За вро­жай­ні­стю сої від­ста­є­мо і від Єв­ро­пи, і від Ка­на­ди

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ -

За про­гно­за­ми ре­гіо­наль­но­го ди­ре­кто­ра Асо­ці­а­ції «Ду­най­ська соя» в Укра­ї­ні Ін­ни Ільєн­ко, ва­ло­ве ви­ро­бни­цтво ві­тчи­зня­ної сої у 2016-му не пе­ре­ви­щу­ва­ти­ме то­рі­шньо­го й ста­но­ви­ти­ме близь­ко 3,9 млн тонн. На її пе­ре­ко­на­н­ня, очі­ку­ва­ний ре­зуль­тат міг би бу­ти ви­щим за умо­ви ре­а­лі­за­ції по­тен­ці­а­лу вро­жай­но­сті сої че­рез за­сто­су­ва­н­ня ефе­ктив­них те­хно­ло­гій.

«Се­ре­дня вро­жай­ність сої в Укра­ї­ні ста­но­вить 2,1 т/га — що­най­мен­ше на 10% ниж­ча за се­ре­дні по­ка­зни­ки кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи та май­же на 40% ниж­ча за по­ка­зни­ки та­ких кра­їн-лі­де­рів, як Ні- меч­чи­на та Іта­лія. Якщо ж по­рів­ню­ва­ти з кра­ї­ною, що за пло­щею під со­єю зі­став­на з Укра­ї­ною, на­при­клад Ка­на­дою, то тут ми та­кож від­ста­є­мо за вро­жай­ні­стю на май­же 40%», — за­ува­жує екс­перт.

Утім, як на­го­ло­шує Ін­на Ільєн­ко, цьо­го­рі­чне упо­віль­не­н­ня зро­ста­н­ня виробництва сої в Укра­ї­ні від­по­від­ає за­галь­но­єв­ро­пей­ським тен­ден­ці­ям: якщо по­за­то­рік пло­щі під со­єю у Єв­ро­пі збіль­ши­ли­ся на 21,5%, то 2016-го ли­ше на 4,2% про­ти 2015-го (до май­же 4,2 млн га). Ра­зом із тим за тем­па­ми роз­ви­тку виробництва олій­них куль­тур в Укра­ї­ні соя по­сту­па­є­ться ли­ше со­ня­шни­ку.

Цьо­го­річ, за да­ни­ми Асо­ці­а­ції «Ду­най­ська соя», у Єв­ро­пі про­гно­зу­є­ться зро­ста­н­ня за­галь­но­го виробництва сої на 13,5% (до май­же 9 млн тонн). Зі зро­ста­н­ням по­пи­ту на не-ГМ сою ін­тен­сив­ні­ше роз­ви­ва­ю­ться й те­хно­ло­гії. На пе­ре­ко­на­н­ня екс­пер­тів, Укра­ї­на має всі пер­спе­кти­ви ста­ти одним із най­ва­жли­ві­ших грав­ців на сві­то­во­му рин­ку тра­ди­цій­ної не-ГМ сої та за­до­воль­ни­ти зна­чний по­пит із бо­ку по­ку­пців се­ред кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи. Однак для цьо­го по­трі­бні ефе­ктив­ні те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, які­сні по­ка­зни­ки та про­сте­жу­ва­ні ви­ро­бни­чо-збу­то­ві лан­цю­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.