Не та­кий стра­шний НАССР…

Ко­жен гра­вець хар­чо­во­го рин­ку має роз­ро­би­ти й за­про­ва­ди­ти у се­бе на ви­ро­бни­цтві си­сте­му без­пе­чно­сті та яко­сті, яка б ефе­ктив­но пра­цю­ва­ла в ре­аль­них умо­вах. У 2017-му спи­та­ють із ви­ро­бни­ків і пе­ре­ро­бни­ків тва­рин­ни­цької продукції

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Оле­на СИНЮТА

Ко­жен гра­вець хар­чо­во­го рин­ку має роз­ро­би­ти й за­про­ва­ди­ти у се­бе на ви­ро­бни­цтві си­сте­му без­пе­чно­сті та яко­сті, яка б ефе­ктив­но пра­цю­ва­ла в ре­аль­них умо­вах. У 2017-му спи­та­ють із ви­ро­бни­ків і пе­ре­ро­бни­ків тва­рин­ни­цької продукції

На­віть сьо­го­дні, ко­ли мо­ва за­хо­дить про НАССР (укра­їн­ською ви­мов­ля­є­мо «хасп»), ще не один ви­ро­бник зди­во­ва­но за­пи­тує: «А що во­но та­ке?» Утім, ви­зна­че­ний за­ко­но­дав­ством пе­ре­хі­дний пе­рі­од для ада­пта­ції за­сад ці­єї си­сте­ми до ре­а­лій укра­їн­сько­го го­спо­да­рю­ва­н­ня три­ває вже дру­гий рік. Во­се­ни 2017-го суть ці­єї ін­шо­мов­ної абре­ві­а­ту­ри ста­не об’єктив­ною не­об­хі­дні­стю для ви­ро­бни­ків і пе­ре­ро­бни­ків тва­рин­ни­цької продукції, 2018-го — для під­при­ємств хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті, а 2019-го — для всіх уча­сни­ків цьо­го лан­цюж­ка (крім пер­вин­но­го виробництва). В ін­шо­му ра­зі — го­ді й спо­ді­ва­ти­ся на ло­яль­ність рин­ку та ор­га­нів кон­тро­лю…

Хто б спе­ре­чав­ся: лю­ди до­ві­ря­ють продукції, про якість якої ви­ро­бник дбає. Став­ле­н­ня спо­жи­ва­ча до про­ду­кту фор­му­ють рі­зно­ма­ні­тні те­сту­ва­н­ня, ана­лі­зи, від­гу­ки, і, зві­сно ж, га­ран­тії без­пе­чно­сті. Ось для цьо­го й по­трі­бна си­сте­ма ана­лі­зу не­без­пе­чних чин­ни­ків і кон­тро­лю у кри­ти­чних то­чках НАССР (з ан­глій­ської Hazard Analysis and Critical Control Points — до­слів­но роз­ши­фро­ву­є­ться як «ана­ліз ри­зи­ків і кри­ти­чні кон­троль­ні то­чки»). Си­сте­ма ця ви­зна­на в усьо­му сві­ті як най­ефе­ктив­ні­ша на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­на ме­то­ди­ка, що до­зво­ляє ство­ри­ти на під­при­єм­стві умо­ви для виробництва без­пе­чної хар­чо­вої продукції зав­дя­ки ви­зна­чен­ню (іден­ти­фі­ка­ції) і кон­тро­лю не­без­пе­чних чин­ни­ків на всіх йо­го ета­пах, ви­клю­ча­ю­чи або мі­ні­мі­зу­ю­чи ри­зи­ки.

Ро­зро­бив­ши та­ку си­сте­му для сво­го під­при­єм­ства, за­про­ва­див­ши і ре­гу­ляр­но за­сто­со­ву­ю­чи всі ці про­це­ду­ри, ви­ро­бник зав­жди буде впев­не­ний, що йо­го про­дукт від­по­від­ає стан­дар­там, пов­ні­стю без­пе­чний і за­до­воль­няє по­тре­би спо­жи­ва­ча. Про­сті­ше ка­жу- чи, НАССР ні­ко­ли не допу­стить ви­пу­ску на ри­нок не­які­сної продукції.

Усі де­та­лі за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми ре­гла­мен­тує За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів», що на­брав чин­но­сті 20 ве­ре­сня 2015-го. Від­по­від­но до за­ко­ну, кон­троль за фун­кціо­ну­ва­н­ням си­сте­ми ме­не­джмен­ту без­пе­чно­сті хар­чо­вої продукції по­кла­де­но на Дер­жав­ну слу­жбу Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів і за­хи­сту спо­жи­ва­чів. Як по­ві­до­ми­ли га­зе­ті «Агро­Мар­кет» у Держ­прод­спо­жив­слу­жбі, за­про­ва­джу­ва­ти НАССР до­ве­де­ться ко­жно­му ви­ро­бни­ко­ві хар­чо­вої продукції, що пра­гне й на­да­лі пра­цю­ва­ти на спо­жив­чо­му рин­ку. Ви­ня­ток зро­бле­но тіль­ки для пер­вин­но­го виробництва, а та­кож для тих, чия ді­яль­ність пов’яза­на з пер­вин­ним ви­ро­бни­цтвом (транс­пор­ту­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня й оброб­ка пер­вин­ної продукції в мі­сці пер­вин­но­го виробництва) — за умо­ви, що сут­тє­во не змі­ню­є­ться стан та­ких про­ду­ктів; окрім цьо­го, та­кої не­об­хі­дно­сті по­збав­ле­ні пе­ре­ві­зни­ки жи­вих тва­рин, при­зна­че­них для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною, та пе­ре­ві­зни­ки про­ду­ктів рослинного походження, про­ду­ктів ри­баль­ства й про­ду­ктів по­лю­ва­н­ня (з мі­сця пер­вин­но­го виробництва до по­ту­жно­сті).

За­га­лом НАССР ба­зу­є­ться на се­ми прин­ци­пах:

• про­ве­де­н­ня ана­лі­зу не­без­пе­чних чин­ни­ків; • ви­зна­че­н­ня кри­ти­чних кон­троль­них то­чок (ККТ); • уста­нов­ле­н­ня кри­ти­чної ме­жі (меж); • уста­нов­ле­н­ня про­це­дур мо­ні­то­рин­гу ККТ (хто? ко­ли? як?); • ви­зна­че­н­ня ко­ри­гу­валь­них дій, що ма­ють вжи­ва­ти­ся, ко­ли мо­ні­то­ринг вка­зує на ви­хід кон­кре­тної ККТ з-під кон­тро­лю; • уста­нов­ле­н­ня про­це­дур пе­ре­вір­ки для впев­не­но­сті, що си­сте­ма НАССР пра­цює ефе­ктив­но; • до­ку­мен­ту­ва­н­ня всіх про­це­дур і за­пи­сів, що ма­ють від­но­ше­н­ня до цих прин­ци­пів і їх за­сто­су­ва­н­ня. — Роз­ро­би­ти си­сте­му НАССР або стан­дар­ти, які на ній ба­зу­ю­ться, для сво­го виробництва не­скла­дно, — на­го­ло­шує між­на­ро­дний ау­ди­тор си­стем ме­не­джмен­ту без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів Ма­рія Оста­пюк. — Ці стан­дар­ти опи­су­ють за­галь­ні ви­мо­ги та є уні­вер­саль­ни­ми для всіх під­при­ємств хар­чо­во­го лан­цюж­ка. Від­так ко­жне під­при­єм­ство ада­птує до них свою до­ку­мен­та­цію й ви­ро­бни­цтво, са­мо­стій­но ви­рі­шу­ю­чи, що по­трі­бно до­пра­цьо­ву­ва­ти та вдо­ско­на­лю­ва­ти, де мо­жли­ва пе­ре­хре­сна кон­та­мі­на­ція, де по­трі­бен ре­монт або за­мі­на ці­лих те­хно­ло­гі­чних лі­ній. Що скла­дні­ший ви­ро­бни­чий про­цес і про­дукт, то скла­дні­ша си­сте­ма.

Ін­ко­ли укра­їн­ським ви­ро­бни­кам про­по­ну­ють сер­ти­фі­ка­цію НАССР як шлях до отри­ма­н­ня пра­ва на екс­порт, на­при­клад, до ЄС. Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що пра­во здій­сню­ва­ти екс­порт на­дає ли­ше упов­но­ва­же­ний дер­жав­ний ор­ган, а НАССР на­дає пе­ре­ва­ги як обов’яз­ко­вий до за­сто­су­ва­н­ня у біль­шо­сті кра­їн, але не обов’яз­ко­ва сер­ти­фі­ка­ція. На­яв­ність сер­ти­фі­ко­ва­ної си­сте­ми НАССР мо­же ви­ма­га­ти кон­кре­тний бі­знес-пар­тнер, однак у жо­дно­му ра­зі цьо­го не ви­ма­га­ти­ме ор­ган офі­цій­но­го кон­тро­лю в кра­ї­ні-ім­пор­те­рі.

Пе­ре­ва­жна біль­шість між­на­ро­дних стан­дар­тів, що мі­стять ви­мо­ги, за­сно­ва­ні на прин­ци­пах НАССР, є вла­сні­стю не­уря­до­вих між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, асо­ці­а­цій, об’єд­нань. Їх вва­жа­ють при­ва­тни­ми си­сте­ма­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів, а то­му — до­бро­віль­ни­ми до за­сто­су­ва­н­ня.

Успіх роз­ро­бле­н­ня, за­про­ва­дже­н­ня, мо­ні­то­рин­гу та пе­ре­вір­ки си­сте­ми НАССП за­ле­жить від ком­пле­ксу чин­ни­ків — управ­лін­ських, ор­га­ні­за­цій­них і те­хні­чних. Тру­дно­щі ви­ни­ка­ють, ко­ли під­при­єм­ство сти­ка­є­ться з без­ліч­чю цих вза­є­мо­пов’яза­них да­них і має їх упо­ряд­ку­ва­ти від­по­від­но до рів­ня ви­мог НАССР. На пер­ший по­гляд, для ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су з йо­го обме­же­ни­ми ре­сур­са­ми (пер­со­нал, час, ква­лі­фі­ка­ція, до­свід, те­хні­чна ком­пе­тен­тність і фі­нан­си) це ви­да­є­ться ма­ло не фан­та­сти­чним зав­да­н­ням. Утім, як мо­ви­ться, не та­кий стра­шний НАССР, як йо­го ма­лю­ють… До то­го ж ма­лі та се­ре­дні під­при­єм­ства зда­тні уни­кну­ти ці­лої низ­ки тих про­блем, із яки­ми ви­му­ше­ні да­ва­ти со­бі ра­ду ве­ли­кі ком­па­нії. Ві­дно­сно не­ве­ли­ка кіль­кість пра­ців­ни­ків до­зво­ляє всю «гли­би­ну» та «ши­ри­ну» ор­га­ні­за­ції роз­гля­да­ти як одну ко­ман­ду, до­ся­га­ю­чи ви­що­го сту­пе­ня при­че­тно­сті до спіль­ної спра­ви. Ча­сто ме­не­дже­ри ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су про­хо­дять свій шлях на­го­ру, по­чи­на­ю­чи ро­бо­ту з ви­ро­бни­чих ді­ля­нок, і та­ке зна­н­ня ви­ро­бни­чих про­це­сів «з пер­ших рук» при­швид­шує та по­лег­шує про­цес ана­лі­зу­ва­н­ня не­без­пе­чних чин­ни­ків, ви­зна­че­н­ня кри­ти­чних кон­троль­них то­чок то­що…

Го­лов­ний ви­клик для ко­жно­го уча­сни­ка хар­чо­во­го лан­цюж­ка — роз­ро­би­ти та­ку си­сте­му, яка справ­ді пра­цю­ва­ти­ме в ре­аль­них ви­ро­бни­чих умо­вах. Зро­зумі­ло, що це май­же не­від­во­ро­тно по­тре­бу­ва­ти­ме змін в куль­ту­рі пра­ці, клі­ма­ті під­при­єм­ства. Фа­кти­чно в кон­текс­ті без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів най­ва­жли­ві­ши­ми є лю­ди — ви­ро­бни­чий пер­со­нал (опе­ра­то­ри), який кон­тро­лює кри­ти­чні кон­троль­ні то­чки. Про­те ці по­са­ди за­зви­чай є низь­ко­опла­чу­ва­ни­ми, не­до­оці­не­ни­ми та най­менш мо­ти­во­ва­ни­ми. НАССР пе­ред­ба­чає шлях по­стій­но­го удо­ско­на­ле­н­ня ор­га­ні­за­ції, за­сно­ва­ний на за­лу­чен­ні та подаль­шій при­че­тно­сті. Якщо опе­ра­то­рам, по-пер­ше, по­ясни­ли, що во­ни від­по­від­а­ють за кри­ти­чно ва­жли­вий про­цес, по-дру­ге, по­про­си­ли при­єд­на­ти­ся до ко­ман­ди для роз­роб­ки стра­те­гії ви­рі­ше­н­ня цьо­го зав­да­н­ня, й, по-тре­тє, їм до­по­мо­гли на­пи­са­ти ре­аль­ні про­це­ду­ри їхньою «мо­вою», то це сут­тє­во під­ви­щить їх мо­ти­ва­цію та від­по- ві­даль­ність за пов­сяк­ден­но­го ви­ко­на­н­ня про­це­дур за­без­пе­че­н­ня без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів. Та­ка участь в те­хно­ло­гі­чних змі­нах і де­ле­гу­ва­н­ня кон­тро­лю тим, хто має без­по­се­ре­днє від­но­ше­н­ня до ви­ро­бни­чо­го про­це­су, є ру­шій­ним ме­ха­ні­змом за­про­ва­дже­н­ня не­об­хі­дних змін і ва­жли­вою умо­вою успі­шно­го за­про­ва­дже­н­ня НАССР. У цьо­му кон­текс­ті — що біль­ше під­при­єм­ство, то скла­дні­ше іні­ці­ю­ва­ти й під­три­му­ва­ти та­ко­го ро­ду змі­ни в куль­ту­рі виробництва та від­но­си­нах між лю­дьми. Тут ві­дно­сно не­ве­ли­кі виробництва з їх менш фор­маль­ни­ми управ­лін­ськи­ми стру­кту­ра­ми та про­сті­ши­ми ка­на­ла­ми ко­му­ні­ка­ції ма­ють оче­ви­дну пе­ре­ва­гу. Тоб­то та­ка ко­ман­да має всі можливості роз­ро­би­ти та­ку си­сте­му, до якої ви­ро­бни­чий пер­со­нал та управ- лін­ська лан­ка бу­дуть одна­ко­во при­че­тні й за­ці­кав­ле­ні в під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті її фун­кціо­ну­ва­н­ня.

За за­ко­ном, сер­ти­фі­ка­ція си­сте­ми ме­не­джмен­ту без­пе­чно­сті хар­чо­вої продукції НАССР здій­сню­є­ться на до­бро­віль­них за­са­дах. Утім, по­стій­ні чин­ні про­це­ду­ри, за­сно­ва­ні на прин­ци­пах си­сте­ми ана­лі­зу не­без­пе­чних чин­ни­ків і кон­тро­лю у кри­ти­чних то­чках, ма­ють бу­ти роз­ро­бле­ні й упро­ва­дже­ні. Вже че­рез рік (во­се­ни 2017-го) від­по­від­но до за­ко­ну во­ни ма­ють ді­я­ти на по­ту­жно­стях, які про­ва­дять ді­яль­ність із хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми, у скла­ді яких є не­о­бро­бле­ні ін­гре­ді­єн­ти тва­рин­но­го походження (крім ма­лих по­ту­жно­стей). Че­рез два ро­ки — на по­ту­жно­стях, що про­ва­дять ді­яль­ність із хар­чо­ви­ми про­ду­кта- ми, у скла­ді яких від­су­тні не­о­бро­бле­ні ін­гре­ді­єн­ти тва­рин­но­го походження (крім ма­лих по­ту­жно­стей). А во­се­ни 2019-го — і на ма­лих по­ту­жно­стях.

Із ме­то­ди­чни­ми ре­ко­мен­да­ці­я­ми що­до впро­ва­дже­н­ня опе­ра­то­ра­ми по­ту­жно­стей із виробництва й обі­гу хар­чо­вих про­ду­ктів мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті Мі­на­гро- по­лі­ти­ки — http://minagro.gov. ua/node/16423. Крім то­го, мо­жна ско­ри­ста­ти­ся до­по­мо­гою ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців і ко­лег, що вже за­про­ва­ди­ли в се­бе на ви­ро­бни­цтві прин­ци­пи НАССР. Ось, при­мі­ром, на 30 ве­ре­сня ці пи­та­н­ня обго­во­рю­ва­ти­ме Клуб ме­не­дже­рів хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті й АПК, у за­сі­дан­ні яко­го мо­жуть взя­ти участь ке­рів­ни­ки, ди­ре­кто­ри з яко­сті, те­хні­чні ди­ре­кто­ри, а та­кож усі, хто без­по­се­ре­дньо бе­ре участь у про­е­ктах із за­про­ва­дже­н­ня си­стем ме­не­джмен­ту. На фо­ру­мі у сто­ли­чно­му го­те­лі «Бра­ти­сла­ва» бу­дуть роз­гля­ну­ті най­більш за­пи­ту­ва­ні стан­дар­ти для вхо­ду на Єв­ро­пей­ські рин­ки; змі­ни в укра­їн­сько­му за­ко­но­дав­стві; при­кла­ди за­сто­су­ва­н­ня енер­го­о­ща­дних за­хо­дів; нові стан­дар­ти в хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.