. Пі­сля зна­чно­го спа­ду в пер­шій по­ло­ви­ні мі­ся­ця (мі­нус 400–600 грн/т), во­ни по­ча­ли зро­ста­ти на всіх ба­зи­сах постачання, до кін­ця мі­ся­ця по­вер­нув­ши со­бі втра­че­ний рі­вень, та­кож акти­ві­зу­ва­ла­ся екс­порт­на тор­гів­ля. На­при­кін­ці ли­пня за тон­ну да­ва­ли 10 300 – 10 700 грн (на умо­вах постачання EXW-еле­ва­тор).

З огля­ду на про­гно­зи мен­шо­го, ніж то­рік уро­жаю, рі­пак має пер­спе­кти­ви зро­ста­н­ня ці­ни, але якщо ці­ни на на­фту да­лі не па­да­ти­муть.

Лю­бов ПАНКРАТОВА, на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків Аграр­но­го союзу України

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ве­ре­сне­вий кон­тракт, лю­тий — ли­пень (2016)

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, лю­тий — ли­пень (2016)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, лю­тий — ли­пень (2016)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.