ЩО БУДЕ ІЗ ЦІНАМИ НА СОНЯШНИК? ЯКІ РЕКОРДИ Й ВИКЛИКИ ОБІЦЯЄ СЕЗОН?

Ри­нок со­ня­шни­ку й про­ду­ктів переробки в очі­ку­ван­ні но­вих ре­кор­дів, ви­кли­ків і мо­жли­во­стей

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ми­ну­лий сезон за­пам’ятав­ся нам ре­кор­дним уро­жа­єм со­ня­шни­ку — 11,3–11,8 млн тонн — що вва­жа­ло­ся ма­кси­маль­ним по­ка­зни­ком для Укра­ї­ни. Не­зва­жа­ю­чи на зро­ста­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­цтва ці­єї олій­ної, тем­пи на­ро­щу­ва­н­ня по­ту­жно­стей для її переробки пе­ре­ви­щу­ва­ли вро­жай. Від­так, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го року цих по­ту­жно­стей на­лі­чу­ва­ло­ся близь­ко 16,5–17 млн тонн. Окрім то­го, зро­ста­н­ня про­по­зи­ції олі­є­на­сі­н­ня по­зи­тив­но від­би­ло­ся на об­ся­гах виробництва й екс­пор­ту олії та шро­ту. Тож за ре­зуль­та­та­ми се­зо­ну-2015/16 ви­ро­бни­цтво олії очі­ку­є­ться на рів­ні 4,7–4,8 млн тонн, пе­ре­ви­щу­ю­чи на 8–9% по­ка­зник 2014/15 МР.

Екс­порт олії та­кож про­де­мон­стру­вав по­зи­тив­ний тренд — за екс­пер­тни­ми оцін­ка­ми, 4,3 млн тонн про­ти 3,9 млн тонн у 2014/15 МР. Основ­ни­ми рин­ка­ми збу­ту укра­їн­ської олії, як і ра­ні­ше, є кра­ї­ни Азії (Ін­дія, Ки­тай), ЄС (Іспа­нія, Ні­дер­лан­ди), а та­кож кра­ї­ни Близь­ко­го Схо­ду. При­мі­тно, що у 2015/16 МР Єв­ро­со­юз актив­но на­ро­щу­вав за­ку­пів­лю укра­їн­ської олії. Ска­жі­мо, за ве­ре­сень-чер­вень 2015/16 МГ об­ся­ги ім­пор­ту на­шої продукції вже по­над удві­чі пе­ре­ви­щи­ли ре­зуль­тат за весь сезон 2014/15 (0,6 млн тонн). Так са­мо й що­до шро­ту. Зро­ста­н­ня виробництва — до 4,7 млн тонн, екс­порт укра­їн­сько­го про­ду­кту оці­ню­ю­ться близь­ко 3,8 млн тонн — ре­кор­дні по­ка­зни­ки для мар­ке­тин­го­во­го року, що ми­нув.

Дру­гий сезон по­спіль сут­тє­во впли­ва­ли на укра­їн­ський ри­нок ви­со­ка во- ла­тиль­ність ва­лю­тно­го кур­су, по­да­тко­ві змі­ни, а та­кож дис­ба­ланс цін на си­ро­ви­ну та про­ду­кти переробки. Ще одні­єю осо­бли­ві­стю ми­ну­ло­го се­зо­ну ста­ло зро­ста­н­ня екс­пор­ту на­сі­н­ня со­ня­шни­ку — за рі­зни­ми оцін­ка­ми, 90–100 тис. тонн. За ве­ре­сень-ли­пень 2015/16 МР Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 81,5 тис. тонн со­ня­шни­ку про­ти 45,5 тис. тонн за весь 2014/15 сезон.

У 2016 ро­ці впер­ше по­сів­ні пло­щі під со­ня­шни­ком в Укра­ї­ні офі­цій­но за­фі­ксо­ва­но на 5,9 млн га, що на 16% біль­ше, ніж то­рік. Ра­зом із тим, як за­ува­жу­ють екс­пер­ти, не­зва­жа­ю­чи на до­сить ви­со­кі да­ні, «ре­аль­ні пло­щі» все ж біль­ші й, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, ста­нов­лять 6,0–6,3 млн га. І це, вла­сне, аб­со­лю­тний ма­кси­мум для на­шої кра­ї­ни. Як ві­до­мо, ін­те­рес агра­рі­їв до ви­ро­щу­ва­н­ня со­ня­шни­ку збе­рі­га­є­ться впро­довж ба­га­тьох се­зо­нів, що по­ясню­є­ться біль­шою рен­та­бель­ні­стю про­ти ін­ших сіль­гос­пкуль­тур, а та­кож ста­біль­но ви­со­ким по­пи­том з бо­ку пе­ре­ро­бних під­при­ємств. Ура­хо­ву­ю­чи ре­кор­дні роз­мі­ри по­сів­них площ і до­ста­тньо спри­я­тли­ві для со­ня­шни­ку по­го­дні умо­ви, ва­ло­вий збір до­ся­гне ре­кор­дних 13,5–13,6 млн тонн.

Ви­со­кі про­гно­зи що­до май­бу­тньо­го вро­жаю до­зво­ля­ють го­во­ри­ти про від­по­від­не збіль­ше­н­ня об­ся­гів переробки, а та­кож зро­cта­н­ня екс­пор­ту олі­є­на­сі­н­ня. В ре­зуль­та­ті, за оцін­ка­ми USDA, об­ся­ги виробництва олії зро­стуть до 5,5 млн тонн (+18% до по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну), а об­ся­ги екс­порт­но­го по­ста­ча­н­ня ви­ро­стуть до 4,95 млн тонн (+15%).

Що ж до со­ня­шни­ко­во­го шро­ту, та­кож слід очі­ку­ва­ти під­ви­ще­н­ня виробництва до 5,5 млн тонн (+18%), а екс­пор­ту — до 4,7 млн тонн (+15%).

У но­во­му се­зо­ні очі­ку­є­ться подаль­ше зро­ста­н­ня по­ту­жно­стей із переробки олій­них куль­тур (що­най­мен­ше на 10%). Це, від­по­від­но, по­си­лить кон­ку­рен­цію за си­ро­ви­ну у цьо­му се­гмен­ті. Для сіль­го­спви­ро­бни­ків це одно­зна­чно «плюс», адже бо­роть­ба за си­ро­ви­ну між пе­ре­ро­бни­ка­ми тіль­ки по­си­ли­ться, не­зва­жа­ю­чи на зро­ста­н­ня вро­жаю. Від­так, це мо­же по­зи­тив­но від­би­ти­ся на за­ку­пі­вель­них ці­нах.

Із по­ча­тком зби­ра­н­ня, на­при­кін­ці дру­гої де­ка­ди сер­пня, ве­ли­кі пе­ре­ро­бни­ки озву­чу­ва­ли за­ку­пі­вель­ні ці­ни на соняшник но­во­го вро­жаю пе­ре­ва­жно в ді­а­па­зо­ні 8700–9100 грн/т (СРТпід­при­єм­ство), у той час як у та­кий са­мий пе­рі­од ми­ну­ло­го се­зо­ну ці­ни ва­рі­ю­ва­ли­ся в ме­жах 7800–8000 грн/т. Не­зва­жа­ю­чи на те, що ни­ні ці­на на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку ви­ща, ніж то­рік, в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві з ма­со­вим над­хо­дже­н­ням уро­жаю 2016 року ці­ни мо­жуть по­дов­жи­ти свій спа­дний тренд. Однак ні­ве­лю­ва­ти цю тен­ден­цію мо­же під­ви­ще­ний по­пит із бо­ку пе­ре­ро­бни­ків, що по­тре­бу­ють по­пов­не­н­ня си­ро­вин­них за­па­сів і від­нов­ле­н­ня ви­ро­бни­чої ді­яль­но­сті. У той же час подаль­ший ро­зви­ток ці­но­вої си­ту­а­ції на рин­ку со­ня­шни­ку та­кож ви­зна­ча­ти­ме­ться по­лі­ти­кою про­да­жу, ко­ли­ва­н­ням ва­лю­тно­го кур­су та си­ту­а­ці­єю на екс­порт­но­му рин­ку со­ня­шни­ко­вої олії.

Ан­на БУРКА, екс­перт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.