Аграр­ний пі­ло­таж

AgroMarket - - ТОЧКА РОСТУ -

Усім, ма­буть ві­до­мо, що тра­є­кто­рію лі­та­ка че­рез пев­ний час ру­ху на пев­ній швид­ко­сті змінити не­мо­жли­во. Ме­не­джмент бі­знес-про­це­сів має ба­га­то спіль­но­го з ро­бо­тою пі­ло­та. При­найм­ні в сіль­го­спви­ро­бни­цтві, де теж є то­чки прийня­т­тя рі­шень. Утім, ко­жну з них, зва­жа­ю­чи на зов­ні­шні чин­ни­ки впливу, до­во­ди­ться шу­ка­ти без усі­ля­ких до­ро­го­вка­зів, ча­сом ду­же до­ро­гою ці­ною. І якщо ра­птом зво­лі­ка­ти­меш, то ва­рі­ан­тів для ма­нев­ру мо­же й не бу­ти. У мас­шта­бі си­стем­ної ком­па­нії, що, як Agricom Group, пе­ре­бу­ває на ста­дії актив­ної роз­бу­до­ви, від своє­ча­сно­сті рі­шень за­ле­жить їх ефе­ктив­ність.

Ро­зу­мі­н­ня того, ко­ли са­ме на­стає опти­маль­ний час для по­го­дже­н­ня того чи того пи­та­н­ня, свід­чить про фа­хо­ві ком­пе­тен­ції ке­рів­ни­ка. Зокре­ма, про вміння на­ла­го­ди­ти ефе­ктив­ну ко­му­ні­ка­цію з під­ле­гли­ми, три­ма­ти ру­ку на пуль­сі головних бі­знес-про­це­сів ком­па­нії — по­то­чних, та­кти­чних чи стра­те­гі­чних. Cка­жі­мо, трактор на ве­сня­ну по­сів­ну найкраще ви­би­ра­ти в ли­сто­па­ді-гру­дні, бо весь про­цес (від про­ве­де­н­ня тен­де­ра до роз­ми­тне­н­ня при­дба­ної те­хні­ки) три­ва­ти­ме що­най­мен­ше мі­сяць-пів­то­ра. Є й такі рішення, які до­во­ди­ться по­го­джу­ва­ти в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су. Наприклад, якщо по­су­ха чи зли­ви не да­ють мо­жли­во­сті провести агро­за­хо­ди, й ри­зи­ки еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті над­то ви­со­кі, ке­рів­ник бе­ре на себе відповідальність за від­мо­ву від сів­би пев­ної куль­ту­ри. Утім, хто ска­зав, що все це й одра­зу вда­є­ться іде­аль­но?

Ни­ні, як і в ба­га­тьох ін­ших сфе­рах, на до­по­мо­гу ке­рів­ни­ко­ві аграр­но­го бі­зне­су при­хо­дять ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії. Ана­лі­ти­чні системи прийня­т­тя управ­лін­ських рі­шень в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі зби­ра­ють, обро­бля­ють та на­да­ють си­сте­ма­ти­зо­ва­ну ін­фор­ма­цію, отри­ма­ну з ін­ших дже­рел: си­стем ав­то­ма­ти­за­ції ви­ро­бни­цтва, склад­ської ло­гі­сти­ки, бух­гал­те­рії та по­да­тків, ГІС, GPS-мо­ні­то­рин­го­вих си­стем то­що. Отож у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су ке­рів­ник мо­же з’ясу­ва­ти, наприклад, які еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки ро­бо­ти кон­кре­тно­го агре­га­та чи пев­но­го те­хні­чно­го ком­пле­ксу, ви­хо­дя­чи з ана­лі­зу ви­трат ро­бо­чо­го ча­су, па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів то­що.

Ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії до­по­ма­га­ють не ли­ше на­ла­го­ди­ти обмін да­ни­ми між пра­ців­ни­ка­ми окре­мо­го офі­су, а й спри­я­ють вза­є­мо­дії між те­ри­то­рі­аль­но роз­рі­зне­ни­ми стру­кту­ра­ми однієї ком­па­нії. Так, наприклад, зав­дя­ки вста­нов­лен­ню си­стем мо­ні­то­рин­гу на вла­сний та на­йма­ний транс­порт по­збу­ли­ся черг до еле­ва­то­ра й опти­мі­зу­ва­ли мар­шру­ти ван­та­жі­вок, і це за умо­ви, що по­тік збіль­шив­ся на 40% (!). До того ж тре­ба взя­ти до ува­ги факт, що рух ав­то­мо­бі­лів ко­ри­гу­є­ться дис­пе­тче­ром у Ки­є­ві — за 800 км від еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу. Інший аспект — управ­лін­ські рішення ма­ють ба­зу­ва­ти­ся на ви­клю­чно об’єктив­ній інформації. І в цьо­му ра­зі звіт агро­но­ма про спи­са­н­ня па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів — до­сить суб’єктив­ний документ, який в обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку має бу­ти під­крі­пле­ний да­ни­ми по­ка­зни­ків з да­тчи­ків паль­но­го. В мас­шта­бі ве­ли­кої ком­па­нії цей за­по­бі­жний за­хід за­оща­джує со­тні ти­сяч гри­вень, а вра­хо­ву­ю­чи по­стій­не зро­ста­н­ня цін на паль­не, його пер­спе­ктив­ність оче­ви­дна.

Умов­ним кон­со­лі­до­ва­ним зна­мен­ни­ком ухва­ле­них рі­шень, звісно, є бю­джет ком­па­нії. Його під­го­тов­ка — ре­зуль­тат по­шу­ку та ви­бо­ру на­йопти­маль­ні­ших опе­ра­тив­них ва­рі­ан­тів для до­ся­гне­н­ня стра­те­гі­чних зав­дань. Як по­ка­зує до­свід, для сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства най­кра­щим пе­рі­о­дом фор­му­ва­н­ня рі­чно­го фі­нан­со­во­го пла­ну є період між ве­сня­ною по­сів­ною кам­па­ні­єю та по­ча­тком збо­ру вро­жаю. Тра­ди­цій­но — це чер­вень-ли­пень, що пов’яза­но зі спе­ци­фі­кою ви­ро­бни­цтва, осо­бли­во­стя­ми те­хно­ло­гі­чних про­це­сів, які в на­ших умо­вах ду­же сут­тє­во за­ле­жать від по­го­ди. Та, го­лов­не, — та­кий під­хід най­біль­ше зба­лан­со­ва­ний у сен­сі фі­нан­со­вих по­то­ків. Під­по­ряд­ку­ва­н­ня ефе­ктив­но­сті — та­кою, як на ме­не, є суть аграр­но­го пі­ло­та­жу.

Пе­тро МЕЛЬНИК, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Agricom Group

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.