NOTA BENE

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

За­три­му­ють по­вер­не­н­ня ПДВ? Пи­шіть скар­ги бі­знес-ом­буд­сме­ну

Об­сто­ю­ва­ти свої права під­при­єм­цям до­по­ма­гає Рада бі­знес-ом­буд­сме­на в Укра­ї­ні. Її рішення ма­ють ре­ко­мен­да­цій­ний ха­ра­ктер. Утім, схо­же, мо­жно­влад­ці до них при­слу­ха­ю­ться. На­ра­зі 70% із 300 ви­да­них ре­ко­мен­да­цій дер­жор­га­ни ви­ко­на­ли, зокре­ма, й що­до від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ. Так, ком­па­нія — екс­пор­тер мо­ло­чних про­ду­ктів «Мо­ло­чна Сло­бо­да» звер­ну­ла­ся до Ра­ди бі­знес-ом­буд­сме­на зі скар­гою про те, що пів­то­ра року не отри­му­ва­ла від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ з бо­ку Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби у Хар­ків­ській обла­сті, хоча й не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ла­ся із цьо­го при­во­ду в ДФС. Загалом су­ма цьо­го бор­гу (з ви­чер­па­ним тер­мі­ном від­шко­ду­ва­н­ня) становила по­над 18 млн грн. Рада бі­знес-ом­буд­сме­на по­ру­ши­ла це пи­та­н­ня на зустрічі екс­пер­тної гру­пи з ДФС та з прем’єр-мі­ні­стром, і вже за тиждень пов­ну су­му за­бор­го­ва­но­сті по­вер­ну­ли. Ін­ша ком­па­нія — «Се­ле­кцій­ний центр сви­нар­ства» з Ки­їв­ської обла­сті — звер­ну­ла­ся до Ра­ди бі­знес-ом­буд­сме­на з при­во­ду за­трим­ки від­шко­ду­ва­н­ня Бі­ло­цер­ків­ською фі­скаль­ною слу­жбою по­над 3,5 млн грн ПДВ за ве­ре­сень 2015 року. Про­бле­му та­кож бу­ло бла­го­по­лу­чно ви­рі­ше­но.

Го­ро­хо­ві пер­спе­кти­ви: йде­мо на рекорд

Ва­ло­вий збір го­ро­ху цьо­го­річ очі­ку­є­ться на рів­ні 752 тис. тонн, що май­же вдві­чі пе­ре­ви­щує ана­ло­гі­чні по­ка­зни­ки 2015-го та вза­га­лі є ре­кор­дним по­ка­зни­ком за остан­ні 15 ро­ків. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба «Укра­їн­сько­го клу­бу аграр­но­го бі­зне­су». Збіль­ше­н­ня вро­жаю ці­єї куль­ту­ри зу­мов­ле­но збіль­ше­н­ням на 42% по­сів­них площ і ре­кор­дни­ми по­ка­зни­ка­ми вро­жай­но­сті на рів­ні 31,6, про­ти 21,4 ц/га у 2015 році. На­ро­щу­ва­н­ня по­сів­них площ го­ро­ху ста­ло­ся че­рез не­до­сів ози­мих куль­тур під уро­жай 2015 року та зро­ста­н­ня цін на цю культуру на вну­трі­шньо­му рин­ку. Во­дно­час спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви за­без­пе­чи­ли ре­кор­дне зро­ста­н­ня вро­жай­но­сті.

Пря­но­щі з України ма­ють по­пит на Схо­ді

За да­ни­ми ми­тної слу­жби, в пер­шо­му пів­річ­чі 2016-го екс­порт ви­ро­ще­но­го в Укра­ї­ні на­сі­н­ня ані­су, бо­дя­ну, фен­хе­лю, ко­рі­ан­дру, ягід ялів­цю зріс в 4,7 ра­за (про­ти та­ко­го са­мо­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го року) і ста­но­вив май­же 9 т (+7 т). Ре­а­лі­за­ція ці­єї про­ду­кції за кор­дон у вар­ті­сно­му ви­мі­рі становила 4,25 млн дол. США, що в 2,75 ра­за пе­ре­ви­щує екс­порт пер­шої по­ло­ви­ни ми­ну­ло­го року, по­ві­дом­ляє AgroTimes.net.

Укра­їн­ські пря­но­щі охо­че ви­ко­ри­сто­ву­ють у кра­ї­нах Схо­ду. Так, май­же че­тверть усього екс­пор­ту пря­но­щів при­па­дає на Ін­дію — 22,6%. До Шрі-Лан­ки екс­пор­ту­є­ться 16,1% усіх за­зна­че­них пря­них трав, а тре­тьою най­біль­шою кра­ї­ною-по­ку­пцем є Ні­меч­чи­на з час­ткою 12,3%. По­при те, що у 2015 році про­ти 2014-го об­сяг екс­пор­ту на­сі­н­ня ані­су, бо­дя­ну, фен­хе­лю, ко­рі­ан­дру, ягід ялів­цю змен­шив­ся на 34,7%, за пер­ше пів­річ­чя 2016 року спо­сте­рі­га­є­мо по­зи­тив­ну тен­ден­цію до зро­ста­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.