МИ­ХАЙ­ЛО КОСЮХНО, ди­ре­ктор ТОВ «Со­жам Укра­ї­на»

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

«Ком­па­нія «SOJAM» здій­снює роз­роб­ку обла­дна­н­ня, вра­хо­ву­ю­чи кон­стру­кцій­ні осо­бли­во­сті зер­но­схо­ви­ща, до­став­ку, мон­таж та на­ла­шту­ва­н­ня від­по­від­но до по­ту­жно­стей окре­мо­го еле­ва­то­ра та на­вчає пра­ців­ни­ків. На сьо­го­дні­шній день, близь­ко 20 агро­хол­дин­гів і окре­мих еле­ва­тор­них господарств ко­ри­сту­ю­ться ці­єю те­хно­ло­гі­єю і за­до­во­ле­ні її ефе­ктив­ні­стю»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.