Без упе­ре­джень

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

До­слі­див­ши рин­ко­ву по­зи­цію сво­го під­при­єм­ства, ви­ро­бник має шанс її по­си­ли­ти і на­віть ство­ри­ти но­вий про­дукт

Хоч як стрім­ко роз­ви­ва­є­ться аграр­ний ри­нок, чи­ма­ло його учасників і до­сі пе­ре­бу­ва­ють в по­ло­ні сте­ре­о­ти­пів: що­до пла­ну­ва­н­ня, рин­ко­вих до­слі­джень й ана­лі­зу по­зи­цій агро­під­при­єм­ства у ви­со­ко­кон­ку­рен­тно­му се­ре­до­ви­щі. Тож, їхні спро­би ве­сти бі­знес на­га­ду­ють за­біг на дов­гу ди­стан­цію, де атле­ти одно­ча­сно штов­ха­ють ядро, стрибають у дов­жи­ну та ще й ма­ють ту­ри­сти­чні рюк­за­ки на пле­чах. То які-такі упе­ре­дже­н­ня пе­ре­шко­джа­ють сіль­го­спви­ро­бни­кам бу­ти успі­шни­ми?

Міф 1. У на­шо­му го­спо­дар­стві й без до­слі­джень усе га­разд.

Як на­справ­ді? Ро­змір­ко­ву­ю­чи та­ким чи­ном, ви­ро­бник ри­зи­кує втра­ти­ти кон­троль над си­ту­а­ці­єю. Ві­до­мо ж бо, що ви­ро­бник не впли­ває на зов­ні­шні чин­ни­ки, як-от змі­ни за­ко­но­дав­ства та по­да­тко­вої політики, ці­ни на МТР, по­го­дні умо­ви то­що. Утім, ми мо­же­мо мі­ні­мі­зу­ва­ти їх вплив на бі­знес, за­сто­со­ву­ю­чи методи агар­но­го мар­ке­тин­гу.

Міф 2. Вив­ча­ти ри­нок тре­ба ли­ше ве­ли­ким ви­ро­бни­кам.

Як на­справ­ді? До­слі­дже­н­ня по­трі­бні всім без ви­ня­тку. Що­прав­да, для ко­жно­го бі­зне­су та рин­ку, на яко­му він пра­цює, їх тре­ба проводити ін­ди­ві­ду­аль­но, вра­хо­ву­ю­чи мі­ру впливу всіх чин­ни­ків. Вча­сно зі­бра­на та про­ана­лі­зо­ва­на мар­ке­тин­го­ва ін­фор­ма­ція до­зво­ляє швид­ко пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти ви­ро­бни­цтво й утри­му­ва­ти по­зи­ції на рин­ку.

Міф 3. Ці дані не при­не­суть ні­якої ко­ри­сті.

Як на­справ­ді? Оці­ню­ва­н­ня ри­зи­ків і за­гроз, які існу­ють чи мо­жуть ви­ни­кну­ти, а та­кож ви­яв­ле­н­ня мо­жли­во­стей і пер­спе­ктив для під­при­єм­ства – вель­ми ко­ри­сна ін­фор­ма­ція. На­віть ви­пад­ко­во про­чи­та­на но­ви­на в со­ці­аль­ній ме­ре­жі, ска­жі­мо, про но­ва­ції в зем­ле­роб­стві чи про старт пер­спе­ктив­ної про­гра­ми для фер­ме­рів, зда­тна впли­ну­ти на пе­ре­біг справ на під­при­єм­стві.

Бе­зу­мов­но, пе­ре­ко­на­ти­ся в ефе­ктив­но­сті до­слі­джень (як і в слу­шно­сті вла­сних мір­ку­вань сто­сов­но да­но­го пи­та­н­ня) мо­жна тіль­ки на пра­кти­ці. От­же, чо­му б не спро­бу­ва­ти са­мо­стій­но провести не­ве­ли­чкий мо­ні­то­ринг рин­ко­вої по­зи­ції сво­го під­при­єм­ства?

Якщо по­зи­тив­не рішення прийня­то, пе­ред­усім ви­зна­ча­є­мо­ся із зав­да­н­ня­ми мо­ні­то­рин­гу.

Яка оста­то­чна мета? Щоб оці­ни­ти стан справ сво­го го­спо­дар­ства, ви­зна­чи­ти за­гро­зи, пер­спе­кти­ви, мо­жли­во­сті, вста­но­ви­ти чі­ткі ці­лі та роз­ро­би­ти план подаль­шо­го роз­ви­тку. До ре­чі, що ам­бі­тні­ші ці­лі, то біль­шо­го успі­ху мо­жна до­ся­гну­ти.

Ко­ли проводити? Якщо йде­ться про до­слі­дже­н­ня при­найм­ні один раз на рік, до­ціль­но його проводити за результатами мар­ке­тин­го­во­го або ка­лен­дар­но­го року.

Що шу­ка­ти? Ін­фор­ма­цію про стан рин­ку (ана­лі­ти­ку) — рі­вень цін, об­ся­ги екс­пор­ту та вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня, ін­фор­ма­цію про змі­ни в за­ко­но­дав­стві, ін­терв’ю з успі­шни­ми бі­зне­сме­на­ми (які ве­дуть по­ді­бний бі­знес).

Де шу­ка­ти? В ін­тер­не­ті (аграр­ні сайти та гру­пи в со­ці­аль­них ме­ре­жах, де обго­во­рю­ють фа­хо­ві про­бле­ми); у дру­ко­ва­них ви­да­н­нях (га­зе­ти й жур­на­ли); на ви­став­ках, кон­фе­рен­ці­ях, се­мі­на­рах; спіл­ку­ю­чись із пар­тне­ра­ми й по­се­ре­дни­ка­ми; ана­лі­зу­ю­чи офі­цій­ну ста­ти­сти­ку.

Ко­му ще мо­же зна­до­би­ти­ся ця ін­фор­ма­ція? Фі­нан­со­вим уста­но­вам (ко­ли ви­ро­бник звер­та­є­ться за до­да­тко­вим фі­нан­су­ва­н­ням), по­тен­цій­ним ін­ве­сто­рам, які готові вкла­сти ко­шти в сіль­го­спви­ро­бни­цтво та по­тен­цій­ним по­ку­пцям.

Як си­сте­ма­ти­зу­ва­ти дані? Ін­фор­ма­цію ма­кси­маль­но де­та­лі­зу­є­мо. Пе­ред­усім оці­ню­є­мо чин­ни­ки, що пря­мо або опо­се­ред­ко­ва­но впли­ва­ють на бі­знес, і, якщо їх не вра­ху­ва­ти, це мо­же зве­сти на­ні­вець на­віть іде­аль­ний план. Окрім на­яв­них ре­сур­сів, ін­фра­стру­кту­ри, ко­му­ні­ка­цій і те­хно­ло-

гій (це вну­трі­шні ви­ро­бни­чі чин­ни­ки) та впливу за­ко­но­дав­чих і по­да­тко­вих но­ва­цій, до­сту­пно­сті по­зи­ко­вих ко­штів і змі­ни цін на енер­го­ре­сур­си, ПММ, до­бри­ва, ЗЗР і кор­ми (це зов­ні­шні чин­ни­ки) під час та­ко­го мо­ні­то­рин­гу за­зви­чай пра­гнуть з’ясу­ва­ти рин­ко­ву по­зи­цію під­при­єм­ства. Основ­ні пи­та­н­ня — яку ні­шу та яку час­тку рин­ку за­ймає, хто основ­ні кон­ку­рен­ти по ко­жно­му ви­ду про­ду­кції та якої яко­сті їхній то­вар. Окрім того, тре­ба по­ці­ка­ви­ти­ся, чи є за­гро­за по­яви у цій ні­ші но­вих кон­ку­рен­тів і про­ду­ктів, що мо­гли б ви­ті­сни­ти вже на­яв­ні (зокре­ма, ваш), чи ви­со­ка за­ле­жність у ви­ро­бни­ка від по­ста­чаль­ни­ків і трей­де­рів.

Та­кий мо­ні­то­ринг — це ще й до­бра на­го­да по­ці­ка­ви­ти­ся, якої дум­ки спо­жи­ва­чі про якість ва­шо­го про­ду­кту, за яки­ми кри­те­рі­я­ми його оці­ню­ють і за які че­сно­ти на­да­ють са­ме йо­му пе­ре­ва­гу. Ви­яв­ле­н­ня но­вих по­треб і роз­роб­ка стра­те­гії, як їх за­до­воль­ни­ти — це сут­тє­вий крок до створення но­во­го про­ду­кту чи по­слу­ги, а можливо, й до від­кри­т­тя но­во­го рин­ку в пер­спе­кти­ві.

На­та­лія МАЄВСЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.