Сі­я­ти які­сно

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ - Ві­ктор СИЧ, кан­ди­дат те­хні­чних на­ук

Сі­вал­ки ESPRO і Premia 9000TRC ви­ро­бни­цтва KUHN ма­ють ви­со­ку про­ду­ктив­ність, про­сті в ре­гу­лю­ван­ні й об­слу­го­ву­ван­ні

Втра­ти вро­жаю від не­які­сної сів­би до­ся­га­ють 30%. Тож украй ва­жли­во ма­ти та­ку сі­вал­ку, яка до­зво­лить ефе­ктив­но за­сто­су­ва­ти на сво­є­му полі всі не­об­хі­дні те­хно­ло­гії. Пе­ред­усім — то­чно до­три­ма­ти нор­ми ви­сі­ву в за­дан­но­му ді­а­па­зо­ні щіль­но­сті грун­ту. Не­за­ле­жно від ме­то­ду пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку рів­но­мір­но роз­та­шу­ва­ти на­сі­н­ня в ґрун­ті. За­ле­жить уро­жай та­кож, не­хай і не без­по­се­ре­дньо, від три­ва­ло­сті пе­рерв і лег­ко­сті за­ван­та­же­н­ня й очи­ще­н­ня бун­ке­ра із ме­ха­ні­змом-до­за­то­ром, про­сто­ти та то­чно­сті ре­гу­лю­вань.

Бе­зу­мов­но, методи ви­ро­щу­ва­н­ня збіж­жя від­рі­зня­ю­ться за­ле­жно від кра­ї­ни, ре­гіо­ну, кон­кре­тної агро­фір­ми. Са­ме то­му ми роз­ро­би­ли ши­ро­ку лі­ній­ку обла­дна­н­ня, яке від­по­від­ає цим від­мін­но­стям і мо­же за­до­воль­ни­ти всі потреби. KUHN про­по­нує 18 рі­зних мо­де­лей сі­ва­лок, з яких 10 є но­ви­ми. І ко­жній сі­вал­ці при­та­ман­ні НАДІЙНІСТЬ, ТО­ЧНІСТЬ і ПРОСТОТА в екс­плу­а­та­ції.

Ро­з­гля­не­мо су­пер­су­ча­сну сі­вал­ку ESPRO, яка най­біль­ше при­да­тна для умов України (фо­то 1). Сі­вал­ка складається з та­ких основ­них частин:

• Дво­ря­дний ком­па­ктний ди­ско­вий куль­ти­ва­тор. Уві­гну­ті ди­ски ді­а­ме­тром 460 мм і зав­тов­шки 5 мм по­пар­но мон­ту­ю­ться на окре­мих осях, роз­та­шо­ву­ю­ться під ку­том як до го­ри­зон­та­лі, так і вер­ти­ка­лі, обро­бля­ю­чи по­верх­не­вий шар на гли­би­ну 5–8 см. Їх за­галь­на кількість до­рів­нює кіль­ко­сті ряд­ків сі­вал­ки й, зокре­ма, для 6-ме­тро­вої сі­вал­ки ста­но­вить 40 ди­сків. Штан­ги, до яких крі­пля­ться ди­ски, мон­ту­ю­ться до фа­сон­ної ра­ми че­рез по­лі­у­ре­та­но­ві стри­жні. Зав­дя­ки спе­ці­аль­но­му про­фі­лю ра­ми ку­то­ве пе­ре­мі­ще­н­ня ди­сків зі штан­гою при­во­дить до сти­ска­н­ня по­лі­у­ре­та­но­вих бло­ків без їх зсу­ву, спри­я­ю­чи швид­ко­му по­вер­нен­ню штан­ги з ди­ска­ми в ро­бо­че по­ло­же­н­ня пі­сля оги­на­н­ня пе­ре­шко­ди. Гли­би­на ро­бо­ти ди­сків легко та швид­ко ре­гу­лю­є­ться за допомогою про­кла­док.

• Ба­та­рея ущіль­ню­валь­них ко­ліс (10 ко­ліс у 3-ме­тро­вої та 20 у 6-ме­тро­вої сі­вал­ки) ді­а­ме­тром 900 мм (для змен­ше­н­ня опо­ру) та зав­шир­шки 215 мм. Ці ущіль­ню­валь­ні ко­ле­са ма­ють іде­аль­ний пря­мо­ку­тний про­філь, обро­бля­ю­чи весь го­ри­зонт і ство­рю­ю­чи для на­сі­н­ня одно­рі­дне, без пу­стот се­ре­до­ви­ще. Про­те­кто­ри ко­ліс ма­ють гли­бо­кий і го­стрий про­філь, роз­ри­ва­ю­чи та по­дрі­бню­ю­чи верх­ній шар ґрун­ту, який ще раз при­ко­чу­є­ться не­ве­ли­ки­ми ко­ле­са­ми вже пі­сля про­хо­ду со­шни­ків. Су­сі­дні ко­ле­са роз­та­шо­ва­ні із зсу­вом 200 мм для по­лег­ше­н­ня про­хо­дже­н­ня ґрун­ту між ко­ле­са­ми й змен­ше­н­ня не­об­хі­дно­го тя­го­во­го зу­си­л­ля тра­кто­ра. У транс­порт­но­му по­ло­жен­ні цен­траль­ні ко­ле­са під­ні­ма­ю­ться для кра­що­го ко­пі­ю­ва­н­ня по­пе­ре­чно­го про­фі­лю до­ро­ги, на­да­н­ня ста­біль­но­сті під час ру­ху, кра­що­го галь­му­ва­н­ня та змен­ше­н­ня зно­су ко­ліс.

• Ви­сів­на бал­ка CROSSFLEX на між­ря­д­дя 15 мм із дво­ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми ді­а­ме­тром 350 мм, зав­тов­шки 3 мм та від­но­сним зсу­вом ди­сків один до одно­го в 41 мм. Зсув ди­сків спри­яє кра­що­му пе­ре­рі­зан­ню або ви­да­лен­ню ро­слин­них ре­шток і гру­док в лі­нії ви­сі­ву заради іде­аль­но­го кон­та­кту на­сі­н­ня з ґрун­том, по­лі­пшує са­мо­очи­ще­н­ня, змен­шує вплив зно­су ди­сків на якість сів­би, до­зво­ля­ю­чи пра­цю­ва­ти на­віть за сти­ра­н­ня до 320 мм. Ви­сів­ні мо­ду­лі крі­пля­ться до ра­ми ана­ло­гі­чно штан­гам із ди­ска­ми куль­ти­ва­то­ра: за допомогою по­лі­у­ре­та­но­вих стри­жнів, які пра­цю­ють як чо­ти­ри пру­жин­ки, ко­пі­ю­ю­чи ре­льєф і не­о­дно­рі­дно­сті на полі з по­стій­ним ти­ском і гли­би­ною на швид­ко­сті до 17 км/год, одра­зу по­вер­та­ю­чи ви­сів­ні мо­ду­лі на ро­бо­чу по­зи­цію. До скла­ду ви­сів­ної бал­ки вхо­дять при­ко­чу­валь­ні на­пів­пнев­ма­ти­чні ко­ле­са ді­а­ме­тром 310 мм та зав­шир­шки 50 мм з чи­сти­ка­ми, а та­кож під­пру­жи­нен­ні за­гор­таль­ні гра­бель­ки, які, зокре­ма, за­по­бі­га­ють за­му­лю­ван­ню по­верх­ні пі­сля до­щу.

• Бун­кер єм­кі­стю 2500 л для 3-ме­тро­вої сі­вал­ки та 3500 л для 6-ме­тро­вої із від­ки­дною кри­шкою, лю­ком для спо­ро­жне­н­ня, зру­чним за­ван­та­же­н­ням великими або ма­ли­ми мі­шка­ми, шне­ка­ми й ін­ши­ми за­со­ба­ми. Ви­ко­ри­ста­н­ня одно­го до­за­то­ра (від 1 до 430 кг/га) та роз­по­діль­чої го­лов­ки спри­я­ють одна­ко­вій нор­мі ви­сі­ву по всій ши­ри­ні сі­вал­ки. Ко­жний ви­хід го­лов­ки за потреби легко за кіль­ка хвилин пе­ре­кри­ва­є­ться вру­чну за­пір­ни­ми кла­па­на­ми. Не­скла­дне ка­лі­бру­ва­н­ня.

• Пульт ке­ру­ва­н­ня ISOBUS із сен­сор­ним екра­ном та екран­ни­ми кла­ві­ша­ми для про­сто­го й швид­ко­го до­сту­пу до фун­кцій та вво­ду да­них, без­по­се­ре­днім ке­ру­ва­н­ням біль­шо­сті опе­ра­цій із ка­бі­ни тра­кто­ра, зокре­ма, нор­мою ви­сі­ву та ру­хом по одній, те­хні­чній ко­лії, з ав­то­ма­ти­чним і ру­чним ре­жи­ма­ми. Ін­фор­ма­ція від чи­слен­них рі­зно­ма­ні­тних да­тчи­ків до­зво­ляє зав­жди зна­ти, що ро­би­ться і у яко­му ста­ні сі­вал­ка, наприклад, рі­вень за­пов­не­н­ня на­сін­нє­во­го бун­ке­ра.

• Опціо­наль­но ESPRO мо­же ком­пле­кту­ва­ти­ся пе­ре­днім ря­дом ко­ліс для ви­рів­ню­ва­н­ня ґрун­ту, змен­ше­н­ня по­ту­жно­сті та за­по­бі­га­н­ня про­сі­дан­ню сі­вал­ки в м’який ґрунт. Сі­вал­ку мо­жна обла­дна­ти роз­пу­шу­ва­чем слі­дів ко­ліс тра­кто­ра й ін­ши­ми ком­по­нен­та­ми.

Осо­бли­во­стя­ми сі­вал­ки ESPRO є простота ре­гу­лю­вань й об­слу­го­ву­ва­н­ня. Так, ма­то­чи­ни ди­сків не по­тре­бу­ють те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, на ви­сів­ній штан­зі не­має по­во­ро­тних осей, що зно­шу­ю­ться, за­галь­на кількість то­чок зма­щу­ва­н­ня ста­но­вить 16 для 3-ме­тро­вої та 21 для 6-ме­тро­вої сі­ва­лок.

Ро­зра­ху­нок про­ду­ктив­но­сті. На рис. 1 по­ка­за­но за­ле­жність ро­бо­чої про­ду­ктив­но­сті ви­сі­ву сі­ва­лок зав­шир­шки 3 та 6 м від швид­ко­сті. За се­ре­дньої швид­ко­сті ру­ху 13 км/год з прийня­тою по­льо­вою про­ду­ктив­ні­стю 80% ви­сі­ва­є­ться 1 га за 1 год одним ме­тром ши­ри­ни сі­вал­ки. Тоб­то ро­бо­ча про­ду­ктив­ність 6-ме­тро­вої сі­вал­ки ста­но­вить 6 га/год, а за робочий день у дві змі­ни мо­жна за­сі­я­ти 100 га ріл­лі.

Ще один агре­гат, який чу­до­во під­хо­дить для ро­бо­ти в на­ших умо­вах, — су­пер­су­ча­сна на­пів­на­чі­пна скла­да­на зер­но­ва сі­вал­ка з уне­се­н­ням до­брив Premia 9000TRC ви­ро­бни­цтва KUHN (фо­то 2).

Ця но­ва 9-ме­тро­ва сі­вал­ка агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ра­ми ка­те­го­рії 3 від 120 к. с. і є СА­МЕ ТИМ зна­ря­д­дям, що від­по­від­ає по­тре­бам ве­ли­ких господарств що­до ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті й одно­ча­сно­го пра­гне­н­ня за­сто­со­ву­ва­ти мен­ші тра­кто­ри. Її ва­га в ба­зо­вій ком­пле­кта­ції з по­ро­жнім бун­ке­ром 7100 кг.

Ана­ло­гі­чно ESPRO сі­вал­ка Premia осна­ще­на ви­сів­ною бал­кою CROSSFLEX із по­двій­ни­ми ди­ска­ми, при­ко­чу­валь­ни­ми ко­тка­ми та за­гор­таль­ни­ми бо­рін­ка­ми. Ви­сів­ні мо­ду­лі крі­пля­ться до хре­сто­по­ді­бної ра­ми від­різ­ка­ми тру­би ква­дра­тно­го про­фі­лю та по­лі­у­ре­та­но­вих стри­жнів, які пра­цю­ють, на­че чо­ти­ри пру­жин­ки. Та­ке по­єд­на­н­ня до­зво­ляє ко­пі­ю­ва­ти ре­льєф із до­три­ма­н­ням за­да­ної гли­би­ни сів­би, дає змо­гу отри­му­ва­ти ви­со­кий тиск со­шни­ків на рів­ні 80 кг, за­без­пе­чує мо­жли­вість вер­ти­каль­но­го від­хи­ле­н­ня ви­сів­но­го мо­ду­ля в ра­зі пе­ре­шко­ди, мит­тє­во по­вер­та­ю­чи со­шни­ки в ро­бо­че по­ло­же­н­ня. Ось чо­му сі­вал­ка які­сно сіє на­віть у скла­дних ґрун­то­вих умо­вах на­ших зе­мель із ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток.

Сі­вал­ка має 60 ряд­ків для на­сі­н­ня та до­брив із ши­ри­ною між­ря­д­дя 150 мм.

До скла­ду ви­сів­ної бал­ки вхо­дять при­ко­чу­валь­ні на­пів­пнев­ма­ти­чні ко­ле­са, які на­дій­но за­без­пе­чу­ють по­тра­пля­н­ня на­сі­н­ня на по­трі­бну гли­би­ну та при­ко­чу­ва­н­ня за­сі­я­них ряд­ків. Во­ни ма­ють ді­а­метр 310 мм та ши­ри­ну 50 мм й обла­дна­ні чи­сти­ка­ми. Про­цес сів­би за­вер­шує під­пру­жи­не­на за­гор­таль­на бо­рін­ка, яка, зокре­ма, за­по­бі­гає за­му­лю­ван­ню по­верх­ні пі­сля до­щу. Де­кіль­ка за­гор­таль­них бо­рі­нок до­да­тко­во крі­пля­ться пі­сля ко­ліс сі­вал­ки для роз­пу­шу­ва­н­ня ущіль­не­ної ко­лії.

Зав­дя­ки опи­са­ній но­ва­тор­ській кон­стру­кції CROSSFLEX сі­вал­ка збе­рі­гає ви­со­ку то­чність сів­би на­віть на швид­ко­сті 15 км/год і зда­тна одно­ча­сно вно­си­ти на­сі­н­ня та до­бри­ва в один ря­док.

За­без­пе­чи­ти по­трі­бну нор­му ви­сі­ву та вне­се­н­ня до­брив із рів­но­мір­ним роз­по­ді­лом в ряд­ку, за­оща­див­ши до 15% по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, до­зво­ляє за­сто­су­ва­н­ня пе­ре­ві­ре­них на пра­кти­ці при­стро­їв об’єм­но­го до­зу­ва­н­ня HELICA, яких є на сі­вал­ці по 2 для на­сі­н­ня й до­брив. До­зу­валь­ний при­стрій зда­тний уно­си­ти від 1,5 до 300 кг/га на­сі­н­ня будь-якої фор­ми та роз­мі­ру. Основою до­за­то­рів є ка­про­но­ві (опціо­наль­но ста­ле­ві) ко­ту­шки з роз­та­шо­ва­ни­ми по спі­ра­лі жо­лоб­ка­ми. Во­ни ма­ють ме­ха­ні­чний при­від від хо­до­вих ко­ліс, роз­та­шо­ва­них по бо­ках сі­вал­ки. Цей при­від пра­цює че­рез чо­ти­ри ше­сти­ка­мер­ні ва­рі­а­то­ри, яки­ми за­без­пе­чу­є­ться без­пе­рерв­ний по­тік на­сі­н­ня не­за­ле­жно від швид­ко­сті ру­ху й обер­тів до­за­то­ра. Чи­ма­ло де­та­лей при­строю об’єм­но­го до­зу­ва­н­ня HELICA зро­бле­но з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі для за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­но­го екс­плу­а­та­цій­но­го пе­рі­о­ду. Пі­сля до­за­то­рів на­сі­н­ня та до­бри­ва змі­шу­ю­ться й пе­ре­да­ю­ться у ви­сів­ні мо­ду­лі че­рез те­ле­ско­пі­чні труб­ки.

Ке­ру­ва­н­ня здій­сню­є­ться че­рез пульт Hector 3000, яким кон­тро­лю­є­ться нор­ма ви­сі­ву та до­ся­гне­н­ня мі­ні­маль­но­го рів­ня ма­те­рі­а­лів в бун­ке­рі, ве­де­ться облік ге­кта­рів, ство­рю­є­ться те­хні­чна ко­лія.

Бун­ке­ри осна­ще­но пе­ре­го­род­ка­ми, яки­ми для на­сі­н­ня ви­ді­ля­є­ться 2430 л (при­бли­зно 60% усього об’єму), а для до­брив 1430 л. До­бри­ва змі­шу­ю­ться з на­сі­н­ням пі­сля про­хо­дже­н­ня че­рез до­за­тор і вно­ся­ться в один ря­док для за­без­пе­че­н­ня по­ту­жно­го ро­сту. Якщо по­трі­бно сі­я­ти без уне­се­н­ня до­бив, роз­діль­на пе­ре­го­род­ка від­су­ва­є­ться на­зад, до того ж ефективна єм­кість утво­ре­но­го бун­ке­ра до­рів­нює при­бли­зно 95%. Мі­ні­маль­на ви­со­та за­ван­та­же­н­ня на­сі­н­ня та до­брив — 2,03 м.

Ко­жна з двох ви­сів­них се­кцій зав­шир­шки 4,5 м крі­пи­ться в одній то­чці з мо­жли­ві­стю не­за­ле­жних ко­ли­вань, га­ран­ту­ю­чи та­ким чи­ном чу­до­ве при­сто­су­ва­н­ня до ре­льє­фу ґрун­ту. За під­ня­т­тя сі­вал­ки в кін­ці по­ля обидві се­кції бло­ку­ю­ться для уни­кне­н­ня кон­та­кту з ґрун­том під час роз­во­ро- ту. Пе­ред пе­ре­ве­зе­н­ням се­кції скла­да­ю­ться впе­ред для при­ве­де­н­ня у по­здов­жнє транс­порт­не по­ло­же­н­ня зав­шир­шки всьо­го 3,5 м та дов­жи­ною 10,1 м. За­дні ко­ле­са під­три­му­ють сі­вал­ку під час ро­бо­ти й транс­пор­ту­ва­н­ня.

Ста­біль­ність гли­би­ни сів­би до­ся­га­є­ться не ли­ше кон­стру­ктив­ни­ми ву­зла­ми, як-от опор­ні ко­ле­са, а й на­дій­ни­ми та зру­чни­ми на­ла­шту­ва­н­ня­ми сі­вал­ки, зокре­ма гли­би­ни та ти­ску на со­шни­ки. Так, гли­би­на вста­нов­лю­є­ться шля­хом до­да­ва­н­ня чи зня­т­тя ка­лі­бру­валь­них про­кла­док-кліпс на ци­лін­дрі ке­ру­ва­н­ня транс­порт­них ко­ліс. Ана­ло­гі­чно тиск со­шни­ків ре­гу­лю­є­ться без­по­се­ре­дньо на ви­сів­ній бал­ці, окре­мо для ко­жної з двох се­кцій.

Ро­зра­ху­нок про­ду­ктив­но­сті сі­вал­ки Premia 9000 TRC по­ка­зує, що за се­ре­дньої швид­ко­сті ру­ху 13 км/год з прийня­тою по­льо­вою про­ду­ктив­ні­стю 80% ви­сі­ва­є­ться 1 га за 1 год одним ме­тром ши­ри­ни сі­вал­ки. Тоб­то ро­бо­ча про­ду­ктив­ність 9-ме­тро­вої сі­вал­ки ста­но­ви­ти­ме 9 га/год, а за робочий день у дві змі­ни мо­жна за­сі­я­ти 150 га ріл­лі.

Фо­то 1. Сі­вал­ка ЕSPRO

Фо­то 2. На­пів­на­чі­пна скла­да­на зер­но­ва сі­вал­ка з уне­се­н­ням до­брив Premia 9000TRC

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.