Ру­бі­ни, ді­а­ман­ти і не тіль­ки…

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Ін­ве­сту­ю­чи у ви­го­тов­ле­н­ня агро­те­хні­ки, LEMKEN пе­ре­йма­є­ться її по­стій­ним удо­ско­на­ле­н­ням. Ви­со­ко від­зна­че­ні на Мі­жна­ро­дній ви­став­ці Agriteсhniсa-2015 роз­роб­ки ком­па­нія про­де­мон­стру­ва­ла в ро­бо­ті на по­лях одно­го з господарств Угор­щи­ни. От­же, коротко про го­лов­ні прин­ци­по­ві но­ва­ції.

Си­сте­ма ре­гу­лю­ва­н­ня OptiLine для плу­гів

Diamant. До­по­ма­гає ком­пен­су­ва­ти бо­ко­вий знос зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню до­да­тко­во­го гі­драв­лі­чно­го ци­лін­дра в то­чці обер­та­н­ня плу­га. В ре­зуль­та­ті лі­нія тя­ги між тра­кто­ром та плу­гом змі­щу­є­ться у на­прям­ку цен­тра за­дньої осі тра­кто­ра, і бо­ко­ве зу­си­л­ля плу­га Diamant зво­ди­ться до мінімуму.

Як ре­зуль­тат — ви­тра­та паль­но­го змен­шу­є­ться на 10%. Крім того, тра­кто­ри­сто­ві біль­ше не до­ве­де­ться по­стій­но під­ру­лю­ва­ти, щоб ком­пен­су­ва­ти бо­ко­ве зу­си­л­ля і ви­рів­ня­ти трактор.

Сі­вал­ка Solitair 25. Її осна­ще­но фун­кці­єю ав­то­ма­ти­чно­го про­бно­го ви­сі­ву, яку мо­жна за­пу­сти­ти з ка­бі­ни тра­кто­ра. Оскіль­ки ко­жен до­за­тор при­во­ди­ться в рух сво­їм еле­ктро­дви­гу­ном, по­то­ком на­сі­н­ня легко ке­ру­ва­ти. Цю пнев­ма­ти­чну ряд­ко­ву сі­вал­ку но­во­го по­ко­лі­н­ня мо­жна ком­бі­ну­ва­ти з п’ятьма ґрун­то­об­ро­бни­ми ма­ши­на­ми, а на три­то­чко­ву на­ві­ску за­мість тра­ди­цій­но­го мо­ду­ля вста­но­ви­ти про­са­пну сі­вал­ку Azurit.

Про­са­пна сі­вал­ка Azurit. Її при­зна­че­но для сів­би со­ня­шни­ку, ку­ку­ру­дзи, рі­па­ку та сої. Ро­бо­ча швид­кість — до 15 км/год. Но­ва си­сте­ма ви­сі­ву DeltaRow дає змо­гу агре­га­ту опти­маль­но роз­по­ді­ля­ти на­сі­н­ня по всій пло­щі (а не в один ря­док, як під час тра­ди­цій­них те­хно­ло­гій сів­би), аби ро­сли­ни мо­гли на­да­лі опти­маль­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти во­ло­гу та по­жив­ні еле­мен­ти. Передбачено й мо­жли­вість вно­си­ти під час сів­би мі­не­раль­ні до­бри­ва по­се­ре­ди­ні між дво­ма на­пів­ря­да­ми.

ISOBUS-ке­ру­ва­н­ня плу­га­ми Juwel 8. Від­те­пер ці плу­ги до­сту­пні у вер­сі­ях М та МV. У ба­зо­вій ком­пле­кта­ції во­ни осна­щу­ю­ться ін­но­ва­цій­ни­ми кор­пу­са­ми DuraMaxx. А за допомогою ISOBUS-ке­ру­ва­н­ня Turncontrol Pro мо­жна ке­ру­ва­ти еле­ктро­гі­драв­лі­чним обер­та­н­ням ра­ми плу­га, змі­ною гли­би­ни обро­бі­тку та ши­ри­ни за­хва­ту, гі­драв­лі­чним на­хи­лом ра­ми плу­га або по­ло­же­н­ням опор­но­го ко­ле­са че­рез тер­мі­нал ССІ 200 або ISOBUS-си­сте­му без за­сто­су­ва­н­ня ва­же­лів гі­драв­лі­ки тра­кто­ра.

Онов­ле­ний куль­ти­ва­тор Karat 12. Чу­до­во пра­цює в будь-яких умо­вах. Гі­драв­лі­чне ре­гу­лю­ва­н­ня дає змо­гу плав­но змі­ню­ва­ти гли­би­ну обро­бі­тку (зав­дя­ки по­ло­жен­ню при­ко­чу­валь­них ко­тків), не ви­хо­дя­чи з ка­бі­ни тра­кто­ра. Як опція для но­во­го куль­ти­ва­то­ра Karat 12 про­по­ну­є­ться гі­драв­лі­чний під­си­лю­вач тя­го­во­го зу­си­л­ля, зав­дя­ки яко­му змен­шу­ю­ться бу­ксу­ва­н­ня і, як на­слі­док, ви­тра­та па­ли­ва. Ди­ско­ва бо­ро­на Heliodor 9. Її ди­ски ді­а­ме­тром 510 мм на 45 мм біль­ші, ніж у по­пе­ре­дньої мо­де­лі. Від­так збіль­ши­ла­ся гли­би­на обро­бі­тку до 14 см, а та­кож зріс тер­мін екс­плу­а­та­ції агре­га­та. На на­ві­сних та на­пів­на­ві­сних мо­де­лях уста­нов­ле­но нову опцій­ну гі­драв­лі­чну си­сте­му ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку. Ди­ско­ва бо­ро­на Rubin 12. Чу­до­во пра­цює на по­лях, де по­трі­бно обро­би­ти ве­ли­ку кількість ро­слин­них ре­шток, зав­дя­ки двом ря­дам си­ме­три­чно роз­мі­ще­них на­пів­сфе­ри­чних ви­рі­зних ди­сків ді­а­ме­тром 736 мм. За­гли­блю­ю­чись на 7 см і біль­ше (ма­кси­мум до 25 см), во­ни рів­но­мір­но обро­бля­ють по­верх­ню, оскіль­ки вста­нов­ле­ні до неї під ку­том 20° та 16° до на­прям­ку ру­ху. І при цьо­му не за­би­ва­ю­ться ро­слин­ни­ми реш­тка­ми — зав­дя­ки ори­гі­наль­ній фор­мі сті­йок ди­сків. Плав­но ре­гу­лю­ва­ти гли­би­ну бо­ро­ну­ва­н­ня опе­ра­тор мо­же зі сво­го мі­сця. Об­при­ску­ва­чі Vega. Онов­ле­ний центр ке­ру­ва­н­ня, що опи­ра­є­ться на еле­ктро­гі­драв­лі­ку (роз­та­шо­ва­ний з лі­во­го бо­ку ба­ка для ро­бо­чо­го роз­чи­ну над про­ми­во­чним шлю­зом), на­га­дує тер­мі­нал із дис­пле­єм та кно­пка­ми, вста­нов­ле­ний у тра­кто­рі. Че­рез про­кла­де­ний в алю­мі­ні­є­вій штан­зі цир­ку­ля­цій­ний тру­бо­про­від за­без­пе­чу­є­ться по­стій­на по­да­ча ро­бо­чо­го роз­чи­ну до роз­пи­лю­ва­чів. Кла­па­на­ми з еле­ктро­при­во­дом зру­чно ке­ру­ва­ти че­рез тер­мі­нал по­руч із про­ми­во­чним шлю­зом або че­рез ме­ню MegaSpray тер­мі­на­ла LEMKEN CCI-200 у ка­бі­ні тра­кто­ра.

Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, спе­ці­а­ліст з під­трим­ки про­да­жів «ЛЕМКЕНУКРАЇНА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.