Шанс для пер­спе­ктив­них

До­бро­віль­на фінансова ре­стру­кту­ри­за­ція мо­же да­ти дру­ге ди­ха­н­ня ба­га­тьом агро­під­при­єм­ствам, що не хо­чуть бу­ти бан­кру­та­ми

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Ан­на ДРАГОМИРЕЦЬКА, ра­дник з пи­тань агро­бі­зне­су ЮФ «ОМП»

Пер­спе­ктив­ні під­при­єм­ства, що не мо­жуть роз­ра­ху­ва­ти­ся з бор­га­ми, та­ки ма­ти­муть шанс ви­бор­са­ти­ся з кри­зи. Про це га­зе­ті «Агро­Мар­кет» роз­по­ві­ла ра­дник юри­ди­чної фір­ми «ОМП» Ан­на ДРАГОМИРЕЦЬКА, ко­мен­ту­ю­чи під­пи­са­ний гла­вою дер­жа­ви За­кон Укра­ї­ни «Про фі­нан­со­ву ре­стру­кту­ри­за­цію» від 14.06.2016 №1414-VIII.

Ва­гро­се­кто­рі ни­ні на­лі­чу­є­ться чи­ма­ло під­при­ємств, які, хоч і про­дов­жу­ють свою ді­яль­ність, але ма­ють ве­ли­кий кре­ди­тор­ський тя­гар. Біль­шість із них за спри­я­тли­вих умов мо­гли б ефе­ктив­но ре­а­лі­зу­ва­ти свої об­ґрун­то­ва­ні ви­ро­бни­чо-еко­но­мі­чні пла­ни, але нев­ре­гу­льо­ва­на за­бор­го­ва­ність тя­гне їх в бо­ло­то бан­крут­ства та за­кри­т­тя. Аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант — ре­стру­кту­ри­за­ція та­ких фі­нан­со­вих зо­бов’язань та/або го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті бор­жни­ків, а від­так — на­го­да до­ся­гну­ти до­мов­ле­но­сті з кре­ди­то­ра­ми й від­но­ви­ти пла­то­спро­мо­жність.

Від­по­від­но до за­ко­ну, бор­жник — це юри­ди­чна осо­ба — суб’єкт під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті, яка має за­бор­го­ва­ність хо­ча б пе­ред одні­єю фі­нан­со­вою уста­но­вою, що не є пов’яза­ною з бор­жни­ком осо­бою, та іні­ці­ює про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції (зокре­ма, ко­му­наль­ні та дер­жав­ні під­при- єм­ства, крім фі­нан­со­вих уста­нов і ка­зен­них під­при­ємств).

На­ра­зі ре­стру­кту­ри­за­ці­єю змо­же ско­ри­ста­ти­ся не ко­жен бор­жник, а тіль­ки той, що пе­ре­бу­ває у кри­ти­чно­му фі­нан­со­во­му ста­ні. Ба біль­ше, при­во­дом для ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гів під­при­єм­ства є ви­зна­н­ня йо­го подаль­шої ді­яль­но­сті пер­спе­ктив­ною, а са­мо­го під­при­єм­ства пер­спе­ктив­ним. Та­ку оцін­ку має да­ти не­за­ле­жний екс­перт. Чи буде во­на об’єктив­ною? Пев­ні під­ста­ви для су­пе­ре­чок, зві­сно, є, оскіль­ки в за­ко­ні не ви­зна­че­но кри­те­рії пер­спе­ктив­но­сті. Є ве­ли­кий сум­нів, чи буде та­ка про­це­ду­ра вза­га­лі до­сту­пна для ма­лих під­при­ємств, бо пла­ти­ти за екс­пер­тну оцін­ку має бор­жник. За умо­ви низь­ко­го ва­ло­во­го до­хо­ду ве­ли­кі до­да­тко­ві ви­тра­ти без га­ран­тії ре­зуль­та­ту ре­стру­кту­ри­за­ції пра­кти­чно ні­ве­лю­ють цю про­це­ду­ру.

За­га­лом са­ма про­це­ду­ра — це сво­го ро­ду пе­ре­мо­ви­ни що­до ре­стру­кту­ри­за­ції (між бор­жни­ком, фі­нан­со­ви­ми уста­но­ва­ми й ін­ши­ми за­лу­че­ни­ми кре­ди­то­ра­ми) за вста­нов­ле­ни­ми за­ко­ном пра­ви­ла­ми.

Бор­жник і кре­ди­то­ри зо­бов’яза­ні не пі­зні­ше ніж про­тя­гом 90 днів із да­ти по­ча­тку про­це­ду­ри до­бро­віль­ної фі­нан­со­вої ре­струк- ту­ри­за­ції за­кін­чи­ти пе­ре­мо­ви­ни та по­го­ди­ти план ре­стру­кту­ри­за­ції. У ньо­му мо­же бу­ти пе­ред­ба­че­но ба­га­то спосо­бів, вклю­чно з уне­се­н­ням змін до кре­ди­тно­го до­го­во­ру (зокре­ма, по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті окре­ми­ми тран­ша­ми (роз­стро­чки), пе­ре­гляд стро­ків по­га­ше­н­ня, роз­мі­ру від­со­тко­вих ста­вок чи ін­ших умов, пов’яза­них із кре­ди­тним до­го­во­ром або за­без­пе­че­н­ням за ним); на­да­н­ня но­во­го фі­нан­су­ва­н­ня бор­жни­ку; про­ще­н­ня ча­сти­ни бор­гу. А та­кож пе­ре­ве­де­н­ня зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ка в ка­пі­тал, що фа­кти­чно озна­чає мо­жли­вість вхо­дже­н­ня у ста­ту­тний ка­пі­тал під­при­єм­ства йо­го кре­ди­то­ра.

Одним із ва­жли­вих по­ло­жень є те, що у про­це­ду­рі до­бро­віль­ної фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції пе­ред­ба­че­но вве­де­н­ня мо­ра­то­рію з пер­шо­го дня про­це­ду­ри, але на строк не біль­ше як 120 днів. На час дії мо­ра­то­рію за­бо­ро­не­но ви­ко­на­н­ня бу­дья­ких ви­мог кре­ди­то­рів, при­му­со­ве звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на май­но бор­жни­ка, укла­да­н­ня угод про за­ста­ву або іпо­те­ку, та­кож за­бо­ро­не­но за­ра­ху­ва­н­ня зу­стрі­чних ви­мог. Та­кож про­тя­гом дії мо­ра­то­рію не на­ра­хо­ву­ю­ться штра­фи, пе­ня або ін­ші фі­нан­со­ві сан­кції за не­ви­ко­на­н­ня чи не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань що­до за­до­во­ле­н­ня бор­жни­ком бу­дья­ких ви­мог, на які по­ши­рю­є­ться мо­ра­то­рій, і зу­пи­ня­є­ться пе­ре­біг по­зов­ної дав­но­сті.

Про­те по­трі­бно взя­ти до ува­ги, що за­кон пе­ред­ба­чає пра­во кре­ди­то­рів, яким на­ле­жить по­над 50% за­галь­них ви­мог, від­мо­ви­ти у вве­ден­ні мо­ра­то­рію. Та якщо вже кре­ди­то­ри йдуть на пе­ре­го­во­ри й за­ці­кав­ле­ні в по­га­шен­ні бор­гів, во­ни ймо­вір­но бу­дуть ро­зум­но ста­ви­ти­ся до цьо­го пра­ва, і якщо бор­жник дій­сно ви­ра­жає свій на­мір і має кон­кре­тні про­по­зи­ції для по­га­ше­н­ня бор­гів, не ма­хлює з май­ном, щоб схо­ва­ти йо­го від стя­гне­н­ня, нав­ряд чи кре­ди­то­ри бу­дуть про­ти мо­ра­то­рію, бо в кін­це­во­му ви­пад­ку він слу­гує на їх єди­ну для всіх із бор­жни­ком ко­ристь.

Та­кож за­ко­ном уста­нов­лю­є­ться осо­бли­вий по­да­тко­вий ре­жим за опо­да­тку­ва­н­ня окре­мих опе­ра­цій, пов’яза­них із про­ве­де­н­ням про­це­ду­ри фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції.

Зокре­ма, якщо план са­на­ції пе­ред­ба­чає роз­стро­чку чи від­стро­чку або про­ще­н­ня (спи­са­н­ня) бор­гів, про­по­ну­є­ться за­до­воль­ня­ти по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня на умо­вах пла­ну са­на­ції без узго­дже­н­ня з ор­га­ном стя­гне­н­ня. Во­дно­час по­да­тко­вий борг, який ви­ник у строк, що пе­ре­ду­вав трьом ро­кам до дня про­ве­де­н­ня збо­рів кре­ди­то­рів, ви­зна­є­ться без­на­дій­ним і спи­су­є­ться, а по­да­тко­вий борг, який ви­ник пі­зні­ше, від­стро­чу­є­ться чи спи­су­є­ться на умо­вах пла­ну са­на­ції, які ма­ють бу­ти не гір­ши­ми, ніж умо­ви за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів, що го­ло­су­ва­ли за йо­го схва­ле­н­ня.

За­без­пе­чу­є­ться до­ступ бор­жни­ків до фі­нан­су­ва­н­ня за осо­бли­вою про­це­ду­рою для від­нов­ле­н­ня їхньої го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

За за­ко­ном утво­рю­ю­ться спе­ці­аль­ні ор­га­ни для ко­ор­ди­на­ції про­це­ду­ри фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції. Во­ни ду­же не­зви­чні, про­те по­кли­ка­ні ді­я­ти ефе­ктив­но в ін­те­ре­сах усіх уча­сни­ків і ство­ри­ти умо­ви бор­жни­ко­ві, аби він міг ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня ви­хо­ду зі скру­тно­го ста­но­ви­ща, від­но­ви­ти свою пла­то­спро­мо­жність і за­до­воль­ни­ти ін­те­ре­си кре­ди­то­рів. За­кон пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня се­кре­та­рі­а­ту, на який буде по­кла­де­но адмі­ні­стра­тив­не, ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чне й ор­га­ні­за­цій­не за­без­пе­че­н­ня про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції. У свою чер­гу, се­кре­та­рі­ат ство­рю­є­ться спо­сте­ре­жною ра­дою з пи­тань ор­га­ні­за­ції та про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції, яка скла­да­є­ться з п’яти осіб: двоє від НБУ та по одно­му від Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни та Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни, які бе­руть участь в ро­бо­ті спо­сте­ре­жної ра­ди на гро­мад­ських за­са­дах.

На­яв­ність зга­да­но­го за­ко­ну ство­рює умо­ви для ефе­ктив­но­го ви­рі­ше­н­ня спо­рів між уча­сни­ка­ми: кре­ди­то­ри ма­ти­муть пра­во пе­ре­да­ти на роз­гляд до ар­бі­тра­жу будь-який спір, що ви­ни­кає під час про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри до­бро­віль­ної фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції. Спір мо­же бу­ти пе­ре­да­ний на роз­гляд до ар­бі­тра­жно­го ко­мі­те­ту за на­яв­но­сті від­по­від­ної ар­бі­тра­жної уго­ди, яка є умо­вою уча­сті сто­рін у про­це­ду­рі фі­нан­со­вої ре­стру­кту­ри­за­ції.

***

За­га­лом за­кон де­таль­но ре­гла­мен­тує про­це­ду­ру ре­стру­кту­ри­за­ції та по­ря­док вза­є­мо­дії кре­ди­то­ра та бор­жни­ка. За умо­ви пра­виль­но­го й ува­жно­го під­хо­ду до ре­а­лі­за­ції про­це­дур і на­да­них за­ко­ном мо­жли­во­стей, цей ін­стру­мент має всі шан­си ре­аль­но по­лі­пши­ти еко­но­мі­чну си­ту­а­цію, вре­гу­лю­ва­ти за­бор­го­ва­ність і да­ти дру­ге ди­ха­н­ня ба­га­тьом пер­спе­ктив­ним під­при­єм­ствам, зокре­ма і в аграр­но­му се­кто­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.