Де­та­лі й головне

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

40% за­галь­но­го екс­пор­ту Укра­ї­ни — сіль­госп­про­ду­кція

Це за­свід­чу­ють да­ні про то­вар­ну стру­кту­ру зов­ні­шньої тор­гів­лі у I пів­річ­чі 2016 року, опри­лю­дне­ні на сай­ті Держ­ста­ти­сти­ки. Зокре­ма, ко­жен п’ятий екс­порт­ний до­лар на­ді­йшов в Укра­ї­ну з по­ста­чань на зов­ні­шні рин­ки про­ду­ктів рослинного походження, що в аб­со­лю­тних зна­че­н­нях ста­но­ви­ло 3,4 млрд дол. Май­же 2 млрд дол. — це екс­порт жи­рів й олій тва­рин­но­го або рослинного походження, по­над 1 млрд дол. — го­то­ві хар­чо­ві про­ду­кти та 317 млн дол. — жи­ві тва­ри­ни та про­ду­кти тва­рин­но­го походження.

За­га­лом екс­порт аграр­ної продукції в I пів­річ­чі 2016 року ся­гнув 6,8 млрд дол. За той са­мий час бу­ло ім­пор­то­ва­но в Укра­ї­ну аграр­ної продукції на 1,9 млрд дол., що до­зво­ли­ло сфор­му­ва­ти по­зи­тив­не саль­до за ці­єю ка­те­го­рі­єю то­ва­рів у май­же 5 млрд дол.

Фер­ме­рам обіцяють 5,5 млрд грн

Іде­ться про 1% ви­ро­бле­ної продукції АПК, які уряд пла­нує спря­му­ва­ти на ро­зви­ток фер­мер­ських го­спо­дарств. «Ми хо­че­мо, щоб ті, хто має зем­лю, обро­бляє її, ви­ро­бляє укра­їн­ську про­ду­кцію, отри­ма­ли від­по­від­ну під­трим­ку дер­жа­ви. Сіль­гос­пте­хні­ка, ма­ла ме­ха­ні­за­ція — це те, що сьо­го­дні по­тре­бує укра­їн­ський агра­рій», — на­го­ло­сив прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман.

На­га­да­є­мо, від­по­від­но до стра­те­гі­чно­го пла­ну Мі­на­гро­по­лі­ти­ки «3+ 5», ре­фор­ма держ­під­трим­ки пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня ком­фор­тних умов для роз­ви­тку дрі­бних фер­мер­ських го­спо­дарств і сти­му­лю­ва­н­ня ви­го­тов­ле­н­ня продукції з до­да­ною вар­ті­стю. Го­лов­ни­ми прин­ци­па­ми держ­під­трим­ки фер­ме­рів ма­ють ста­ти адре­сність і про­зо­рість. Мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Та­рас Ку­то­вий пе­ре­ко­на­ний, що ці гро­ші спри­я­ти­муть ство­рен­ню но­вих ро­бо­чих місць, під­ви­щен­ню кон­ку­рен­то­зда­тно­сті укра­їн­ських фер­ме­рів і на­віть до­по­мо­жуть по­де­ку­ди від­ро­ди­ти се­ла.

Су­дів буде мен­ше, а суд­ді змі­нять ста­тус

30 ве­ре­сня на­бу­ва­ють чин­но­сті два най­ва­жли­ві­ших за­ко­ни су­до­вої ре­фор­ми: змі­ни до Кон­сти­ту­ції в ча­сти­ні пра­во­су­д­дя, а та­кож за­кон «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів». Від­так си­сте­му су­дів буде ско­ро­че­но до трьох ла­нок, яки­ми ста­нуть мі­сце­ві су­ди, апе­ля­цій­ні су­ди та Вер­хов­ний Суд.

У скла­ді но­во­утво­ре­но­го Вер­хов­но­го Су­ду ді­я­ти­ме Ве­ли­ка Па­ла­та Вер­хов­но­го Су­ду та ка­са­цій­ні су­ди, а Ви­щий Го­спо­дар­ський Суд Укра­ї­ни, Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни та Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд Укра­ї­ни з роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ, бу­дуть лі­кві­до­ва­ні. Пра­во на пред­став­ни­цтво ін­те­ре­сів фі­зи­чних і юри­ди­чних осіб в су­дах ма­ти­муть ли­ше адво­ка­ти: з 1 сі­чня 2017 року — у Вер­хов­но­му Су­ді та су­дах ка­са­цій­ної ін­стан­ції, з 1 сі­чня 2018 року — в апе­ля­цій­них су­дах, з 1 сі­чня 2019 року — у су­дах пер­шої ін­стан­ції. Ор­га­ни про­ку­ра­ту­ри по­збав­ля­ю­ться фун­кцій за­галь­но­го на­гля­ду за до­дер­жа­н­ням за­ко­нів, пред­став­ни­цтва ін­те­ре­сів гро­ма­дян в су­ді та здій­сне­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Се­ред най­ва­жли­ві­ших змін — і суд­дів­ська не­до­тор­кан­ність. Що­прав­да, ці обме­же­н­ня не сто­су­ю­ться кри­мі­наль­них зло­чи­нів (одер­жа­н­ня ха­ба­ра, ДТП, вбив­ство)

Бі­знес до­лу­ча­є­ться до бла­го­дій­ни­цтва

У сер­пні стар­ту­ва­ла бла­го­дій­на акція «Ра­зом да­ру­є­мо по­смі­шку ді­тям». Її іні­ці­а­то­ри — ком­па­нії «КУН-Укра­ї­на», «Мі­не­тех», «Єв­ра­ліс Се­менс» і «Да­нон» — про­від­а­ли ви­хо­ван­ців Дар­ни­цько­го ди­тя­чо­го бу­дин­ку-ін­тер­на­ту й ор­га­ні­зу­ва­ли їм свя­то. Зав­ча­сно з’ясу­вав­ши на­галь­ні по­тре­би ді­тей-ін­ва­лі­дів, до­бро­чин­ці на­да­ли їм ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу. Тож при­ве­зли в дит­бу­ди­нок по­трі­бні ре­чі й по­да­рун­ки. Асад Ла­пш, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «КУН-Укра­ї­на», спо­ді­ва­є­ться, що цю іні­ці­а­ти­ву під­три­ма­ють й ін­ші пар­тне­ри — ди­ле­ри та сіль­го­спви­ро­бни­ки. На­да­лі ком­па­нія пла­нує при­найм­ні кіль­ка ра­зів на рік ула­што­ву­ва­ти та­кі зу­стрі­чі. Іні­ці­а­то­ри акції бу­дуть ра­ді всім не­бай­ду­жим, ко­трі ма­ють ба­жа­н­ня при­єд­на­ти­ся до цьо­го до­бро­чин­но­го ру­ху. На пе­ре­ко­на­н­ня бі­зне­сме­нів-до­бро­чин­ців, тіль­ки спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми вдасться по­да­ру­ва­ти зне­до­ле­ним ді­тям по­зи­тив­ні емо­ції, яких не ку­пиш ні за які гро­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.