Ефе­ктив­ність. Уні­вер­саль­ність. Про­ду­ктив­ність

КОМ­ПА­НІЯ «ЦЕППЕЛІН УКРА­Ї­НА» ПРО­ВЕ­ЛА ДЕМОНСТРАЦІЮ ТЕ­ХНІ­КИ НА ПО­ЛЯХ ОДЕЩИНИ

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ -

Те­хні­ці, яку де­мон­стру­ва­ла ком­па­нія «Цеппелін Укра­ї­на», до­ве­ло­ся скла­да­ти своє­рі­дний іспит на полі CФГ «Ко­лос» (Оде­ська обл., Біл­го­род-Дні­стров­ський р-н, с. Ма­ра­злі­їв­ка). І скла­ли його на від­мін­но.

Сі­я­ти рі­пак до­ве­ло­ся на не­о­бро­бле­но­му полі з по­жнив­ни­ми реш­тка­ми від по­пе­ре­дни­ка — ози­мої пше­ни­ці. Скла­дні по­су­шли­ві умо­ви Одещини до­пов­ни­ли те­стом для те­хні­ки в си­ту­а­ції під­ви­ще­ної во­ло­го­сті ґрун­ту — ча­сти­на по­ля була спе­ці­аль­но зво­ло­же­на. Трактор з агре­га­том пра­цю­вав по ущіль­не­но­му, су­хо­му ґрун­ті, а в де­яких мі­сцях – на зво­ло­же­но­му. Ро­бо­та тра­кто­ра та по­сів­но­го ком­пле­ксу в умо­вах під­ви­ще­ної во­ло­го­сті ґрун­ту була одним із основ­них зав­дань, яке ви­су­ну­ло го­спо­дар­ство СФГ «Ко­лос» пе­ред ком­па­ні­єю «Цеппелін Укра­ї­на». Насамперед це була пе­ре­вір­ка мо­жли­во­сті які­сної сів­би ма­те­рі­а­лу в рі­зних скла­дних по­го­дних умо­вах. Із цим зав­да­н­ням ко­лі­сний трактор Fendt 936 Vario з по­сів­ним ком­пле­ксом Bourgault 3720 та бун­ке­ром 6350 об’ємом 12 000 л впо­рав­ся від­мін­но.

Ура­хо­ву­ю­чи скла­дність зав­да­н­ня, ком­па­нія «Цеппелін Укра­ї­на» пред­ста­ви­ла на де­мо­по­каз трактор Fendt 936 Vario в екс­клю­зив­ній ком­пле­кта­ції Profi+ та ши­ро­ко­за­хва­тну ди­ско­ву сі­вал­ку Bourgault 3720 із при­чі­пним бун­ке­ром Bourgault.

Та­ка ком­бі­на­ція по­кли­ка­на за­без­пе­чи­ти ма­кси­маль­но то­чну й рів­но­мір­ну сів­бу не­за­ле­жно від по­го­дних умов, збе­рег­ти за­па­си во­ло­ги у ґрун­ті й за­без­пе­чи­ти ма­кси­маль­ну еко­но­мію витрати па­ли­ва. Не­за­ле­жни­ми оці­ню­ва­ча­ми ста­ли агра­рії, які від­ві­да­ли демонстрацію.

На полі з ну­льо­вим обро­бі­тком ґрун­ту пра­цю­ва­ла те­хні­ка ві­до­мо­го ка­над­сько­го ви­ро­бни­ка. Про­від­ни­ми аспе­кта­ми ви­про­бу­вань бу­ли швид­кість ро­бо­ти, рів­но­мір­ність і гли­би­на за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня, а та­кож сту­пінь його трав­мо­ва­но­сті у про­це­сі ви­сі­ва­н­ня.

По­сів­ні ком­пле­кси Bourgault («Бур­го») ві­до­мі се­ред укра­їн­ських агра­рі­їв, яким по­трі­бна ви­со­ко­про­ду­ктив­на те­хні­ка, ада­пто­ва­на до рі­зних те­хно­ло­гій і до най­важ­чих по­льо­вих умов. Мі­цна ра­ма, до­ста­тня ши­ри­на за­хва­ту, уні­каль­на кон­стру­кція со­шни­ків у по­єд­нан­ні з великими ко­ле­са­ми да­ють змо­гу без­пе­ре­бій­но пра­цю­ва­ти в умо­вах во­ло­го­сті й по­су­хи, ско­ро­чу­ю­чи тер­мін по­сів­них ро­біт.

Мо­дель 3720 — пред­став­ник но­во­го по­ко­лі­н­ня по­сів­ної те­хні­ки ком­па­нії. Агре­гат отри­мав низ­ку те­хні­чних рі­шень для ста­біль­но­сті гли­би­ни за­кла­да­н­ня на­сі­н­ня та ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу, не­зва­жа­ю­чи на ши­ри­ну за­хва­ту — до 21,3 м!

«Осо­бли­ві­стю сі­вал­ки є те, що роз­ро­бля­ла­ся во­на для ро­бо­ти по ну­льо­вій те­хно­ло­гії, а та­кож те, що те­хно­ло­гія по­да­чі по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу з бун­ке­ра до со­шни­ка спро­е­кто­ва­на так, аби не по­шко­джу­ва­ти на­сі­ни­ни», — за­ува­жує ме­не­джер із про­да­жу сіль­гос­пте­хні­ки Ві­та­лій Бут.

Як роз­по­вів ме­не­джер із роз­ви­тку но­вих на­пря­мів бі­зне­су Дми­тро Ба­ра­нов, на цій де­мон­стра­ції ком­па­нія «Це­пе­лін Укра­ї­на» пре­зен­ту­ва­ла ко­лі­сний трактор Fendt 936 Vario в ін­ди­ві­ду­аль­но­му за­во­ду Fendt, трактор та­кож осна­ще­но без­сту­пін­ча­стою ко­роб­кою пе­ре­дач Vario, що за­без­пе­чує най­кра­щий ко­е­фі­ці­єнт ро­бо­чої швид­ко­сті 8–16 км/год в полі, ви­со­ко­про­ду­ктив­ним на­со­сом гі­драв­лі­ки по­ту­жні­стю в 205 л/хв, не­за­ле­жним амор­ти­за­цій­ним мо­стом з ам­плі­ту­дою ходу під­ві­ски до 30 см, ка­бі­ною на трьох пнев­мо­а­мор­ти­за­то­рах, пнев­ма­ти­чною галь­мів­ною си­сте­мою з ком­пре­со­ром. Та­кож трактор має найкраще ба­ла­сту­ва­н­ня у сво­є­му кла­сі по­ту­жно­сті.

Трактор уком­пле­кто­ва­но та­ки­ми екс­клю­зив­ни­ми роз­роб­ка­ми:

• ре­вер­сив­ний вен­ти­ля­тор, який за­без­пе­чує ефе­ктив­не очи­ще­н­ня ра­ді­а­то­ра в най­скла­дні­ших умо­вах праці на полі;

• про­гра­мо­ва­на ав­то­ма­ти­чна роз­во­ро­тна сму­га Variotronic TI, що сут­тє­во по­лег­шує й опти­мі­зує ро­бо­ту ме­ха­ні­за­то­ра зав­дя­ки ав­то­ма­ти­чно­му про­гра­му­ван­ню при­чі­пних і на­ві­сних агре­га­тів;

• ав­то­пі­лот VarioGuide Trimble RTK із мо­жли­ві­стю то­чно­сті до ±2 см;

• он­лайн без­про­від­на си­сте­ма пе­ре­да­чі да­них че­рез мо­біль­ний зв’язок VarioDocPro, яка до­зво­ляє вла­сни­ку бі­зне­су чи го­лов­но­му ін­же­не­ру від­слід­ко­ву­ва­ти та зні­ма­ти дані в он­лайн-ре­жи­мі з мо­біль­но­го те­ле­фо­ну чи комп’юте­ра.

Для до­да­тко­во­го ком­фор­ту вста­нов­ле­но хо­ло­диль­ник для охо­ло­дже­н­ня на­по­їв, фір­мо­вий ки­лим, м’яке си­ді­н­ня по­мі­чни­ка опе­ра­то­ра, під­став­ка під те­ле­фон і ма­гні­то­ла.

Для ре­а­лі­за­ції по­тен­ці­а­лу тра­кто­ра не­дар­ма бу­ло обра­но по­сів­ний ком­плекс Bourgault 3720. Ма­ю­чи уні­каль­ний одно­ди­ско­вий со­шник і не­за­ле­жну па­ра­ле­ло­грам­ну під­ві­ску із си­сте­мою гі­драв­лі­чно­го кон­тро­лю на ходу, ця си­сте­ма ада­пту­є­ться до будь-яких умов ро­бо­ти й до­зво­ляє легко про­хо­ди­ти на­дмір­но зво­ло­же­ні ді­лян­ки по­ля, змен­шу­ю­чи тиск при­ко­чу­ва­н­ня без змен­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті та на­дмір­ної витрати па­ли­ва.

Кіль­ка го­дин ро­бо­ти те­хні­ки в полі під­твер­ди­ли ре­ко­мен­да­ції екс­пер­тів ком­па­нії «Цеппелін Укра­ї­на» й на­о­чно про­де­мон­стру­ва­ли ви­со­ку ефе­ктив­ність ці­єї ком­пле­кта­ції тра­кто­ра та пе­ре­ва­ги ка­над­сько­го по­сів­но­го ком­пле­ксу Bourgault 3720 ра­зом із при­чі­пним бун­ке­ром 6350, об’ємом 12 000 л. Агра­рії ре­гіо­ну, які бу­ли при­су­тні на де­мо­по­ка­зі, бу­ли за­до­во­ле­ні результатами ро­бо­ти.

«Ре­зуль­та­том де­мон­стра­ції сі­вал­ки Bourgault і тра­кто­ра Fendt на на­шо­му полі ми за­до­во­ле­ні, — ка­же го­ло­ва СФГ «Ко­лос» Бо­рис Юре­скул. — Це пер­спе­ктив­на й ефективна для нашої клі­ма­ти­чної зони те­хно­ло­гія — із мі­ні­маль­ним обро­бі­тком ґрун­ту. На по­ка­зі була зро­бле­на мі­ні­мал­ка тур­бо­ма­ксом. І ми пла­ну­є­мо на та­ко­му обро­бі­тку за­сі­я­ти рі­па­ком 30–40% пло­щі. З ком­па­ні­єю «Цеппелін Укра­ї­на» ми спів­пра­цю­є­мо вже три ро­ки, ра­ні­ше ку­пу­ва­ли у них трактор Challenger MT865C і ду­же за­до­во­ле­ні його ро­бо­тою в полі. Ком­па­нія ло­яль­на, має свій сер­віс, який фун­кціо­нує на­ле­жним чи­ном».

ко­льо­рі блек­бью­ті й екс­клю­зив­ній ком­пле­кта­ції Profi+. Перший трактор у чор­но­му ко­льо­рі за­ве­зе­но офі­цій­ним ди­ле­ром в Укра­ї­ну. Крім стан­дар­тної ком­пле­кта­ції, до якої вхо­дить екс­клю­зив­на роз­роб­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.