Пе­ре­ва­ги PRO-Til обро­бі­тку

AgroMarket - - ТОЧКА РОСТУ -

• Рів­но­мір­ні схо­ди по всьо­му по­лю

• Сво­є­ча­сне за­сто­су­ва­н­ня гер­бі­ци­ду стає лег­ко­до­сту­пним

• Дає змо­гу опти­мі­зу­ва­ти витрати ре­сур­сів

• За­по­бі­гає ущіль­нен­ню ґрун­ту та його еро­зії

• Си­сте­ма то­чно­го ви­сі­ву до­зво­ляє рік у рік ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ті са­мі по­сів­ні смуж­ки

• Пу­хкі­ша стру­кту­ра ґрун­ту зав­дя­ки зба­га­чен­ню ки­снем, ко­ри­сни­ми ре­чо­ви­на­ми, гу­му­сом і во­ло­гою. Бі­о­ло­гі­чний стан еко­си­сте­ми по­лі­пшу­є­ться, оскіль­ки акти­ві­зу­є­ться жит­тє­ді­яль­ність мі­кро­ор­га­ні­змів

• У той час ко­ли тра­ди­цій­на оран­ка ге­кта­ра три­ває до 3 го­дин і потребує близь­ко 24 л паль­но­го, Mzuri PRO-Тill на це по­трі­бно ли­ше 0,4 го­ди­ни та 15–18 л паль­но­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.