Гра­є­мо на ви­пе­ре­дже­н­ня

AgroMarket - - ПРО НАСУЩНЕ - Ар­тем ПЕТРЕНКО, юрист ALEXANDROV&PARTNERS

Кон­ку­рен­ція в аграр­но­му бі­зне­сі стає де­да­лі ви­щою. Тож ни­ні ве­ли­кі й ма­лі сіль­гос­пком­па­нії до­кла­да­ють зу­силь, аби збе­рег­ти той зе­мель­ний банк, що в них в обро­бі­тку, та під­ви­щи­ти йо­го ефе­ктив­ність. Пе­ре­д­усім на ча­сі про­сті й ді­є­ві ме­ха­ні­зми, що до­по­мо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти ці стра­те­гі­чні зав­да­н­ня.

1. Ство­ріть свою си­сте­му

Кіль­кість укла­де­них із па­йо­ви­ка­ми до­го­во­рів орен­ди мо­же ста­но­ви­ти від кіль­кох де­ся­тків до со­тень або ти­сяч. Як їх упо­ряд­ку­ва­ти? Для зру­чно­сті сфор­муй­те бо­дай най­про­сті­шу еле­ктрон­ну ба­зу, що мі­сти­ти­ме ін­фор­ма­цію про ко­жен до­го­вір, строк йо­го за­кін­че­н­ня та роз­мі­ри орен­дної пла­ти за ці­єю уго­дою. До­ціль­но роз­по­чи­на­ти ро­бо­ту над по­нов­ле­н­ням до­го­во­рів не пі­зні­ше ніж за рік до їх за­кін­че­н­ня.

2. По­дбай­те про ре­є­стра­цію

Ура­хо­ву­ю­чи бю­ро­кра­ти­чне за­ко­но­дав­ство та тру­дно­щі з ре­є­стра­ці­єю, в обро­бі­тку в ба­га­тьох го­спо­да­рів є ді­лян­ки, на які не бу­ло на­ле­жним чи­ном укла­де­но (або пе­ре­укла­де­но) до­го­во­ри орен­ди. «Хто від­бе­ре, якщо я де­ся­ти­лі­т­тя­ми тут сію і зби­раю вро­жай», — мір­кує лег­ко­ва­жний го­спо­дар. Утім, ча­си змі­ни­ли­ся, і ви ри­зи­ку­є­те не по­ба­чи­ти сво­єї ку­ку­ру­дзи, якщо ігно­ру­ва­ти­ме­те ре­є­стра­цію до­го­во­рів.

3. Від­по­від­аль­ний пер­со­нал

Зда­тні по­дба­ти про по­нов­ле­н­ня до­го­во­рів орен­ди фа­хів­ці — це й справ­ді ве­ли­ка про­бле­ма для ба­га­тьох го­спо­дарств. За­зви­чай агро­ном ки­ває на юри­ста, юрист на зем­ле­впо­ря­дни­ка, а той уза­га­лі не мо­же да­ти аде­ква­тної від­по­віді. В ре­зуль­та­ті кон­троль за до­го­во­ра­ми від­су­тній, ри­зик пропу­сти­ти строк на їх по­нов­ле­н­ня — ве­ли­че­зний. Як на­слі­док, «ша­хма­тка» і змен­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку.

4. Здій­снюй­те ви­пла­ти вча­сно

Па­йо­ви­ки — це зви­чай­ні лю­ди, які пе­ре­д­усім за­ці­кав­ле­ні вча­сно отри­ма­ти орен­дну пла­ту. В іде­а­лі її слід спла­чу­ва­ти тро­хи ра­ні­ше за строк, уста­нов­ле­ний в до­го­во­рі. В на­шій пра­кти­ці бу­ли ви­пад­ки, ко­ли ком­па­нії без­від­по­від­аль­но ста­ви­ли­ся до сво­го обов’яз­ку що­до ви­плат. Як на­слі­док, вла­сни­ки по­над 500 га зе­мель­них ді­ля­нок ви­рі­ши­ли при­пи­ни­ти спів­пра­цю з не­до­бро­со­ві­сни­ми орен­да­то­ра­ми.

5. До­по­ма­гай­те па­йо­ви­кам!

Як ві­до­мо, со­ці­аль­но-еко­но­мі­чна си­ту­а­ція на се­лі скла­дна, а про­блем в там­те­шніх ме­шкан­ців ду­же ба­га­то. Справ­жній го­спо­дар про­сто зо­бов’яза­ний бу­ти со­ці­аль­но від­по­від­аль­ним! Будь­те в кур­сі по­то­чних про­блем тих лю­дей, чию зем­лю орен­ду­є­те. До­лу­чі­ться до їх розв’яза­н­ня, на­при­клад, адре­сною до­по­мо­гою. Тур­бо­та й ува­га з ва­шо­го бо­ку спри­я­ти­муть на­ла­го­джен­ню кон­стру­ктив­но­го діа­ло­гу з па­йо­ви­ка­ми.

6. Уні­фі­куй­те за­охо­че­н­ня

Ду­же ва­жли­во, щоб до­по­мо­га па­йо­ви­кам бу­ла си­стем­на й уні­фі­ко­ва­на. Якщо ви по­с­при­я­є­те з ре­кон­стру­кці­єю шко­ли в одно­му ра­йо­ні й про­і­гно­ру­є­те в ін­шо­му, чу­тки по­ши­ря­ться ду­же швид­ко (зокре­ма, й не без уча­сті кон­ку­рен­тів), то й став­ле­н­ня до вас по­гір­ши­ться, бо лю­ди кла­си­фі­ку­ва­ти­муть та­кі дії як «не­спра­ве­дли­вість». А за­по­ру­ка успі­шно­го бі­зне­су — це пе­ре­д­усім хо­ро­ша ре­пу­та­ція.

7. Вив­чай­те кон­ку­рен­тів

Як ві­до­мо, рух — це жи­т­тя. В умо­вах жорс­тко­го рин­ку пе­ре­мог­ти змо­жуть ли­ше най­про­гре­сив­ні­ші та най­актив­ні­ші. Вив­чай­те кон­ку­рен­тів — їх ме­ха­ні­зми ро­бо­ти з па­йо­ви­ка­ми, роз­мір орен­дної пла­ти то­що — це зна­чно до­по­мо­же пе­ре­мог­ти в бо­роть­бі за по­нов­ле­н­ня до­го­во­рів орен­ди.

За­га­лом усі ці по­ра­ди мо­жуть ви­да­ти­ся ду­же про­сти­ми, а для ко­гось ма­ло­ефе­ктив­ни­ми. Однак пра­кти­ка по­ка­зує ін­ше — їх ком­пле­ксне ви­ко­на­н­ня до­по­ма­гає зі­гра­ти на ви­пе­ре­дже­н­ня й убез­пе­чи­ти­ся від можливих втрат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.