КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

ПІД УРОЖАЙ 2017 РОКУ ПЛАНУЮТЬ ЗАСІЯТИ 6,3 МЛН ГА.

По­тре­ба у фі­нан­со­вих ре­сур­сах для про­ве­де­н­ня сів­би одно­го ге­кта­ра ози­мих куль­тур під урожай 2017 року фа­хів­ці Мі­на­гро­по­лі­ти­ки оці­ню­ють у 4123,3 грн.

АГРАРІЯМ ОБІЦЯЮТЬ ЗАХИСТ ВІД УСІХ МОЖЛИВИХ РИ­ЗИ­КІВ, ЩО ПОГІРШУЮТЬ УРОЖАЙНІСТЬ.

Но­вий стра­хо­вий про­дукт роз­ро­би­ли екс­пер­ти Про­е­кту IFC «Ро­зви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ра в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» спіль­но з ком­па­ні­я­ми-пар­тне­ра­ми «Кре­ді Агрі­коль Банк» і «Син­ген­та».

МОЖЛИВОСТІ АГРОФІНАНСУВАННЯ ВЖЕ НИНІШНЬОЇ ОСЕНІ ВДАСТЬСЯ РОЗШИРИТИ.

Про пер­спе­кти­ви від­но­син бан­ків із сіль­госп­під­при­єм­ства­ми, зокре­ма ма­ли­ми та се­ре­дні­ми, йшло­ся на фо­ру­мі, який ор­га­ні­зу­ва­ли НАБУ спіль­но з ком­па­ні­єю Strategia@ Sviluppo Consultants.

1,5 МЛРД ГРН СПРЯМУВАВ АГРАРНИЙ ФОНД, АБИ ЗАКУПИТИ 1 МЛН ТОНН ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПШЕНИЦІ.

Це 20% ві за­галь­но­го об­ся­гу вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня. За фор­вар­дни­ми про­гра­ма­ми ком­па­нія ку­пує та­кож ячмінь, жи­то й гре­чку.

КИТАЙСЬКІ ІН­ВЕ­СТО­РИ ПОБУДУЮТЬ ЗАВОД ІЗ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНУ НА РІВНЕНЩИНІ.

Тер­мін ре­а­лі­за­ції про­е­кту — 5 ро­ків. А за­галь­ний об­сяг ін­ве­сти­цій ста­но­ви­ти­ме 20 млн дол.

МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ГРУПА ВИКУПИТЬ 9,99% АКЦІЙ «АСТАРТИ».

Уго­ду з Fairfax Financial Holdings Limited оці­ню­ють при­бли­зно у 32,5 млн дол.

УПЕРШЕ ЗА 25 РО­КІВ ВАНТАЖНИЙ ФЛОТ ВИРУШИВ ПІВДЕННИМ БУГОМ ДО ВОЗНЕСЕНСЬКА.

У пла­нах ком­па­нії «НІБУЛОН» — до­ве­сти об­ся­ги зер­но­вих ван­та­жів, що те­пер ре­гу­ляр­но транс­пор­ту­ю­ться ці­єю рі­чкою, до 1 млн тонн.

УРЯД ЗАТВЕРДИВ ПРАВИЛА ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ.

Уста­нов­ле­но за­галь­ні ви­мо­ги що­до сі­во­змін, обро­бі­тку ґрун­ту, від­бо­ру на­сін­но-са­див­но­го ма­те­рі­а­лу, удо­бре­н­ня сіль­гос­пкуль­тур, за­со­бів за­хи­сту ро­слин, ви­ро­щу­ва­н­ня гри­бів то­що.

УКРАЇНСЬКІ ГАРБУЗИ ВЖЕ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ.

Но­вий для се­бе екс­порт­ний про­дукт — гар­буз Бат­тер­нат, від­ка­лі­бро­ва­ний за ва­гою та роз­мі­ром й упа­ко­ва­ний згі­дно з між­на­ро­дни­ми стан­дар­та­ми, — від­пра­ви­ла ан­глій­цям хер­сон­ська ком­па­нія «Грін Тім».

НА ХАРКІВЩИНІ ТА МИКОЛАЇВЩИНІ — НОВІ СПАЛАХИ АЧС.

Як по­ві­дом­ляє Держ­прод­спо­жив­слу­жба, хво­ро­бу ви­яв­ле­но в СГПП «Те­хмет-Юг» (смт Во­скре­сенськ Ві­тов­сько­го р-ну) та в до­мо­го­спо­дар­стві (с. Про­то­по­пів­ка Дер­га­чів­сько­го р-ну).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.