По якість у Чер­ка­си

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

ТОВ «Фа­бри­ка агро­хі­мі­ка­тів», що є стру­ктур­ним під­роз­ді­лом гру­пи ком­па­ній UKRAVIT, від­ві­да­ли пред­став­ни­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств ре­спу­блі­ки Мол­до­ва

Ві­зит мол­дов­ської де­ле­га­ції був ор­га­ні­зо­ва­ний за без­по­се­ре­дньої уча­сті ком­па­нії OBEREG AGRO з мі­ста Ки­ши­не­ва — офі­цій­но­го дистри­бу­то­ра про­ду­кції UKRAVIT на території Мол­до­ви. До скла­ду де­ле­га­ції із 70 осіб уві­йшли вла­сни­ки, ди­ре­кто­ри й агро­но­ми під­при­ємств.

ТОВ «Фа­бри­ка агро­хі­мі­ка­тів» ста­ла вла­сні­стю ком­па­нії UKRAVIT 2009 року. Від­то­ді ком­па­нія ін­ве­сту­ва­ла чи­ма­лі ко­шти у ви­ро­бни­цтво ЗЗР і бу­дів­ни­цтво но­ві­тньо­го скла­ду для одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня по­над 10 тис. тонн го­то­вої про­ду­кції. Бу­ли вста­нов­ле­ні су­ча­сні лі­нії для ви­ро­бни­цтва біль­шо­сті пре­па­ра­тив­них форм пе­сти­ци­дів. Ни­ні «Фа­бри­ка агро­хі­мі­ка­тів» ви­пу­скає по­над 100 най­ме­ну­вань про­ду­кції най­су­ча­сні­ших пре­па­ра­тив­них форм. Пре­па­ра­ти ком­па­нії за­без­пе­чу­ють 100%-й за­хист сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур від ком­пле­ксу шкі­дли­вих ви­дів комах, клі­щів, гри­зу­нів, збу­дни­ків хво­роб ро­слин (гри­бів, ба­кте­рій, ві­ру­сів, мі­ко­плазм), а та­кож бур’янів.

Окрім того, «Фа­бри­ка агро­хі­мі­ка­тів» на сьо­го­дні є ві­тчи­зня­ним ви­ро­бни­ком № 1 ком­пле­ксних ви­со­ко­кон­цен­тро­ва­них рід­ких до­брив з опти­маль­но пі­ді­бра­ни­ми ма­кро-, ме­зо-, мі­кро- та уль­тра­мі­кро­еле­мен­та­ми в хе­ла­тній фор­мі.

Із 2013 року «Фа­бри­ка агро­хі­мі­ка­тів» пов­ні­стю пе­ре­йшла на ви­пуск про­ду­кції у вла­сній COEX-та­рі, спе­ці­аль­но роз­ро­бле­ній для пе­сти­ци­дів єм­ні­стю від 15 мл до 20 л із зо­бра­же­н­ням ло­го­ти­пів UKRAVIT й «АПТЕКА САДІВНИКА». Це дає змо­гу за­без­пе­чи­ти до­да­тко­вий за­хист вла­сної про­ду­кції від під­ро­бок, яких остан­нім ча­сом ба­га­то з’яви­ло­ся на рин­ку України.

Тож го­стям із Мол­до­ви бу­ло на що подивитися. Під час ві­зи­ту на «Фа­бри­ку агро­хі­мі­ка­тів» уча­сни­ки де­ле­га­ції озна­йо­ми­ли­ся з осо­бли­во­стя­ми те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су ви­ро­бни­цтва за­со­бів за­хи­сту ро­слин рі­зних пре­па­ра­тив­них форм, а та­кож мі­кро­до­брив, по­ба­чи­ли про­цес фа­су­ва­н­ня го­то­вої про­ду­кції та ви­ро­бни­цтво та­ри, від­ві­да­ли скла­ди, де збе­рі­га­є­ться го­то­ва про­ду­кція, си­ро­ви­на й ма­те­рі­а­ли. Осо­бли­ву ува­гу го­стей при­вер­ну­ла ла­бо­ра­то­рія фа­бри­ки, уком­пле­кто­ва­на су­ча­сним обла­дна­н­ням, яке до­зво­ляє кон­тро­лю­ва­ти всі про­це­си ви­ро­бни­цтва. Су­во­рий кон­троль яко­сті по­чи­на­ю­чи від вхі­дної си­ро­ви­ни й до го­то­вої про­ду­кції здій­сню­є­ться у співпраці зі сві­то­вим екс­пер­том яко­сті — ком­па­ні­єю SGS. Її пра­ців­ни­ки пе­ре­ві­ря­ють від­по­від­ність про­ду­кції сві­то­вим стандартам за по­над 20 по­ка­зни­ка­ми та за­свід­чу­ють ре­зуль­тат пе­ре­вір­ки від­по­від­ни­ми сер­ти­фі­ка­та­ми. Як ска­за­ла за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рії На­та­лія Роз­си­ха­є­ва, «са­ме на­ше скру­пу­льо­зне став­ле­н­ня до ро­бо­ти до­зво­ляє ви­пу­ска­ти про­ду­кцію най­ви­щої яко­сті».

Окрім того, ке­рів­ни­цтво UKRAVIT роз­кри­ло уча­сни­кам де­ле­га­ції й де­які се­кре­ти бу­дів­ни­цтва но­во­го ін­но­ва­цій­но­го про­е­кту — адмі­ні­стра­тив­но-ла­бо­ра­тор­но­го ком­пле­ксу. На­у­ко­во-до­слі­дна ла­бо­ра­то­рія, яка не має ана­ло­гів в Укра­ї­ні, матиме пло­щу 1500 м2. Вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію ла­бо­ра­тор­но­го ком­пле­ксу до­зво­лить по­лі­пши­ти ефе­ктив­ність і якість ви­ро­бни­чо­го про­це­су, що в свою чер­гу значно роз­ши­рить мо­жли­вість UKRAVIT у ство­рен­ні та ви­про­бу­ван­ні но­вих ін­но­ва­цій­них пре­па­ра­тів.

Ни­ні ком­па­нія UKRAVIT актив­но осво­ює іно­зем­ний ри­нок. Цьо­му спри­яє отри­ма­н­ня 2012 року сер­ти­фі­ка­та ISO 9001, який є га­ран­том ста­біль­ної яко­сті ви­ро­бле­ної про­ду­кції, ви­со­ко­го сту­пе­ня її на­дій­но­сті для пар­тне­рів та сіль­госп- ви­ро­бни­ків. За остан­ні два ро­ки на­ла­го­дже­но екс­порт у Мол­до­ву та Гру­зію, де пре­па­ра­там ком­па­нії уже належить про­від­не мі­сце на рин­ку за­со­бів за­хи­сту ро­слин.

«Ми пра­гне­мо ви­го­тов­ля­ти ви­со­ко­які­сні пре­па­ра­ти та ре­а­лі­зо­ву­ва­ти на пра­кти­ці су­ча­сні те­хно­ло­гії за­хи­сту по­сі­вів для отри­ма­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми та го­спо­да­ря­ми при­са­ди­бних ділянок ма­кси­маль­них уро­жа­їв за мі­ні­маль­них ви­трат», — кажуть в ком­па­нії. І з цим зав­да­н­ням успі­шно справ­ля­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.