Пе­ре­декс­порт­не фі­нан­су­ва­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ків

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

Ко­ли під­при­єм­ствам-екс­пор­те­рам до­во­ди­ться пев­ний час збе­рі­га­ти про­ду­кцію в очі­ку­ван­ні кра­щої ці­ни, в них ча­сто ви­ни­кає по­тре­ба в обо­ро­тних ко­штах. У цьо­му ра­зі во­ни звер­та­ю­ться за бан­ків­ськи­ми кре­ди­та­ми, від­да­ю­чи в за­ста­ву основ­ні за­со­би ви­ро­бни­цтва. Про­те під фі­ксо­ва­ні (основ­ні) акти­ви — май­но­ві ком­пле­кси, не­ру­хо­мість, обла­дна­н­ня — на­ба­га­то до­ціль­ні­ше за­лу­ча­ти ко­шти не на по­то­чні витрати, а на дов­го­стро­ко­ві ін­ве­сти­цій­ні проекти для мо­дер­ні­за­ції та роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, наприклад, створення вла­сної пе­ре­роб­ки або бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­рів. На­то­мість для за­без­пе­че­н­ня по­то­чної ді­яль­но­сті ком­па­нії до про­да­жу вро­жаю опти­маль­ним ін­стру­мен­том є стру­кту­ро­ва­не пе­ре­декс­порт­не фі­нан­су­ва­н­ня склад­ських за­па­сів сіль­госп­про­ду­кції та про­ду­ктів її пе­ре­роб­ки.

Стру­кту­ру­ю­чи уго­ду за та­ким ме­ха­ні­змом, банк бе­ре в за­ста­ву то­ва­ри, що збе­рі­га­ю­ться на скла­дах. Для під­при­ємств, що ви­ро­щу­ють сіль­гос­пкуль­ту­ри, — це за­па­си зер­но­вих, зер­но­бо­бо­вих й олій­них куль­тур: пше­ни­ці, ячме­ню, рі­па­ку, ку­ку­ру­дзи, сої, на­сі­н­ня со­ня­шни­ку. Для ком­па­ній-пе­ре­ро­бни­ків — на­лив­на со­ня­шни­ко­ва, рі­па­ко­ва, со­є­ва олія, а та­кож шрот. Во­ни належать до стан­дар­тних си­ро­вин­них то­ва­рів commodities, які ко­ти­ру­ю­ться на сві­то­вих бір­жах. Тоб­то і банк, і сам агра­рій у будь-який час мо­жуть ді­зна­ти­ся їх ре­аль­ну ці­ну для оці­ню­ва­н­ня на­ле­жно­го за­без­пе­че­н­ня не­об­хі­дно­го об­ся­гу фі­нан­су­ва­н­ня.

До­пу­ска­ю­ться рі­зні умо­ви збе­рі­га­н­ня за­став­но­го то­ва­ру. Він мо­же пе­ре­бу­ва­ти як у склад­ських при­мі­ще­н­нях під­при­єм­ства-ви­ро­бни­ка, так і на території пе­ре­ван­та­жу­валь­но­го тер­мі­на­ла в пор­ту та на сер­ти­фі­ко­ва­них лі­ній­них скла­дах/еле­ва­то­рах. До­да­тко­вою пе­ре­ва­гою для по­зи­чаль­ни­ків є оформ­ле­н­ня по­двій­них склад­ських сві­доцтв, що дає змо­гу під­при­єм­ствам отри­ма­ти по­зи­ку в біль­шо­му роз­мі­рі. Так, на ко­жні 100 грн рин­ко­вої вар­то­сті зер­на чи олії, за­став­ле­них на під­ста­ві по­двій­них склад­ських сві­доцтв, Укре­ксім­банк мо­же на­да­ти до 85 грн кре­ди­ту, а без них — не біль­ше як 75, що ста­но­вить від­чу­тну рі­зни­цю за ве­ли­ких об­ся­гів уго­ди. Мо­ні­то­ринг фа­кти­чної на­яв­но­сті то­ва­рів здій­сню­є­ться від­по­від­ни­ми слу­жба­ми бан­ку або сюр­ве­єр­ною ком­па­ні­єю.

Фі­нан­су­ва­н­ня на­да­є­ться у ви­гля­ді від­нов­лю­валь­ної кре­ди­тної лі­нії стро­ком до 36 мі­ся­ців. До того ж що­ро­ку вста­нов­лю­є­ться пе­ре­р­ва в ко­ри­сту­ван­ні кре­ди­тною лі­ні­єю на мі­сяць із про­мі­жним по­га­ше­н­ням кре­ди­тної за­бор­го­ва­но­сті в пов­но­му об­ся­зі. Це так зва­ний clean up період, пов’яза­ний із за­кін­че­н­ням мар­ке­тин­го­во­го се­зо­ну та під­го­тов­кою еле­ва­то­рів і за­во­дів до но­во­го се­зо­ну: у черв­ні — для ком­па­ній, що ви­ро­щу­ють і про­да­ють зер­но­ві, у сер­пні — для під­при­ємств, що ви­ро­бля­ють і тор­гу­ють олі­єю.

При­ва­бли­ві­шою для бан­ку уго­ду кре­ди­ту­ва­н­ня зро­бить на­яв­ність у по­зи­чаль­ни­ка кон­тра­ктів на май­бу­тнє постачання то­ва­ру. Для фі­н­уста­но­ви це є до­да­тко­вою га­ран­ті­єю по­га­ше­н­ня кре­ди­ту. Однак за­ле­жно від ре­пу­та­ції та фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків ді­яль­но­сті по­зи­чаль­ни­ка існує мо­жли­вість фі­нан­су­ва­н­ня й без за­ста­ви май­но­вих прав за кон­тра­ктом, зокре­ма, ко­ли є по­тре­ба дов­ше збе­рі­га­ти зер­но на еле­ва­то­рі.

Та­ким чи­ном, стру­кту­ро­ва­не пе­ре­декс­порт­не фі­нан­су­ва­н­ня склад­ських за­па­сів сіль­госп­про­ду­кції та про­ду­ктів її пе­ре­роб­ки є зру­чні­шим про­ти зви­чай­но­го кре­ди­ту­ва­н­ня і не потребує за­ста­ви основ­них акти­вів і до­да­тко­вих до­ку­мен­тів. До того ж агра­рії мо­жуть реалізувати свій то­вар за ви­гі­дні­шою ці­ною, не тур­бу­ю­чись про брак обо­ро­тно­го ка­пі­та­лу.

Дми­тро ТАТАРКО, на­чаль­ник Управ­лі­н­ня по ро­бо­ті з під­при­єм­ства­ми АПК Укре­ксім­бан­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.