Фі­ло­со­фія «ор­га­нік»

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Є два про­ти­ле­жних по­гля­ди на ор­га­ні­чне сіль­го­спви­ро­бни­цтво: 1) це но­вий вид бі­зне­су, над­при­бу­тко­вий, що ве­де спо­жи­ва­чів шля­хом здо­ров’я; 2) це ли­ше вда­лий мар­ке­тин­го­вий хід. Осо­би­сто я рід­ко при­стаю на чу­жу по­зи­цію — на­ма­га­ю­ся фор­му­ва­ти свою, що ба­зу­є­ться на фа­ктах і ци­фрах Ци­фри, фа­кти й порт­рет спо­жи­ва­ча

Остан­ні кіль­ка ро­ків у нас фан­та­сти­чно роз­ви­ва­є­ться ри­нок вла­сної ор­га­ні­чної про­ду­кції. Ви, можливо, теж ку­пу­є­те ор­га­ні­чні со­ки, си­ри, яго­ди, чаї. Хоча ве­ли­кий від­со­ток та­ко­го то­ва­ру, як і ра­ні­ше, йде за кор­дон. І хоча ор­га­ні­ка — це ли­ше 2% укра­їн­сько­го рин­ку хар­чу­ва­н­ня, втім, її ви­ро­бни­цтво де­мон­струє фан­та­сти­чне зро­ста­н­ня — 2500%.

Основ­ні по­ста­чаль­ни­ки — ор­га­ні­чні фер­ме­ри, яких в нас по­над 200. Ко­жен дру­гий екс­пор­тує про­ду­кцію, а 50 — чи­сті екс­пор­те­ри (тоб­то не су­мі­ща­ють ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво з так зва­ним тра­ди­цій­ним). Ге­о­гра­фія та про­по­но­ва­ний «про­ду­кто­вий ко­шик» ор­га­ні­ки в Укра­ї­ні — ве­ли­че­зні. Ни­ні легко мо­жна при­дба­ти фру­кти й зе­лень, мо­ло­чні про­ду­кти (вклю­чно з ко­зя­чим і ко­ров’ячим мо­ло­ком), мед, ков­ба­си, зер­но­ві, бо­бо­ві, олію та вер­шко­ве ма­сло, яй­ця, 100% на­ту­раль­ні со­ки, м’ясо пти­ці, овець, це­са­рок і фа­за­нів, яго­ди й ово­чі, дже­ми та по­ви­дло і на­віть та­кий де­що не­спо­ді­ва­ний про­дукт, як ко­но­плі (си­ро­ви­ну для ви­го­тов­ле­н­ня одя­гу), а та­кож льон. Що ж до ор­га­ні­чної ко­сме­ти­ки, то ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки про­по­ну­ють вель­ми ши­ро­ку лі­ній­ку — за­со­би до­гля­ду за ті­лом, облич­чям, во­лос­сям, зу­бні па­сти, де­ко­ра­тив­ну ко­сме­ти­ку. Осо­бли­во рі­зно­ма­ні­тна й по­пу­ляр­на ди­тя­ча лі­нія ко­сме­ти­ки.

Крім того, ши­ро­ко пред­став­ле­на ор­га­ні­ка для «чи­сто­ти осе­лі», одяг і текс­тиль, за­со­би гі­гі­є­ни, ди­тя­чі ігра­шки. Де­які з про­ду­ктів ма­ють свої окре­мі ні­ші, які їх ви­ро­бни­ки по­сі­ли ще до на­ста­н­ня бу­му ор­га­ні­ки у сві­ті. Взя­ти, при­мі­ром, натуральне ми­ло чи ко­сме­ти­чні ма­ски. В ме­шкан­ців ве­ли­ких міст ду­же по­пу­ляр­ні так зва­ні еко-сум­ки, що за­мі­ню­ють пла­сти­ко­ві па­ке­ти (це, з одно­го бо­ку, тур­бо­та про дов­кі­л­ля, а з дру­го­го — еко­но­мія).

Той чи той про­дукт легко при­дба­ти в ін­тер­нет-ма­га­зи­ні, крам­ни­ці, що під­три­мує ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво, чи на­пря­му в по­ста­чаль­ни­ка. Ін­фра­стру­кту­ру на рин­ку на­ла­го­дже­но. І якщо ви­ро­бни­ки про­ду­кто­вої ор­га­ні­ки ре­а­лі­зу­ють свою про­ду­кцію ча­сті­ше че­рез по­се­ре­дни­ків (че­рез що сут­тє­во зро­стає ці­на), то ви­ро­бни­ки ор­га­ні­чної ко­сме­ти­ки на­да­ють пе­ре­ва­гу ре­а­лі­за­ції че­рез ін­тер­нет-ма­га­зи­ни та пе­ре­сил­ку або ж вза­га­лі вклю­ча­ють в па­кет об­слу­го­ву­ва­н­ня кур’єр­ську до­став­ку.

Окрім того, у ви­ро­бни­ків ор­га­ні­чної про­ду­кції є вла­сна ва­жли­ва кон­це­пція про­да­жу то­ва­рів. За­зви­чай ча­сти­ну при­бу­тку від ре­а­лі­за­ції во­ни пе­ре­ра­хо­ву­ють у фон­ди до­по­мо­ги тва­ри­нам чи в еко­ло­гі­чні ор­га­ні­за­ції. Цей пси­хо­ло­гі­чний аспект теж грає на ко­ристь ор­га­ні­ки. Основ­на гру­па спо­жи­ва­чів хар­чо­вої ор­га­ні­ки — си­ро­ї­ди, ве­ге­та­рі­ан­ці й ве­га­ни, мо­ло­ді по­друж­жя з маленькими ді­тьми, пен­сіо­не­ри, а та­кож ті, хто до­три­му­є­ться здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя, еко-лю­би­те­лі. Ко­сме­ти­чну ор­га­ні­ку тра­ди­цій­но ку­пу­ють са­ло­ни та про­фі ін­ду­стрії кра­си, ве­ге­та­рі­ан­ці та ве­га­ни.

Ви­мо­ги до ви­ро­бни­цтва

Ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво в Укра­ї­ні ні­ко­ли ні­ку­ди не ще­за­ло. Про­сто з ча­сом за­про­ва­дже­н­ня но­ві­тніх те­хно­ло­гій при-

зве­ло до більш рен­та­бель­но­го, але менш на­ту­раль­но­го ви­ро­бни­цтва. Все за­ле­жа­ло від того, який шлях обра­ло для себе сіль­госп­під­при­єм­ство у ви­ро­щу­ван­ні й пе­ре­роб­ці про­ду­кції. У ра­зі з ор­га­ні­кою — цей шлях ду­же ви­тра­тний. Ду­же ба­га­то «не мо­жна».

Не мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти отру­то­хі­мі­ка­ти для бо­роть­би з бур’яна­ми, шкі­дни­ка­ми та хво­ро­ба­ми ро­слин, а та­кож мін­до­бри­ва син­те­ти­чно­го по­хо­дже­н­ня, за­хист ро­слин здій­сню­є­ться пре­па­ра­та­ми на­ту­раль­но­го по­хо­дже­н­ня, а ґрунт і ро­сли­ни піджив­лю­ють ор­га­ні­чни­ми до­бри­ва­ми.

Не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ГМО. Ви­ро­щу­ю­чи ху­до­бу, не мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти сти­му­ля­то­ри ро­сту, гор­мо­ни й антибіотики, а для лі­ку­ва­н­ня тва­рин слід по­слу­го­ву­ва­ти­ся ли­ше про­фі­ла­кти­чни­ми за­со­ба­ми та го­мео­па­ти­чни­ми пре­па­ра­та­ми. Окрім того, вся те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня жорс­тко ре­гу­лю­є­ться стан­дар­том (чи пра­ви­ла­ми), а са­ме ви­ро­бни­цтво про­хо­дить сер­йо­зну про­це­ду­ру сер­ти­фі­ка­ції.

В ор­га­ні­чної ко­сме­ти­ки — теж свої ви­мо­ги й осо­бли­во­сті. Че­рез від­су­тність син­те­ти­чних барв­ни­ків ця ко­сме­ти­ка за­зви­чай або про­зора, або бі­ло­го ко­льо­ру з лег­ки­ми при­ро­дни­ми від­тін­ка­ми. Шам­пу­ні й ми­ло не ма­ють пи­шної пі­ни. Від­ду­шок теж не­має, то­му від­чу­ва­ти­ме­ться су­міш за­па­хів трав і олій, які ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли у ви­ро­бни­цтві про­ду­кту.

Нор­ма­тив­но-пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­ки на на­ших те­ре­нах здій­сню­є­ться по­ло­же­н­ня­ми За­ко­ну України «Про ви­ро­бни­цтво й обіг ор­га­ні­чної сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції і си­ро­ви­ни» від 3 вересня 2013 року. Закон вка­зує, що ви­ро­бля­ти та­ку про­ду­кцію (си­ро­ви­ну) мо­же фі­зи­чна чи юри­ди­чна осо­ба, ко­тра отри­ма­ла оцін­ку від­по­від­но­сті сво­го ви­ро­бни­цтва, має від­по­від­ний сер­ти­фі­кат і вклю­че­на в ре­єстр ви­ро­бни­ків (що­прав­да, з ре­є­стром по­ки що є пев­ні про­бле­ми).

Сер­ти­фі­ка­ція

Ви­ро­бни­ки ор­га­ні­ки отри­му­ють сер­ти­фі­ка­ти Есо­сert і «Ор­га­нік». Стан­дарт Есо­сert — відповідальність одно­ймен­но­го де­пар­та­мен­ту Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства Фран­ції (його ді­яль­ність ре­гу­лю­є­ться там­те­шнім за­ко­но­дав­ством), що кон­тро­лює ви­ро­бни­цтво й сер­ти­фі­ка­цію від­по­від­них хар­чо­вих про­ду­ктів, ко­сме­ти­ки, мий­них за­со­бів, пар­фу­ме­рії й текс­ти­лю. На­яв­ність та­ко­го сер­ти­фі­ка­та озна­чає, що: • в про­ду­кті не­має ін­гре­ді­єн­тів тва

рин­но­го по­хо­дже­н­ня; • мі­ні­мум 95% усіх ін­гре­ді­єн­тів —

при­ро­дно­го по­хо­дже­н­ня; • мі­ні­мум 50% ро­слин, що вхо­дять до скла­ду, — з еко­ло­гі­чно чи­стих план­та­цій (BIO); • на ви­ро­бни­цтві до­три­му­ю­ться ви­мог що­до ви­ки­дів, від­хо­дів, транс­пор­ту­ва­н­ня, са­ні­тар­но-гі­гі­є­ні­чних норм; • ви­ро­бни­цтво та скла­ду­ва­н­ня здій­сню­ю­ться від­по­від­но до су­во­рих еко­ло­гі­чних ви­мог; • для оброб­ки ма­шин, єм­но­стей

і та­ри не за­сто­со­ву­є­ться хлор. Пе­ре­вір­ку за стан­дар­том Есо­сert здій­сню­ють що­ро­ку, а якщо є по­ру­ше­н­ня, то сер­ти­фі­кат від­кли­ка­ють. Ске­пти­ки ча­сто за­ува­жу­ють, що са­ме та­кий ре­жим пе- ре­ві­рок до­зво­ляє ви­ро­бни­кам від­хо­ди­ти від стан­дар­ту ви­ро­бни­цтва й ви­да­ва­ти не­які­сний про­дукт під ви­дом ор­га­нік. Про­те в ін­тер­не­ті ме­ні не вда­ло­ся зна­йти жо­дної скар­ги на якість ор­га­ні­чної про­ду­кції, а то­му фа­кти­чно під­твер­ди­ти цю дум­ку не мо­жу.

В Укра­ї­ні ін­спе­кцію та сер­ти­фі­ка­цію ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва здій­снює ТОВ «Ор­га­нік стан­дарт», ство­ре­не в рам­ках укра­ї­но-швей­цар­сько­го про­е­кту в 2007 році. На сайті ком­па­нії є вся ін­фор­ма­ція про ви­мо­ги до ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва як в Укра­ї­ні, так і у кра­ї­нах Єв­ро­пи. Крім того, є он­лайн-фор­ма, за­пов­нив­ши яку, мо­жна за­мо­ви­ти по­слу­ги із сер­ти­фі­ка­ції чи ін­спе­кції ви­ро­бни­цтва.

Та­кож у гру­дні 2015 року Міністерство аграр­ної політики й про­до­воль­ства України ви­да­ло на­каз «Про за­твер­дже­н­ня дер­жав­но­го ло­го­ти­пу для ор­га­ні­чної про­ду­кції (си­ро­ви­ни)» №495. Отож те­пер мо­же­мо ві­зу­аль­но ви­рі­зня­ти та­кий то­вар.

За укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством дер­жав­ний ло­го­тип мо­же бу­ти на­не­се­ний на будь-яку упа­ков­ку, ети­ке­тку (сті­кер), спо­жив­чу та­ру, яр­лик, проб­ку, ли­сто­к­вкла­диш, по­ві­дом­ле­н­ня, ін­ші еле­мен­ти упа­ков­ки, які су­про­во­джу­ють ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво.

Пер­спе­кти­ви

Бум ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва стрім­ко охо­плює світ. У 2016–2017 рр., за ста­ти­сти­кою, об­ся­ги рин­ку ли­ше сер­ти­фі­ко­ва­ної ор­га­ні­чної про­ду­кції пе­ре­ви­щать 100 млрд до­ла­рів. Укра­ї­на — на 11-му мі­сці се­ред єв­ро­пей­ських кра­їн за ви­ро­бни­цтвом ор­га­ні­чних про­ду­ктів і на 5-му — за на­ро­щу­ва­н­ням ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва.

До­хі­дність ор­га­ні­чно­го бі­зне­су по­ки що ду­же ви­со­ка. Хоча у цьо­му пи­тан­ні зно­ву вар­то роз­ді­ли­ти про­ду­кто­вий і ко­сме­ти­чний се­гмен­ти. В ко­сме­ти­чно­му во­на ста­біль­но ви­со­ка, у про­ду­кто­во­му є пев­ні ци­кли спо­жи­ва­н­ня, які чі­тко від­би­ва­ю­ться на до­хі­дно­сті. То­му, вра­хо­ву­ю­чи ци­клі­чність спо­жи­ва­н­ня, де­ко­трі під­при­єм­ства ви­ро­бля­ють не тіль­ки ор­га­ні­ку.

Загалом, ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво — це не ли­ше стан­дар­ти й сер­ти­фі­ка­ція, а й пев­на пси­хо­ло­гія з ду­же чі­тки­ми прин­ци­па­ми, чо­ти­ри з яких (во­ни ма­ють бу­ти ви­ко­ри­ста­ні ра­зом) ста­нов­лять осно­ву ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва: прин­цип здо­ров’я, прин­цип еко­ло­гії, прин­цип спра­ве­дли­во­сті, прин­цип тур­бо­ти.

Прин­цип здо­ров’я по­ля­гає в то­му, що ор­га­ні­чне го­спо­да­рю­ва­н­ня має по­лі­пшу­ва­ти здо­ров’я людини, ро­сли­ни та пла­не­ти загалом.

Прин­цип еко­ло­гії — все ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво ба­зу­є­ться на еко­ло­гі­чних си­сте­мах і ци­клах.

Прин­цип спра­ве­дли­во­сті озна­чає по­ва­гу до людини й гло­баль­но до при­ро­ди.

Прин­цип тур­бо­ти — пі­клу­ва­н­ня про ни­ні­шній і май­бу­тній стан дов­кі­л­ля.

Ви ко­лись за­ми­слю­ва­ли­ся про те, яки­ми прин­ци­па­ми по­слу­го­ву­ю­ться ви­ро­бни­ки ва­шої улю­бле­ної ко­пче­ної ков­ба­си чи плав­ле­но­го сир­ка? Ось ія —не за­ми­слю­ва­ла­ся. А шко­да…

Ан­же­лі­ка ЛІВІЦЬКА, стар­ший юрист Dentons

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.