Стрип-тілл – із те­хні­кою MZURI

Одно­про­хі­дні бри­тан­ські агре­га­ти до­зво­ля­ють за­оща­ди­ти на обро­бі­тку по­ля до 20% до­брив і 30% паль­но­го, а ра­зом із тим — по­лі­пши­ти еко­си­сте­му по­ля

AgroMarket - - ТОЧКА РОСТУ -

Змі­ни клімату, ці­но­ва не­ста­біль­ність, за­го­стре­н­ня кон­ку­рен­ції — все це ни­ні спо­ну­кає до від­по­від­аль­но­го зем­ле­роб­ства. Звісно, іде­аль­ної агро­те­хно­ло­гії не існує. А втім, що ре­тель­ні­ше доби­рає її го­спо­дар, то біль­ше шан­сів на до­брий ре­зуль­тат

Із рі­зно­ма­ні­тних куль­тур в сі­во­змі­ні чи не най­біль­шої ува­ги по­тре­бу­ють про­са­пні, осо­бли­во ті, що ма­ють роз­ви­не­ну стри­жне­ву ко­ре­не­ву си­сте­му, — рі­пак, цукро­вий бу­ряк, ку­ку­ру­дза. Во­ни чу­тли­во ре­а­гу­ють на не­які­сну під­го­тов­ку ґрун­ту й не­пра­виль­ний до­гляд за по­пе­ре­дни­ка­ми, а то­му ко­ли­ва­н­ня вро­жай­но­сті мо­жуть бу­ти ду­же зна­чни­ми. Вра­хо­ву­ю­чи ці осо­бли­во­сті, поряд із по­тре­бою за­оща­джу­ва­ти енер­го­ре­сур­си та збе­рі­га­ти ці­лі­сність дов­кі­л­ля в аграр­но­му ви­ро­бни­цтві де­да­лі біль­шо­го зна­че­н­ня на­бу­ва­ють аль­тер­на­тив­ні те­хно­ло­гії го­спо­да­рю­ва­н­ня, се­ред яких і те­хно­ло­гія сму­го­во­го обро­бі­тку ґрун­ту, або стрип-тілл (strip-till). Її ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють у ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту. А ни­ні й укра­їн­ські зем­ле­ро­би актив­но ці­кав­ля­ться пе­ре­ва­га­ми та­ко­го обро­бі­тку.

КОМПРОМІСНИЙ ОБРОБІТОК

Стрип-тілл по­єд­нує пе­ре­ва­ги ві­до­мих спосо­бів зем­ле­роб­ства — тра­ди­цій­но­го (оран­ки) та ну­льо­во­го (но­у­тілл). Зокре­ма, ґрунт обро­бля­ють (на ор­ну гли­би­ну, а то й глиб­ше) тіль­ки в зо­ні ви­сі­ву. Це, як кажуть до­свід­че­ні го­спо­да­рі, один із на­йопти­маль­ні­ших ком­про­мі­сів, ко­ли є по­тре­ба, з одно­го бо­ку, за­без­пе­чи­ти по­сі­вам збе­ре­же­н­ня во­ло­ги, а з дру­го­го — по­дба­ти про швид­ше про­грі­ва­н­ня на­сін­нє­во­го ло­жа. Оскіль­ки сфор­мо­ва­на «смуж­ка» ін­тен­сив­ні­ше про­грі­ва­є­ться й про­си­хає, є мо­жли­вість здій­сню­ва­ти більш ран­ню сів­бу. На по­лях, ку­ди ін­шій те­хні­ці важ­ко зай­ти че­рез пе­ре­зво­ло­же­н­ня та по­віль­не про­грі­ва­н­ня ґрун­ту, ця пе­ре­ва­га ча­сом стає ви­рі­шаль­ним чин­ни­ком упро­ва­дже­н­ня стрип-тілл.

Ще один ва­жли­вий ар­гу­мент на ко­ристь ці­єї те­хно­ло­гії — по­лі­пше­н­ня стру­кту­ри ґрун­ту й сут­тє­ве зниження об­ся­гів його еро­зії. У не­о­бро­бле­ній зем­лі лі­пше роз­ви­ва­є­ться ко­ри­сна фа­у­на, зокре­ма, збіль­шу­є­ться по­пу­ля­ція до­що­вих хро­ба­ків, — а це сут­тє­во для пі­дви­ще­н­ня ро­дю­чо­сті та від­нов­ле­н­ня еко­си­сте­ми загалом. Крім того, ко­ре­не­ва си­сте­ма про­са­пних куль­тур (ку­ку­ру­дзи чи со­ня­шни­ку, цукро­во­го бу­ря­ка чи рі­па­ку) кра­ще роз­ви­ва­ти­ме­ться. Муль­чу­валь­ний шар по­жнив­них ре­шток, що за­ли­ша­ю­ться в між­ря­д­дях, є чу­до­вим до­бри­вом і спри­яє збе­ре­жен­ню во­ло­ги. У пе- рі­од ве­ге­та­ції ро­слин за на­дмір­но­го ви­па­да­н­ня опа­дів во­на не сто­я­ти­ме на по­верх­ні, а по­тра­пля­ти­ме в глиб­ші го­ри­зон­ти. А ще мі­ні­мі­зу­є­ться не­га­тив­ний вплив пря­мо­го со­ня­чно­го про­мі­н­ня на ґрунт, тим са­мим за­по­бі­га­ю­чи його на­грі­ван­ню й на­віть час­тко­во утру­дню­ю­чи ріст бур’янів.

Загалом, як по­ка­зує пра­кти­ка, сму­го­вий обробіток (по­рів­ня­но з ін­ши­ми те­хно­ло­гі­я­ми обро­бі­тку грун­ту — оран­кою чи ноу-тілл) дає змо­гу впо­ра­ти­ся із ці­лою низ­кою те­хно­ло­гі­чних ви­кли­ків, що по­ста­ли пе­ред сіль­го­спви­ро­бни­цтвом: сто­сов­но оща­дно­го ви­ко­ри­ста­н­ня ре­сур­сів, пі­дви­ще­н­ня по­ка­зни­ків го­спо­да­рю­ва­н­ня та збе­ре­же­н­ня еко­си­сте­ми.

ЕФЕКТИВНА МЕХАНІЗАЦІЯ

Ви­мо­ги до агре­га­тів, що ме­ха­ні­зу­ють цю те­хно­ло­гію, про­ди­кто­ва­ні осо­бли­во­стя­ми обро­бі­тку ни­ви. При­мі­ром, че­рез по­тре­бу за­гли­блю­ва­ти­ся на 20–30 см ра­му роблять ду­же мі­цною — аби во­на мо­гла кра­ще ви­три­му­ва­ти на­ван­та­же­н­ня, осо­бли­во на важ­ких ґрун­тах. І що глиб­шою бу­де куль­ти­ва­ція, то вуж­чи­ми ма­ють бу­ти ро­бо­чі ор­га­ни, аби лег­ше впо­ра­ти­ся з плу­жною пі­до­швою, яка на ба­га­тьох по­лях за­кла­да­ла­ся ро­ка­ми. Бе­зу­мов­но, ви­ни­кає по­тре­ба у то­чно­му зем­ле­роб­стві — аби по­сі­я­ти і вне­сти до­бри­ва са­ме в обро­бле­ну «смуж­ку» ґрун­ту. Окрім того, не­об­хі­дні рі­зні змін­ні ти­пи со­шни­ків, що до­зво­лить сі­я­ти рі­зні ви­ди куль­тур.

Се­ред пред­став­ле­ної на укра­їн­сько­му рин­ку те­хні­ки для стрип-тілл ви­ді­ля­є­ться бренд MZURI. Сфо­ку­су- вав­шись на оща­дно­му зем­ле­роб­стві, ця зна­на бри­тан­ська ком­па­нія про­по­нує агра­рі­ям лі­ній­ку ґрун­то­об­ро­бних ма­шин і свою екс­клю­зив­ну си­сте­му сму­го­во­го обро­бі­тку Pro-Till, роз­ро­бле­ну з ура­ху­ва­н­ням по­треб сіль­го­спви­ро­бни­ків. Агре­га­ти спро­е­кто­ва­ні й ство­ре­ні у Ве­ли­кій Бри­та­нії за най­ви­щи­ми стан­дар­та­ми яко­сті. Всі мо­де­лі про­йшли ре­аль­не те­сту­ва­н­ня й бу­ли ви­про­бу­ва­ні у пра­кти­чних умо­вах до за­пу­ску. Як на­го­ло­шу­ють в ком­па­нії, MZURI про­по­нує тіль­ки найкраще — від ди­зай­ну до сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня сво­єї про­ду­кції. До того ж те­хні­ка цьо­го ві­до­мо­го бри­тан­сько­го брен­ду до­зво­ляє іде­аль­но ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­ва­га­ми тра­ди­цій­но­го зем­ле­роб­ства й пря­мої сів­би.

Утво­ре­ні за те­хно­ло­гі­єю Mzuri Pro-Til сму­ги про­грі­ва­ю­ться кра­ще, ніж обро­бле­ні під час тра­ди­цій­ної оран­ки. Це до­зво­ляє ра­ні­ше по­сі­я­ти культуру, зав­дя­ки чо­му ро­сли­на всти­гає сфор­му­ва­ти­ся й успі­шно пе­ре­жи­ти по­су­ху. Крім того, зав­дя­ки Mzuri Pro-Till ґрун­ти біль­ше за­хи­ще­ні від еро­зій, а сніг дов­ше за­три­му­є­ться на по­лях, зво­ло­жу­ю­чи по­сі­ви. За один про­хід те­хні­ка Mzuri ство­рює іде­аль­не се­ре­до­ви­ще для подаль­шо­го рів­но­мір­но­го про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня та роз­ви­тку май­бу­тньо­го вро­жаю.

ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЯ PRO-TIL

Бренд MZURI — зна­ний єв­ро­пей­ський ви­ро­бник ма­шин для сму­го­во­го зем­ле­роб­ства, що не ма­ють ана­ло­гів у ви­ро­щу­ван­ні, оброб­ці й то­чно­сті сів­би. Ця те­хні­ка, як кажуть ек­спер­ти, на­че роллс-ройс се­ред ін­ших ав­то. Ще б пак! Із Mzuri Pro-Til кількість про­хо­дів вда­є­ться ско­ро­ти­ти до мі­мі­ні­му­му. Ця те­хно­ло­гія на­стіль­ки уні­вер­саль­на, що за­без­пе­чує по­сів без­по­се­ре­дньо у стер­ню за мі­ні­маль­ної куль­ти­ва­ції або на­віть без неї.

Кон­стру­кція ґрун­то­об­ро­бно-по­сів­ної системи MZURI Pro-Til дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти за один про­хід усі агро­те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції, вклю­чно з під­го­тов­кою на­сін­нє­во­го ло­жа, сів­бою, усу­ва­н­ням по­ві­тря­них ки­шень і вне­се­н­ням до­брив під на­сі­н­ня. Ке­ру­ва­н­ня по­сі­вом здій­сню­є­ться за допомогою комп’юте­ра, яким осна­ще­ний агре­гат. Він має за­па­тен­то­ва­ну си­сте­му то­чно­го кон­тро­лю гли­би­ни ви­сі­ву й зда­тний обро­бля­ти «смуж­ки» аж до 30 см углиб (це ду­же до­бре для рі­па­ку). При­чо­му є на­віть опція муль­ти­сів­би, тоб­то одно­ча­сно мо­жна за­сі­я­ти два або біль­ше ви­дів ро­слин, наприклад рі­пак із лю­цер­ною. До того ж MZURI впо­ра­є­ться із зав­да­н­ням, на­віть якщо по­ле вщент укри­те по­жнив­ни­ми реш­тка­ми. Їх на ходу роз­рі­зає й пе­ре­ме­лює спе­ці­аль­ний при­стрій. Отож по­дрі­бне­на со­ло­ма віль­но осі­дає в між­ря­д­дях і там рів­но­мір­но роз­кла­да­ти­ме­ться, слу­гу­ю­чи ро­сли­нам чу­до­вим ор­га­ні­чним до­бри­вом.

Про­хо­дя­чи по­лем, ця над­зви­чай­но про­ду­ктив­на ма­ши­на не утво­рює на по­верх­ні ве­ли­ких гру­до­чок, а на обро­бле­них смуж­ках — трі­щин і гли­бо­ких щі­лин. До того ж не­має жо­дної потреби у по­пе­ре­дньо­му про­ве­ден­ні оран­ки. Ко­жна на­сі­ни­на по­тра­пляє в до­бре роз­пу­ше­ний і зба­га­че­ний ки­снем і во­ло­гою ґрунт. Окрім того, ство­рю­ю­ться умо­ви для лег­шо­го про­ни­кне­н­ня ко­ре­не­вої системи куль­тур у глиб­ші го­ри­зон­ти за­мість роз­га­лу­же­н­ня в по­верх­не­во­му ша­рі. Осо­бли­во акту­аль­но це в за­су­шли­ві ро­ки. Крім того, змін­ні ти­пи со­шни­ків до­зво­ля­ють сі­я­ти або ж чі­тко по­се­ре­ди­ні обро­блю­ва­ної сму­ги, або ж по всій її ши­ри­ні. Зда­тність до сів­би (за ви­бо­ром) у вузь­ке чи ши­ро­ке між­ря­д­дя ро­бить цей агре­гат уні­вер­саль­ним і спро­мо­жним пра­цю­ва­ти на ши­ро­ко­му спе­ктрі куль­тур. При цьо­му ро­сли­ни ма­ють змо­гу отри­му­ва­ти біль­ше со­ня­чно­го сві­тла, від­так ви­ро­ста­ють здо­ро­ві­ші й гу­сті­ші, що ве­де до пі­дви­ще­н­ня вро­жай­но­сті.

ІН­ЖИ­НІ­РИНГ ВІД MZURI

Основ­ні ву­зли та ме­ха­ні­зми Mzuri Pro-Til — це ґрун­то­об­ро­бна ча­сти­на, бун­кер для на­сі­н­ня й до­брив і ви­сів­на ча­сти­на. Ґрун­то­об­ро­бна ча­сти­на Mzuri Pro-Til вклю­чає роз­рі­зні зуб­ча­сті ди­ско-ла­пи з со­шни­ком до­брив, опор­ні ко­ле­са, змін­ні ви­сів­ні со­шни­ки, при­ко­чу­валь­ні ко­ле­са. Бун­кер роз­ра­хо­ва­ний на на­сі­н­ня і до­бри­ва, а ви­сів­на ча­сти­на — на вста­нов­ле­н­ня трьох ти­пів со­шни­ків що до­зво­ляє агре­га­ту за­сі­я­ти як зер­но­ві, так і те­хні­чні куль­ту­ри.

При­чі­пний агре­гат Pro-Til 3Т має 3 м ро­бо­чої ши­ри­ни й 9 по­сів­них ря- дів. Мі­жо­сьо­ва від­стань між сму­га­ми обро­бі­тку: 33,3 см при сів­бі рі­па­ку чи сої. При сів­бі зер­но­вих по­слі­дов­но —12,5 см і 18 см та 66,6 — при сів­бі ку­ку­ру­дзи й со­ня­шни­ку.

Pro-Til 4 Т має 4 м ро­бо­чої ши­ри­ни, 11 по­сів­них ря­дів. Мі­жо­сьо­ва від­стань по­між сму­га­ми обро­бі­тку при по­сі­ві рі­па­ку чи сої за­ли­ша­є­ться 33,3 см, зер­но­вих — 12,5 і 18 см, а от при сів­бі ку­ку­ру­дзи і со­ня­шни­ку збіль­шу­є­ться — до 72 см. Від­по­від­но ви­ни­кає по­тре­ба у тра­кто­рі біль­шої по­ту­жно­сті — до 300 к. с

Се­рія Pro-Til Select дає змо­гу обро­бля­ти грунт, ви­би­ра­ю­чи ши­ри­ну між­ря­д­дя. Це осо­бли­во під­хо­дить для ку­ку­ру­дзи, рі­па­ку, бо­бо­вих, а та­кож цукро­вих бу­ря­ків та ін­ших куль­тур. При­чі­пні агре­га­ти ці­єї се­рії є з ро­бо­чою ши­ри­ною 3,4 і 6 м.

Ком­па­нія Mzuri про­по­нує уні­каль­ну си­сте­му, ко­тра мо­же здій­сни­ти пе­ре­во­рот у зем­ле­роб­стві України.

Те­пер сло­во за агра­рі­я­ми. Бри­тан­ський ви­ро­бник має пред­став­ни­цтво в Укра­ї­ні — у Хри­сти­нів­ці на Чер­ка­щи­ні. А в Жа­шків­сько­му ра­йо­ні, вже не один рік успі­шно обро­бляє ни­ву за те­хно­ло­гі­єю Mzuri Pro-Til агро­го­спо­дар­ство «Степ». Пе­ре­ко­на­ли­ся в пе­ре­ва­гах стрип-тілл за бри­тан­ською си­сте­мою й у се­лі Со­бо­лів­ка на Він­нич­чи­ні, і в ба­га­тьох ін­ших фермерських го­спо­дар­ствах, де обро­бля­ють зем­лю і сі­ють за допомогою агре­га­тів Mzuri. Ко­жен, хто пра­гне го­спо­да­рю­ва­ти, пі­клу­ю­чись і про ро­дю­чу ни­ву для на­щад­ків, теж має та­кий шанс. Із брен­дом, що не боїться сер­йо­зних ви­кли­ків і ство­рює справ­ді ефе­ктив­ну те­хні­ку для ефе­ктив­но­го зем­ле­роб­ства.

1. До­да­тко­вий пе­ре­дній диск роз­рі­зає щіль­ний по­крив по­жнив­них ре­шток

2. Ав­то­ма­ти­чне по­вер­не­н­ня ве­ду­чо­го зуб­ця за­без­пе­чує до­брий розвиток ко­ре­не­вої системи й очи­щає по­сів­ну сму­гу від по­верх­не­вих по­жнив­них ре­шток

3. Ді­а­па­зон роз­мі­ще­н­ня до­брив під на­сі­н­ням змен­шує по­тре­бу до­брив і за­без­пе­чує ран­ню до­сту­пність по­жив­них ре­чо­вин

4. Роз­та­шу­ва­н­ня при­ко­чу­валь­них ко­ліс у ша­хо­во­му по­ряд­ку за­по­бі­гає утво­рен­ню по­ві­тря­них ки­шень у роз­пу­ше­них сму­гах.

5. Іде­аль­ний кон­такт на­сі­н­ня з ґрун­том до­ся­га­є­ться зав­дя­ки гі­драв­лі­чно­му ти­ску на ко­жен окре­мий на­сін­нє­вий ва­лик

6. Ін­ди­ві­ду­аль­но від­ре­гу­льо­ва­на гли­би­на ко­жно­го на­пів­пнев­ма­ти­чно­го со­шни­ка то­чно кон­тро­лює ви­сів на­сі­н­ня.

7 Гі­драв­лі­чне ре­гу­лю­ва­н­ня ти­ску бо­ро­ни за­без­пе­чує одна­ко­ву гли­би­ну на­сін­нє­во­го ло­жа.

Во­ло­ди­мир Ге­ра­си­мен­ко (ди­ре­ктор ФГ «Ге­ра­си­мен­ко»,) роз­по­від­ає, що в обро­бле­но­му за те­хно­ло­гі­єю стрип-тілл грун­ті ко­ре­не­ва си­сте­ма про­са­пних куль­тур кра­ще роз­ви­ва­є­ться і лег­ше про­ни­кни­кає у глиб­ші во­до­но­сні го­ри­зон­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.