П’ять ком­по­нен­тів успі­ху

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ - Та­рас ВИСОЦЬКИЙ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су»

Що­рі­чно кон­фе­рен­ція «Ефе­ктив­не управ­лі­н­ня агро­ком­па­ні­я­ми» зби­рає сві­то­вих екс­пер­тів, ви­зна­них еко­но­мі­стів і на­дає пла­тфор­му для дис­ку­сії між пред­став­ни­ка­ми сві­то­во­го агро­бі­зне­су. З ро­ка­ми ця дис­ку­сія зве­ла­ся до обго­во­ре­н­ня п’яти основ­них чин­ни­ків, що впли­ва­ють на ефе­ктив­ність ве­де­н­ня агро­бі­зне­су: дер­жав­на по­лі­ти­ка, фі­нан­си, те­хно­ло­гії, ме­не­джмент і су­спіль­ство. Чо­му во­ни всі та­кі ва­жли­ві?

Пер­шою й го­лов­ною скла­до­вою ефе­ктив­но­сті аграр­них під­при­ємств є те­хно­ло­гії. Про ва­жли­вість їх за­про­ва­дже­н­ня свід­чить той факт, що українські агра­рії ви­ко­ри­сто­ву­ють ли­ше 50–60% по­тен­ці­а­лу вро­жай­но­сті ро­слин, що на­пря­му впли­ває на зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті виробництва й отри­ма­н­ня при­бу­тків для під­при­єм­ства. І те, що ми отри­му­є­мо ниж­чу вро­жай­ність в ро­слин­ни­цтві, свід­чить про те, що за­про­ва­джу­є­мо не­до­ста­тньо но­ві­тніх те­хно­ло­гій.

Дру­гий чин­ник — ме­не­джмент, ке­ру­ва­н­ня. Для роз­ви­тку під­при­єм­ства мо­жуть бу­ти на­да­ні всі умо­ви — гро­ші, те­хно­ло­гії, під­трим­ка дер­жа­ви, але ци­ми ре­сур­са­ми не­мо­жли­во ефе­ктив­но ско­ри­ста­ти­ся, якщо не буде лю­дей, зда­тних керувати про­це­сом. Тіль­ки від­по­від­ний про­фе­сій­ний ме­не­джмент змо­же по­єд­на­ти всі скла­до­ві й зро­би­ти ке­ру­ва­н­ня бі­зне­сом ефе­ктив­ним. В аграр­ній га­лу­зі май­же 100% за­по­ру­ки успі­ху — це люд­ський чин­ник. Кін­це­вий фі­нан­со­вий ре­зуль­тат в бі­зне­сі за­ле­жить від то­го, як топ-ме­не­джмент уміє мо­ти­ву­ва­ти сво­їх пра­ців­ни­ків і на­ла­шту­ва­ти на до­ся­гне­н­ня ре­зуль­та­ту.

Тре­тім ком­по­нен­том успі­шно­го ве­де­н­ня аграр­но­го бі­зне­су є фі­нан­со­ві ре­сур­си. У будь-яко­му се­кто­рі спра­ва не роз­ви­ва­є­ться ли­ше з вла­сних ко­штів. Осо­бли­во це акту­аль­но для АПК, то­му що при­су­тня се­зон­ність ро­бо­ти й ро­зір­ва­ність про­це­су. То­му мо­жли­вість за­лу­че­н­ня до­да­тко­вих ко­штів тут є кри­ти­чно ва­жли­вим. Є кла­си­чне рин­ко­ве пра­ви­ло роз­по­ді­лу фі­нан­су­ва­н­ня в бі­зне­сі: 30% — вла­сні ре­сур­си, 30% — кре­ди­ти, 30% — ко­шти, за­по­зи­че­ні з ін­ших дже­рел (на­при­клад, то­вар­ні кре­ди­ти, ін­ве­сти­ції). Аби ця схе­ма пра­цю­ва­ла, має бу­ти ви­бу­ду­ва­ний три­ку­тник до­ві­ри: НБУ, фі­нан­со­ві уста­но­ви й агро­ви­ро­бни­ки. В си­лах На­ціо­наль­но­го бан­ку ство­ри­ти умо­ви, за яких бан­кі­ри бу­дуть за­ці­кав­ле­ні фі­нан­су­ва­ти аграрний се­ктор. Зав­да­н­ня агра­рі­їв по­ля­гає в то­му, щоб ви­бу­ду­ва­ти по­зи­тив­ну ре­пу­та­цію для ін­ве­сто­рів. Фі­нан­си­сти ж зі сво­го бо­ку ма­ють роз­би­ра­ти­ся у спе­ци­фі­ці аграр­но­го бі­зне­су й ро­зу­мі­ти про­це­си виробництва, щоб про­по­ну­ва­ти ма­кси­маль­но ви­гі­дні та по­трі­бні про­ду­кти. Якщо цей три­ку­тник буде ви­бу­ду­ва­ний, то одно­зна­чно по­тен­ці­ал аграр­ної га­лу­зі Укра­ї­ни мо­жна буде ре­а­лі­зу­ва­ти на­віть про­тя­гом 5–7 ро­ків.

Че­твер­тий чин­ник, що впли­ває на ефе­ктив­ність, — дер­жав­на по­лі­ти­ка. В Ар­ген­ти­ні, Бра­зи­лії, Укра­ї­ні, де аграрний се­ктор над­зви­чай­но ва­жли­вий для еко­но­мі­ки кра­ї­ни, й фор­мує біль­шу час­тку ВВП, дер­жа­ва ав­то­ма­ти­чно ви­яв­ляє до ньо­го ін­те­рес і на­ма­га­є­ться сут­тє­во впли­ва­ти на правила гри на рин­ку. У на­шій кра­ї­ні дер­жа­ва під­три­му­ва­ла аграрний се­ктор в се­ре­ди­ні 2000-х ро­ків, і то­му сьо­го­дні зро­зумі­лі її очі­ку­ва­н­ня на по­вер­не­н­ня ди­ві­ден­дів від агро­се­кто­ра. Про­те має бу­ти по­стій­ний діа­лог між дер­жа­вою і се­кто­ром, де аграр­на га­лузь мо­же під­три­ма­ти дер­жа­ву й еко­но­мі­ку так, щоб ви­ста­ча­ло ре­сур­сів для вла­сно­го роз­ви­тку.

П’ятою скла­до­вою роз­ви­тку агро­се­кто­ра є су­спіль­ство — те ото­че­н­ня, у яко­му існує й роз­ви­ва­є­ться бі­знес. Зокре­ма, тут вар­то зга­да­ти й про гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, аграр­ні асо­ці­а­ції, які ви­сту­па­ють по­се­ре­дни­ка­ми між дер­жа­вою й при­ва­тним бі­зне­сом. Аграрний се­ктор в Укра­ї­ні пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но сто­су­є­ться ін­те­ре­сів по­над 50% на­се­ле­н­ня, а че­рез про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня мо­жна ска­за­ти, що на­віть 100%. То­му су­спіль­ство має бра­ти актив­ну участь у фор­му­ван­ні чі­тких очі­ку­вань від аграр­но­го се­кто­ра. Мо­жли­ві рі­зні ва­рі­ан­ти йо­го роз­ви­тку. Це мо­же бу­ти ма­кси­маль­но при­бу­тко­вий се­ктор, який фі­нан­сує еко­но­мі­ку кра­ї­ни, або еко­ло­гі­чне мі­сце та гар­ні ланд­ша­фти, ор­га­ні­чне ви­ро­бни­цтво. Це мо­же бу­ти по­єд­на­н­ня цих мо­де­лей, але одно­зна­чно су­спіль­ство має ви­слов­лю­ва­ти своє ба­че­н­ня й ро­зу­мі­ти на­слід­ки цьо­го ви­бо­ру. По­ки що цей діа­лог ли­ше на­ла­што­ву­є­ться. У по­бу­до­ві стра­те­гії роз­ви­тку се­кто­ра актив­ним ме­ді­а­то­ром мо­же ста­ти Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки, але обов’яз­ко­во ін­те­гру­ю­чи су­спіль­ству ро­зви­ток аграр­но­го се­кто­ра та зва­жа­ти на йо­го за­пи­ти й очі­ку­ва­н­ня.

Пи­та­н­ня по­шу­ку шля­хів ефе­ктив­но­го ке­ру­ва­н­ня ве­ли­ки­ми аграр­ни­ми ком­па­ні­я­ми, на­прям­ків їх подаль­шо­го роз­ви­тку ста­нуть те­ма­ми для обго­во­ре­н­ня кон­фе­рен­ції LargeFarmManagement, яка від­бу­де­ться 22 ве­ре­сня в Ки­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.