Ре­сур­си у ба­лан­сах

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

За ре­зуль­та­та­ми за­сі­да­н­ня між­ві­дом­чої ро­бо­чої гру­пи Еко­но­мі­чний дис­ку­сій­ний клуб опри­лю­днив уто­чне­ні на по­ча­ток сер­пня ба­лан­си по­пи­ту й про­по­зи­ції основ­них ви­дів про­до­воль­чих ре­сур­сів. ЗЕРНО

Оцін­ку ва­ло­во­го збо­ру зер­на під­ви­ще­но до 63,5 млн тонн. Зокре­ма, пшениці — до 26 млн тонн, ячме­ню — до 9,6 млн тонн. По­пит вну­трі­шньо­го рин­ку в зер­ні оці­ню­є­ться у 24,5 млн тонн, із ньо­го на про­до­воль­чі по­тре­би спря­мо­ву­ва­ти­ме­ться 6,0 млн тонн.

За умо­ви фор­му­ва­н­ня до­ста­тніх для під­трим­ки продовольчої без­пе­ки кра­ї­ни пе­ре­хі­дних за­ли­шків (5,6 млн тонн) екс­порт­ні можливості оці­ню­ю­ться у 41,0 млн тонн, із них 16,6 — пшениці, 5,6 — ячме­ню та 18,0 — ку­ку­ру­дзи.

У пер­шо­му мі­ся­ці по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го се­зо­ну, за да­ни­ми ми­тної ста­ти­сти­ки, Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 2,2 млн тонн зер­на та про­ду­ктів йо­го переробки, що на 19% мен­ше, ніж у ли­пні 2015 року. Із за­галь­но­го об­ся­гу ли­пне­во­го екс­пор­ту пшениці ви­ве­зе­но 0,8 млн тонн (пра­кти­чно на рів­ні то­рі­шньо­го по­ка­зни­ка), ячме­ню — 1,0 (на 18% біль­ше), ку­ку­ру­дзи — май­же 0,5 млн тонн (на 50% мен­ше).

За да­ни­ми Держ­сіль­го­спін­спе­кції, в за­сі­ках під­при­ємств, які збе­рі­га­ють і пе­ре­ро­бля­ють зер­но­ві, на 1 сер­пня мі­сти­ло­ся 18,7 млн тонн зер­на, з яко­го 13,2 — пшениці, 2,8 — ячме­ню, 1,6 — ку­ку­ру­дзи.

МОЛОКО

За сім мі­ся­ців 2016 року всі­ма ка­те­го­рі­я­ми го­спо­дарств Укра­ї­ни ви­ро­бле­но 6,192 млн тонн мо­ло­ка, що на 1,7% мен­ше про­ти та­ко­го пе­рі­о­ду 2015-го. По­го­лів’я ко­рів, за да­ни­ми ста­ти­сти­ки, ско­ро­ти­ло­ся за рік на 3,6%.

Основ­ни­ми то­вар­ни­ми по­зи­ці­я­ми на­шо­го мо­ло­чно­го екс­пор­ту є ма­сло вер­шко­ве (46%), ім­пор­ту — си­ри (66%). Об­ся­ги екс­пор­ту (пе­ре­ва­жно в Ка­зах­стан, Гру­зію, Тур­кме­ні­стан і Ма­рок­ко) за цей пе­рі­од змен­ши­ли­ся на 10,7% (до 224 тис. тонн).

Ім­порт зріс на 58% — до 59 тис. тонн. Най­біль­ші ім­пор­те­ри — це кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу. Час­тка ім­пор­ту у вну­трі­шньо­му спо­жи­ван­ні не пе­ре­ви­щує 2%. Спо­жи­ва­н­ня на­се­ле­н­ням мо­ло­ка за сім мі­ся­ців 2016-го зро­сло на 1,1 кг (про­ти та­ко­го са­мо­го пе­рі­о­ду 2015-го) і ста­но­вить 120 кг у роз­ра­хун­ку на осо­бу.

М’ЯСО

У сі­чні-ли­пні 2016 року всі­ма ка­те­го­рі­я­ми го­спо­дарств Укра­ї­ни ви­ро­бле­но 1,285 млн тонн м’яса всіх ви­дів, що на 1,4% біль­ше про­ти та­ко­го са­мо­го пе­рі­о­ду 2015 року. Зро­ста­н­ня виробництва від­бу­ло­ся зав­дя­ки на­ро­щу­ван­ню об­ся­гів продукції пта­хів­ни­цтва (на 4,5%) і тва­рин­ни­цтва (на 0,8%). Во­дно­час ви­ро­бни­цтво сви­ни­ни ско­ро­ти­ло­ся на 2,6%. По­го­лів’я ВРХ, згі­дно з да­ни­ми ста­ти­сти­ки, ско­ро­ти­ло­ся за рік на 2,6%, сви­ней — на 2,3, пти­ці — на 5,5%.

Збе­рі­га­є­ться тен­ден­ція до зро­ста­н­ня об­ся­гів зов­ні­шньої тор­гів­лі м’ясною про­ду­кці­єю. За сім мі­ся­ців 2016-го про­ти ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду 2015 року екс­порт зріс на по­над 14,5% і ста­но­вив 157 тис. тонн, ім­порт — на 22% (95 тис. тонн). Збіль­ше­н­ня об­ся­гів укра­їн­сько­го екс­пор­ту від­бу­ва­є­ться зав­дя­ки м’ясу пти­ці, по­ста­ча­н­ня яко­го в за­зна­че­но­му пе­рі­о­ді зро­сли на 45%. Про­ду­кція пта­хів­ни­цтва по­ста­ча­ла­ся в основ­но­му в Ірак, Ні­дер­лан­ди та Ні­меч­чи­ну.

Про­від­ни­ми по­зи­ці­я­ми м’ясно­го ім­пор­ту й да­лі є сви­ни­на та м’ясо пти­ці — від­по­від­но 44 тис. та 41 тис. тонн, які за­во­зи­ли пе­ре­ва­жно з Поль­щі та Ні­меч­чи­ни. Час­тка ім­пор­ту у вну­трі­шньо­му про­до­воль­чо­му спо­жи­ван­ні ста­но­вить 7,8%. Спо­жи­ва­н­ня на­се­ле­н­ням м’яса в сі­чні-ли­пні 2016-го про­ти ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду 2015-го зро­сло на 1,2 кг і ста­но­вить 28,5 кг на осо­бу.

ЦУКОР

Оцін­ку вну­трі­шньо­го по­пи­ту на цукор в 2015/16 МР ско­ри­го­ва­но з 1,665 до 1,635 млн тонн (ура­хо­ву­ю­чи да­ні Держ­ста­ту що­до спо­жи­ва­н­ня цукру на­се­ле­н­ням Укра­ї­ни у 2015 ро­ці — 35,7 кг на осо­бу), — ско­ри­го­ва­но. Та­ким чи­ном, за 11 мі­ся­ців по­то­чно­го се­зо­ну вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня цукру оці­ню­є­ться в 1,499 млн тонн. Екс­порт за вка­за­ний пе­рі­од ста­но­вив 99 тис. тонн, ім­порт — 47 тис. тонн. Ек­спор­ту­вав­ся цукор пе­ре­ва­жно в Ка­зах­стан і Ру­му­нію. Основ­ні ім­порт­ні по­ста­ча­н­ня здій­сню­ва­ли­ся з Ні­дер­лан­дів і Бра­зи­лії. За­ли­шки цукру на 01.08.2016 оці­ню­ю­ться у 382 тис. тонн, що на 42% мен­ше, ніж на від­по­від­ну да­ту ми­ну­ло­го року.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.